1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

Кожуун эмнелгезинде

Тожу кожууннуң төп эмнелге­зиниң турар чери – каас-чараш, арга-арыг кыдыы бичии дөңгелчиктиг черже үнүп келгеш, узады туттунган чаңгыс каът бажыңның бир кыдыында алдынналып турар чараш үжүктер-биле кожуун эмнелгезиниң адрезин бижээн самбыраны номчуп тургаш, сагыжымга дораан-на

ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ – СҮТ-ХӨЛДЕ

«Кадыкшылдың  оруу»

КАДЫК УРУГ ТӨРҮТТҮНЗҮН ДЭЭШ…

Ада-иелерге сүме

НАЙЫРАЛДЫГ КОЛЛЕКТИВ

Бай-Тайганың кожуун эмнелгези бо чылын тургус­тунганындан бээр 75 чыл оюн демдеглээринге белеткенип турар. Байырлалының бүдүүзүнде коллективке четкеш, улуг эмчизи Б.Б. Монгуш-биле бистиң корреспондентилеривис ужуражып, чугаалашкан.

Шивилиг аржааны

Бай-Тайганың чону, оларның бурунгу өгбелери долгандыр турар бойдузу-биле сырый холбаалыг,  аңаа кончуг  хумагалыг. Кожууннуң девискээринде ыдыктыг черлер-ле хөй.

Ачылыг аржааннарывыс бисти кадыкшыдар

Эртем-практиктиг конференция

Эмчи ачы-дузазының шынары экижээн бе?

Парлалга конференциязы

НАЦИЯНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ ДЭЭШ...

РФ-тиң Кадык камгалал яамы­зының деткимчези-биле Крас­ноярск хоорайга делегей чергелиг «Сибирь» делгелге тө­вүнге «Вакцинация – нацияның кадыкшылы» деп федералдыг информация марафонунуң таныштырылгазын Сибирь федералдыг округтуң кадык камгалал адырының база массалыг ин­­формаци

Байыр чедириишкини

Медицина ажылдакчызының хүнүнге

Тываның хүндүлүг медицина ажылдакчылары!

Кадык амыдыралдың кайгамчык суртаалчызы

Тыва чонда алызындан бойдус чаяаган ханы угаанныг, онзагай чаяан-дөстүг, байлак талантылыг, үлүг-хуузун үезинде чедир үнелеп четтикпейн барган кижилеривис эңме-санчок.

КӨЖЕР ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ — БАЙ-ТАЙГАДА

“Кадыкшылдың  оруу”

«Кадыкшылдың оруу» деп губернатор төлевилелин езугаар май 21-22 хүннеринде республиканың аарыгларга удур кадыкшылга төвү ээлчеглиг үнүүшкүннү Бай-Тайга кожуунче кылган.

Чонунга макталдыг

Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлде участок эмнелгезиниң ажыл-ижи чымыштыг.

«Серебрянка» келир ѳйлүг

Амыдыралдыӊ хереглел барааннарынга болгаш аъш-чем, эм-таӊ аймаанга ѳртектер кызыгаар чок улгаткан. Бо чорук кижилерниӊ кадыынга болгаш сагыш-сеткилинге аар согуг болуп турар. Ынчангаш чоннуӊ кадыыныӊ дугайында айтырыг чидии-биле тургустунуп келген.

КАМНААЛЫҢАР

Бүгү-делегейниң кадыкшыл хүнүнде

Кижиниң кадыкшылы – үнелеп четпес эртине. Ынчалза-даа ону хумагалап, камнап билбезивистиң уржуу-биле янзы-бүрү аарыглардан качыгдап, кадыкшылывыска эгиттинмес когаралды чедирип турар бис.

ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ — ТОЖУДА

Республиканың аарыгларга удур кадыкшыдылга төвүнүң улуг эмчизи Орлан Николаевич Суван-оолдуң удуртулгазы-биле кулак, думчук, боостаа эмчизи Таир Ховалыг, эндокринолог эмчи Алдынай Куулар, карак эмчизи Алла Баа­дыр, хирург, эндоскопист эмчи Дүг

Страницы