1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Интервьюлар

БЫЖЫГ КАДРЛАР БЕЛЕТКЭЭРИ - КОЛ СОРУЛГАВЫС

Рубрика: 

АЛДЫН-ХАВАКТЫҢ АДА САЛГАКЧЫЗЫ

Сүт-Хөл кожууннуң Ал­дан-Маадыр суурнуң хүндүткелдиг чурттакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Орлан-оол Кежегелигович Монгуш-биле ужуражып чугаалаштым.

Рубрика: 

ДЕЛЕГЕЙ ДЕҢНЕЛИНЧЕ ҮНЕР

Рубрика: 

КОМИССАР ДЕМИР-ООЛ АРТЫНА: "ШЕРИГДЕН БЫЛДААРЫ - КОРТУК ЧОРУК-ТУР"

Тыва чурттуг полковник Демир-оол Артына Якутия Республиканың шериг комиссарынга бо чылдың сентябрьда томуйлатканын мурнунда бижип турган бис. Ол чоокта чаа ЯСИА агентилелинге интервью берген.Ону мында чырыттывыс.

Рубрика: 

АЖЫК-ЧАРЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ

Рубрика: 

ТЫВАГА АЙЫЫЛ ЧОК БОЛЗУН ДЭЭШ

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ БАЗА БИР СҮЛДЕЗИ

Рубрика: 

ЧЕДИИШКИННИГ-ЛЕ БОЛЗУН!

Рубрика: 

ШИЛИП АП ТУРАР

Төрээн чурттун камгалаар шериг албан-хүлээлгезин эрттирер хар-назыны четкен оолдарның россияның Чепсектиг Күштериниң шериг кезектеринче бо чылгы күскү келдириишкини эгелээн.

Рубрика: 

Хуусаазында төлевеске,"хөөленир"

Рубрика: 

“Шынның” улуг школазы — оруум айтыкчызы

Март айның 18-те “Шын” солуннуң хоочун журнализи, коллегавыс, Бай-Тайга кызы Светлана Балчыр мугур хар харлаар.

Рубрика: 

Шагаа бүдүүзүнүң ужуражыышкыны

ТР-ниң Национал школаны хөгжүдер институттуң методист башкызы, РФ-тиң ниити өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Лидия Ооржак Шагаа бүдүүзүнде Тываның Улустуң чогаалчызы А.А. Даржай-биле ужурашкаш, интервьюну алган.

Рубрика: 

ЧУРУМАЛДЫГ ШУЙНУҢ ОГЛУ

Чогаал шинчилекчизи Василий Салчактың 55 харлаанынга

Рубрика: 

ХООЙЛУНУ ЧӨПТҮГ САГЫЫР

Кызыл хоорайның мэри­ниң эрге-хоойлу талазы-биле оралакчызы Сергек Сергеевич Хертек, аныяк-даа бол, дуржулгалыг удуртукчу. Республиканың эң хөй чурттакчылыг хоорайы Кызылдың эрге-хоойлу талазы-биле ажыл-херээ ооң чидиг айтырыглары-биле ажылдап турар.

Рубрика: 

МОТО-АДЫГЖЫ БРИГАДАЖЕ

Төп шериг округунуң  55 дугаар мото-адыгжы даг бригадазын Тывага тургузары  регионнуң бодунга  онзагай ужур-дузалыг. Тываның чурттакчы чонунга хөй-хөй ажылчын олуттарның ажыттынары ниитилелдиң хөгжүлдезинге  канчаар-даа аажок улуг деткимче.

Рубрика: 

Страницы