1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Интервьюлар

ХООЙЛУНУ ЧӨПТҮГ САГЫЫР

Кызыл хоорайның мэри­ниң эрге-хоойлу талазы-биле оралакчызы Сергек Сергеевич Хертек, аныяк-даа бол, дуржулгалыг удуртукчу. Республиканың эң хөй чурттакчылыг хоорайы Кызылдың эрге-хоойлу талазы-биле ажыл-херээ ооң чидиг айтырыглары-биле ажылдап турар.

Рубрика: 

МОТО-АДЫГЖЫ БРИГАДАЖЕ

Төп шериг округунуң  55 дугаар мото-адыгжы даг бригадазын Тывага тургузары  регионнуң бодунга  онзагай ужур-дузалыг. Тываның чурттакчы чонунга хөй-хөй ажылчын олуттарның ажыттынары ниитилелдиң хөгжүлдезинге  канчаар-даа аажок улуг деткимче.

Рубрика: 

БИЧЕ СЕТКИЛДИҢ КҮЖҮ УЛУГ

ТР-ниң Улустуң мастери Алдар Константинович Тамдын ТР-ниң культура сайыдынга ажылдаа-ла, чартык чыл чедип турар, ынчангаш ооң сайыт хүлээлгезиниң ажыл-чорудулгазын сонуургап четтим.

Рубрика: 

ТОС ХЕМНИҢ БЕЛДИРИНДЕ ХООРАЙДА

«Чараш үннүг чадаган, саарлып баткан Чадаана. Чаңгыланган аялга, сарыым чуртту Чадаана» деп уяранчыг  ырыны дыңнап-даа, ырлап-даа мага ханган бис.

Рубрика: 

ЧАҢГЫС БЕРГЕДЭЭШКИН — АРГЫЖЫЛГА

 Делегей хүнүнге тураскаат­кан байырлалдың Черби сумузунга эртерин сонуургап, ынаар сургакчылап чоруптум. Бии-Хемни кежер паромга хаттың оожумнаарын манап, 3,5 шак иштинде  машина иштинге олуруп келдивис. Байырлал бис­ти манап турар эвес, озалдап четтивис. Спортчу маргылдааларны көөр аргалыг болдувус. Хол бөмбүүнге 4 команда киришкен, сумунуң херээженнер чөвү­­лелиниң командазы тиилекчи болган. 

Рубрика: 

ЭКОНОМИКА ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ЭҢ САЙЗЫРАҢГАЙ АПААР

«Российская газетаның» федералдыг үндүрүлгезинге Шолбан Кара-оолдуң интервьюзу: чергелешкек юбилейлер делегейге шуут өске Тываны көргүзүп турар.

Рубрика: 

Частың хүлүмзүрүү

Интервью

Рубрика: 

2014 чылдың өскерилгелери

Россияның пенсия системазында 2014 чылда кол-кол өскерлиишкиннер дугайында Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика салбырының даргазы Б.А. Тугур-оол-биле интервью:

Рубрика: 

Төрээн школам хөгжүлдези

Школа амыдыралы

Рубрика: 

КӨӨРГЕТТИНЕРИНИҢ ПЛАНЫ ЧОК

Массалыг информация чепсектеринге чарыгдалдарны Тываның Баштыңының парлалга секретары «Комсомольская правдага» тайылбырлаан. Бодунуң эки овур-хевирин көргүзер дээш девискээрлерниң баштыңнарының аразындан кым хөй акшаны күрүне акша-төгериинден чарып турарыл – ындыг медээ массалыг информация чепсектеринге көстүп келген. Девискээр бюджединден парлалга чепсектеринге эң эвээш чарыгдал – Тыва Республикада. 2013 чылда – 23, 483 миллион рубль, Slon.ru. ынчаар дамчыткан. Ындыг медээлерни Тываның Баштыңының парлалга секретары Долаана Салчак тайылбырлаан.

Рубрика: 

Бирги черде — уругларның кадыкшылы

Чаа төрүттүнген чаштың: «Аа, аа» — дээн баштайгы алгызы эмнелгеге чаңгыланы берген. Караа чырып, чиигеп алган ава өпеяазынче ханы ынакшыл, чоргаарал-биле катап-катап көрбүшаан, иштинде: «Ажы-төлүмнүң үш дугаары кыс уруг болду, кандыг кончуг өөрүнчүг чоор! Баарымның көгү болган ада-иезиниң чассыг кызы, ийи акызының чоргааралы, хеймерегим чаптанчыгбайым…» — деп чаш уруун чассыдып чыткан. 

Рубрика: 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

Декабрь 1 – Бүгү-делегейниң СПИД-ке удур хүнү

Рубрика: 

Арзылаң мөге Маадыр МОНГУШ:«Чоннуң хүндүткелин бедик тудары — харыысалга-дыр»

№112 (18387)  2013 чылдың сентябрь 26

Тыва Республиканың Арзылаң мөгези Маадыр Монгуш бо хонуктарда 45 харлап, бодунуң юбилейинге тураскаадып, аныяк, хоочун база республиканың шыырак мөгелериниң аразынга хүреш маргылдаазын сентябрь 28-29 хүннеринде эрттирер.

Рубрика: 

Почта ачы-дузазының шынарын бедидер дээш...

«Шеригде акымче чагаа чорудупкаш, ооң харыызын четтикпейн манап, хүннүң-не аалдар аразынга аъттыг шаап кээр почтачы акыйны кайы ырактан харап көөр-дүр мен!» Шаандагы чылдарның чогаалдарында мындыг хевирлиг чүүлдерни сактыр боор силер. Ооң мурнунда саазынга бижип алгаш, удур-дедир харылзажып турган болзувусса, ам үе өскерилген. Делегейниң ийи ужундан интернет таварыштыр чагаалажып, харын-даа камера дузазы-биле бот-боттарывысче көржүп алгаш, чугаалажыптар бис. Ооң-биле чергелештир почта ажылы улам сайзырап, бо хүнде чурттакчы чонга солуттунмас ачы-дузаны чедирип турар. Харылзаа албанында амгы үеде ажыл-агыйны, чаартылгаларны сонуургаары-биле Россия­ның почтазының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң директору Владимир Петрович Ревенко-биле ужуражып чугаалаштым.

Рубрика: 

Хөй уругларлыг өг-бүлелерге халас чер

Кызыл хоорайның администрациязының  чер болгаш өнчү-хөреңги хамаарылгаларының талазы-биле департаментизиниң начальниги Сергей Хураган-оолович Намажап-биле хөй уругларлыг өг-бүлелерниң социал камгалалының   байдалының дугайында  чугааны кылдым.

Рубрика: 

Страницы