1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

ЧОНУМГА ДУЗА КАДАР ДЭЭШ...

Тывада алкоголизмден болгаш наркоманиядан аараан кижилерниң саны кудулап турар. Республиканың наркология диспансериниң даңзы­зынга 2015 чылда аарыг улустарның саны 5757 турган болза, 2016 чылда бо сан-фактылар 4853 кижиге чедир кызырылган. 

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

ХИНИН КЕСКЕН ЧАШТАРЫ ХӨЙ

МОСКВАГА ЭМЧИЛЕР ЧЫЫЛГАШ...

Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң Ордениниң эдилекчизи Виктор Верещагинге турас­кааткан Москвада тыва эмчилерниң шуулганы чоок­та чаа эрткен.

НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

ЧАШ КИЖИНИҢ КАДЫКШЫЛЫ

Огууру дээрге кузупканы ол эвес. Чаш кижи хензиг сүттү хырнындан аас иштинче дедир үндүр огуптар. Ындыг таварылга ийи-чаңгыс туруп болур. Арыг пөс-биле аштап алыр, ол-ла. 

ДИЖИҢЕРНИ КАМНАҢАР!

ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Бүгү-делегейниң чартыктаарынга удур (инсульт) демисел хүнүнде республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвү аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирген. 

ЧАШ УРУГЛАР ЭМНЭЭРИ

Мен улуг дуржулгалыг индий гомеопат эмчи Шаши Кант Тивариниң «Гомеопатия-биле чаштарны эмнээри» деп номундан үзүндүлерни база бодумнуң практикамдан чамдык чүүлдеримни маңаа тайылбырлап көрейн.

БРУЦЕЛЛЕЗТАН КИЖИЛЕР БАЗА ААРЫП ТУРАР

Бистиң республикавыс мал, чер ажыл-агыйлыг болганда, чоннуң мал-маганы сөөлгү чылдарда өзүп көвүдеп турары өөрүнчүг болбас аргажок. Ындыг-даа болза чамдык кижилер азырап турар мал-маганын үе-шаанда мал эмчилеринге хынадып, мал аарыгларынга удур тарыышкын эртпейн турарындан, халдавырлыг бруцеллез аарыы нептереп турар. Республикада дүвүренчиг байдал кандыг чылдагаан-биле тургустунуп турарыл дээрге, аарыг малдың сүдүн ижип, эъдин чигеш бруцеллез аарыындан кижилер хөйү-биле аарып турар апарганы бистерни, мал эмчилерин дүвүредип турар.

 

ЧЫЛДАГААННАР ХӨЙ...

ӨЙ-ШААНДА ХЫНАДЫРЫ ЧУГУЛА

Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү

БУЯННЫГ ЭМЧИЛЕР

Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, сайзыраңгай технологиязын чогумчалыг болдурары-биле мөөң күштү кадык камгалал албанынче эвилелдээ

Ажык сеткилдиг эмчи

Буянныг иштиң кижилери

Страницы