1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

ЧАШ КИЖИНИҢ КАДЫКШЫЛЫ

Огууру дээрге кузупканы ол эвес. Чаш кижи хензиг сүттү хырнындан аас иштинче дедир үндүр огуптар. Ындыг таварылга ийи-чаңгыс туруп болур. Арыг пөс-биле аштап алыр, ол-ла. 

ДИЖИҢЕРНИ КАМНАҢАР!

ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Бүгү-делегейниң чартыктаарынга удур (инсульт) демисел хүнүнде республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвү аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирген. 

ЧАШ УРУГЛАР ЭМНЭЭРИ

Мен улуг дуржулгалыг индий гомеопат эмчи Шаши Кант Тивариниң «Гомеопатия-биле чаштарны эмнээри» деп номундан үзүндүлерни база бодумнуң практикамдан чамдык чүүлдеримни маңаа тайылбырлап көрейн.

БРУЦЕЛЛЕЗТАН КИЖИЛЕР БАЗА ААРЫП ТУРАР

Бистиң республикавыс мал, чер ажыл-агыйлыг болганда, чоннуң мал-маганы сөөлгү чылдарда өзүп көвүдеп турары өөрүнчүг болбас аргажок. Ындыг-даа болза чамдык кижилер азырап турар мал-маганын үе-шаанда мал эмчилеринге хынадып, мал аарыгларынга удур тарыышкын эртпейн турарындан, халдавырлыг бруцеллез аарыы нептереп турар. Республикада дүвүренчиг байдал кандыг чылдагаан-биле тургустунуп турарыл дээрге, аарыг малдың сүдүн ижип, эъдин чигеш бруцеллез аарыындан кижилер хөйү-биле аарып турар апарганы бистерни, мал эмчилерин дүвүредип турар.

 

ЧЫЛДАГААННАР ХӨЙ...

ӨЙ-ШААНДА ХЫНАДЫРЫ ЧУГУЛА

Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү

БУЯННЫГ ЭМЧИЛЕР

Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, сайзыраңгай технологиязын чогумчалыг болдурары-биле мөөң күштү кадык камгалал албанынче эвилелдээ

Ажык сеткилдиг эмчи

Буянныг иштиң кижилери

Хүрегечи аржааны

Хүрегечи эмниг-домнуг аржаанымга кирген дарый

Хүнден хүнче күжүм немеп, омаам хайныр.

ЧАРАШ ХYЛYМЗYРYГ – ӨӨРYШКY

Республиканың диш эмнелгезиниң бичии уруглар салбыры 2010 чылдың октябрь 14-те найысылалдың чөөн чүгүнде Кызылдың хоорай поликлиниказының дужунда чаа оран-саваже көшкен. Салбырның эргелекчизи — Людмила Николаевна Хаажык.

ГРИППТЕН КАМГАЛАНЫҢАР

Агаар-бойдус соой бээр­ге, чидиг респираторлуг вирус­туг инфекция (ОРВИ) болгаш ооң өске хевирлери, ылаңгыя грипп­тиң көдүрлүүшкүнү эгелээ­рин билир бис.

ЭРТЕ КЕЛГЕНИ ДЭЭРЕ

Амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан уругларга, элээдилерге болгаш оларның ада-иелеринге дуза көргүзер тускай төптер бүгү сайзыраңгай чурттарда болгаш Россияның аңгы-аңгы-даа регионнарында ажыттынып турар.

ЭРЗИН ЧОНУНУҢ КАДЫКШЫЛЫ

Моол-биле кызыгаарлашкак республиканың чөөн талазында, ыраккы Эрзин кожууннуң 8 муң ажыг чурттакчы чонунуң кадыкшылының байдалы кандыгыл дээрзин билип ап, кожууннуң төп эмнелгезинге четтивис. Суурнуң солагай талазында 2 каът улуг бажың кожууннуң төп эмнелгези ол.

Москваның тыва эмчилери

 Россияның  эртем-клиниктиг геронтология төвүнге бо чылдың октябрь 24-те Москва хоорайда Тыва эмчилер ассоциациязының тургустунганындан бээр ийи чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал бедик деңнелге эрткен.

Страницы