1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

ДЭЭДИ КАТЕГОРИЯНЫҢ ЭМЧИЗИ

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАМГАЛАНЫҢАР!

Туберкулез – халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамааржыр. Аарыгның өөскүдүкчүзү микробтар колдуунда өкпе туберкулезунуң ажык хевиринден аараан кижилерден агаар дамчыштыр кадык кижилерже халдаар. 

ЧОНУМГА ДУЗА КАДАР ДЭЭШ...

Тывада алкоголизмден болгаш наркоманиядан аараан кижилерниң саны кудулап турар. Республиканың наркология диспансериниң даңзы­зынга 2015 чылда аарыг улустарның саны 5757 турган болза, 2016 чылда бо сан-фактылар 4853 кижиге чедир кызырылган. 

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

ХИНИН КЕСКЕН ЧАШТАРЫ ХӨЙ

МОСКВАГА ЭМЧИЛЕР ЧЫЫЛГАШ...

Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң Ордениниң эдилекчизи Виктор Верещагинге турас­кааткан Москвада тыва эмчилерниң шуулганы чоок­та чаа эрткен.

НЕВРОЛОГИЯ САЛБЫРЫ АЖЫТТЫНГАН

ЧАШ КИЖИНИҢ КАДЫКШЫЛЫ

Огууру дээрге кузупканы ол эвес. Чаш кижи хензиг сүттү хырнындан аас иштинче дедир үндүр огуптар. Ындыг таварылга ийи-чаңгыс туруп болур. Арыг пөс-биле аштап алыр, ол-ла. 

ДИЖИҢЕРНИ КАМНАҢАР!

ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Бүгү-делегейниң чартыктаарынга удур (инсульт) демисел хүнүнде республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвү аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирген. 

ЧАШ УРУГЛАР ЭМНЭЭРИ

Мен улуг дуржулгалыг индий гомеопат эмчи Шаши Кант Тивариниң «Гомеопатия-биле чаштарны эмнээри» деп номундан үзүндүлерни база бодумнуң практикамдан чамдык чүүлдеримни маңаа тайылбырлап көрейн.

БРУЦЕЛЛЕЗТАН КИЖИЛЕР БАЗА ААРЫП ТУРАР

Бистиң республикавыс мал, чер ажыл-агыйлыг болганда, чоннуң мал-маганы сөөлгү чылдарда өзүп көвүдеп турары өөрүнчүг болбас аргажок. Ындыг-даа болза чамдык кижилер азырап турар мал-маганын үе-шаанда мал эмчилеринге хынадып, мал аарыгларынга удур тарыышкын эртпейн турарындан, халдавырлыг бруцеллез аарыы нептереп турар. Республикада дүвүренчиг байдал кандыг чылдагаан-биле тургустунуп турарыл дээрге, аарыг малдың сүдүн ижип, эъдин чигеш бруцеллез аарыындан кижилер хөйү-биле аарып турар апарганы бистерни, мал эмчилерин дүвүредип турар.

 

ЧЫЛДАГААННАР ХӨЙ...

ӨЙ-ШААНДА ХЫНАДЫРЫ ЧУГУЛА

Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү

Страницы