1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Интервьюлар

Биче бизнестиң эге базымнары

Кажан чурт рынок экономиказынче кирип, чурттакчы чонга хостуг сайгарлыр эргени бериптерге, кандыг-даа арга-биле сайгарлып чоруур тура-соруктуг улус аравыста хөй. Олар чуртунга, чонунга сагыш-сеткилинден бердинген, келир үеже тура-сорук-биле бурунгаар базымны кылып чоруурлар.

Бо талазы-биле «Тыва Республиканың күш-ажыл рыногунда дүшкүүрлүг чорукту чавырылдырары» республиканың тускай сорулгалыг программазының шугуму-биле  бодунуң  хуу бүдүрүлгезин ажыдып алган Кызыл хоорайда  хуу сайгарлыкчылар Амир Эдуардович, Саида Тановна Соруктугларның ажыл-ижи-биле таныштым. 

Рубрика: 

Пенсия санаарының чаа дүрүмү — сайгарылгада

Амгы үеде хөй-ниитиниң, эксперттерниң, партияларның киржилгези-биле Россияда чаа пенсия дүрүмүн сайгарып, чугаалажып турар. Оон аңгыда хөй-ниитиниң социологтуг айтырылгазын чорудуп турар. Бөгүн бо айтырыгга хамаарыштыр Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республика салбырының даргазы Баяна Тугур-оол-биле интервью:

Рубрика: 

Тывамның сайзыралынга үлүүмнү киириштирер мен

Амгы бо сайзыраңгай үеде бистиң уруглар бөмбүрзектиң кайы-даа булуңунга дыштанып, эртем-билиг чедип алыр  аргалыг болу берген. Бистиң республикавыстан «солчулга» аргазы-биле Америкага өөренип турган уругларның бирээзи Идэрмаа Дегеге ужуражып, ооң солун чугаазын номчукчуларга таныштырар аргалыг болдум.

Рубрика: 

ТУРУЖУН БЫЖЫКТЫРАРЫ-БИЛЕ…

Бай-Тайга кожууннуң социал-экономиктиг туружун быжыктырары-биле чогуур хемчеглер алдынып турар. «Шын» солуннуң Бай-Тайга кожуунга хүнүнде кожуун чагыргазының даргазының экономика талазы-биле оралакчызы Лидия Хертек-биле ол дугайында чугааны бистиң корреспондентивис кылган.

Рубрика: 

«САЙ-ХОНАШКА» ШАЙЛААЛАМ!

Чарынныг-Арт. Адыбезин тускай чер. Ооң-биле холбашкан тоолчургу чугааларны шаанда улуг кижилер дыка солун кылдыр хөөрээр турган. Тывалар шаг-шаандан бээр чарын көөр кижилерлиг чораан.

Рубрика: 

Чон мурнунга төлептиг чорууру чугула

Февраль 23 байырлалын таварыштыр Тывавыста төлептиг, чонунга хүндүткелдиг, аныяк-өскенге үлегер-чижек, мөзүүдүштүг эр кижи дугайында бижиир деп даалга алгаш, боданмайн-даа Куулар Дугаржапович Даржаны шилип алдым. Ол—бүгү назынында иштики херектер шугумунга ажылдап  чораан,  амгы үеде халажылгада полковник. Бо буянныг хоочун ССРЭ-ниң иштики херектер яамызының алдарлыг ажылдакчызы, Хөй-ниити чурумунуң хайгааралының талазы-биле тергиин ажылы дээш база Владимир Ильич Ленинниң 100 чылынга «Күш-ажылчы чедиишкиннери дээш» медальдарның эдилекчизи, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тыва Республиканың ордениниң эдилекчизи дээш, оон-даа өске шаңнал-макталдарын кижи санап четпес. Куулар Дугаржаповичиниң бажыңынга чеде бээримге, ол мени өөрүшкү-биле хүлээп алгаш, дөрже чалады.

Рубрика: 

Тывалар — бурун чоннуң салгалы бис

 

Хоочуннуң мерген угаадыы

 

Шагаа байырлалының бүдүүзүнде бистиң корреспондентивис С.Балчыр бүгү чонувустуң эң-не хүндүлеп, мөгейип чорууру улуг назылыг өгбевис – төөгү эртемнериниң доктору, делегейниң дириг эртинези аттың эдилекчизи, «Чүс чылдың кижизи», Тываның Улустуң чогаалчызы, этнограф М.Б.Кенин-Лопсанга чедип, амыр-мендизин айтырып четкен. Назы-хар улгадып, адак аартаан-даа бол, Монгуш Борахович чаңчыккан аайы-биле «казанаанда» ажылдавышаан, амыр-менди олурары өөрүнчүг. «Шынның» корреспондентизинге өгбевистиң берген интервьюзун номчукчуларывыска сонуургаттывыс.

Рубрика: 

Кадык кижи — кадык ниитилел

Ак-Довурак хоорайга Тыва Республи­каның  психиатрия эмнелгезиниң чаа салбырын ажыткан. Ооң мурнунда Ак-Довурак хоорайга турган Тыва Рес­публиканың кожууннар аразының психо­неврология эмнелгезин эде тургузуп, амгы үеде аңаа кем-херек үүлгеткеш, хоругдалда чыдар аарыг кижилерни судтуң шиитпирин езугаар албадал-биле эмнээр салбыр кылдыр тургускан. Бо талазы-биле тодаргай харыыны бээрин ТР-ниң психиатрия эмнелгезиниң кол эмчизи Снежана Малчыновна Д/ктен-оолдан диледивис.

Рубрика: 

БОЙДУСТАН САЛЫМ-ЧАЯАН

"Шынның" редакциязынга чоокта чаа ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, республиканың аңныыр-тывыш ажыл-агыйынга ажылдап чораан хоочун Донгак Дембилдеевич Арагачы аалдап келди. Ол акыйны база ооң чогаалдарын билир, солун-сеткүүлге материалдарын номчаан болгаш чайгаар чугаалажып ора, ооң бо айның төнчүзүнде 80 хар юбилейин демдеглээр деп турарын дыңнааш, бүзүревейн бардым. "Хөйнү көрүп көгээрерген, кашты көрүп кажаарарган" дээр кижилерниң бирээзи-даа бол, аңаа ук харны бээр-даа хире эвес, чиик, сергек болду.

Рубрика: 

СОРУЛГАНЫ КҮҮСЕДИРГЕ, ЧОГУМЧАЛЫГ ТҮҢНЕЛ ҮНЕР

Бо чугааны кылган кижим мурнунда респуб ликаның партия орган нарының удур тукчузу чо раан амгы үеде Кызыл кожуун нуң чагырга дар газы В.Д.Хемер-оол. Хоо рай чоогунда кожуунда социал-экономиктиг хөг жүлдезиниң мур нуку-даа, амгы-даа айтырыгла рын сай гарган бис. Оларның шуптузун маңаа чы рыдары болдунмаан.

Рубрика: 

МАГА-БОТ КАДЫК БОЛЗУН ДЭЭШ...

Сөөлгү үеде йога, ушу, чөөн чүк чонунуң танцы-самы, амгы үениң кижилериниң амыдыралының бир кезээ болуп бар чыдар. Чүге дээрге, депшилгелиг шапкын ажыл-иштиг, амыдыралдыг кижилерниң кадыын экижидер, сагыш-сеткилин оожургадып алырының бир аргазы база хостуг үезиниң сонуургалы болуп турар. Йога индий культураның билиишкининде, делгереңгейи-биле тайылбырлаарга, кижиниң бедик шажынчы болгаш психиктиг байдалын чедип алыр сорулга-биле организмниң күш-шыдал болгаш психиктиг башкарылгазынче угландырган болгаш янзы-бүрү индуизмниң база буддизмниң угланыышкыннарын ажылдап чорудуп турар шажынчы, психиктиг болгаш күш практикаларының каттышканын илередип турар. Йоганы өөренип база практикалап турар кижини йог азы йогин дээр.

Йоганы сонуургаар болгаш ооң өөредиин шиңгээдип ап турар база өөренип алыксап турар күзелдиг кижилерниң саны эвээш эвес. Ынчангаш йоганың дугайында редакцияның аалчызы Полина Сергеевна Серен-биле чугааны кылдывыс.  

Рубрика: 

Страницы