1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

БУЯННЫГ ЭМЧИЛЕР

Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, сайзыраңгай технологиязын чогумчалыг болдурары-биле мөөң күштү кадык камгалал албанынче эвилелдээ

Ажык сеткилдиг эмчи

Буянныг иштиң кижилери

Хүрегечи аржааны

Хүрегечи эмниг-домнуг аржаанымга кирген дарый

Хүнден хүнче күжүм немеп, омаам хайныр.

ЧАРАШ ХYЛYМЗYРYГ – ӨӨРYШКY

Республиканың диш эмнелгезиниң бичии уруглар салбыры 2010 чылдың октябрь 14-те найысылалдың чөөн чүгүнде Кызылдың хоорай поликлиниказының дужунда чаа оран-саваже көшкен. Салбырның эргелекчизи — Людмила Николаевна Хаажык.

ГРИППТЕН КАМГАЛАНЫҢАР

Агаар-бойдус соой бээр­ге, чидиг респираторлуг вирус­туг инфекция (ОРВИ) болгаш ооң өске хевирлери, ылаңгыя грипп­тиң көдүрлүүшкүнү эгелээ­рин билир бис.

ЭРТЕ КЕЛГЕНИ ДЭЭРЕ

Амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан уругларга, элээдилерге болгаш оларның ада-иелеринге дуза көргүзер тускай төптер бүгү сайзыраңгай чурттарда болгаш Россияның аңгы-аңгы-даа регионнарында ажыттынып турар.

ЭРЗИН ЧОНУНУҢ КАДЫКШЫЛЫ

Моол-биле кызыгаарлашкак республиканың чөөн талазында, ыраккы Эрзин кожууннуң 8 муң ажыг чурттакчы чонунуң кадыкшылының байдалы кандыгыл дээрзин билип ап, кожууннуң төп эмнелгезинге четтивис. Суурнуң солагай талазында 2 каът улуг бажың кожууннуң төп эмнелгези ол.

Москваның тыва эмчилери

 Россияның  эртем-клиниктиг геронтология төвүнге бо чылдың октябрь 24-те Москва хоорайда Тыва эмчилер ассоциациязының тургустунганындан бээр ийи чыл оюнга тураскааткан байырлыг хурал бедик деңнелге эрткен.

Кожуун эмнелгезинде

Тожу кожууннуң төп эмнелге­зиниң турар чери – каас-чараш, арга-арыг кыдыы бичии дөңгелчиктиг черже үнүп келгеш, узады туттунган чаңгыс каът бажыңның бир кыдыында алдынналып турар чараш үжүктер-биле кожуун эмнелгезиниң адрезин бижээн самбыраны номчуп тургаш, сагыжымга дораан-на

ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ – СҮТ-ХӨЛДЕ

«Кадыкшылдың  оруу»

КАДЫК УРУГ ТӨРҮТТҮНЗҮН ДЭЭШ…

Ада-иелерге сүме

НАЙЫРАЛДЫГ КОЛЛЕКТИВ

Бай-Тайганың кожуун эмнелгези бо чылын тургус­тунганындан бээр 75 чыл оюн демдеглээринге белеткенип турар. Байырлалының бүдүүзүнде коллективке четкеш, улуг эмчизи Б.Б. Монгуш-биле бистиң корреспондентилеривис ужуражып, чугаалашкан.

Шивилиг аржааны

Бай-Тайганың чону, оларның бурунгу өгбелери долгандыр турар бойдузу-биле сырый холбаалыг,  аңаа кончуг  хумагалыг. Кожууннуң девискээринде ыдыктыг черлер-ле хөй.

Ачылыг аржааннарывыс бисти кадыкшыдар

Эртем-практиктиг конференция

Эмчи ачы-дузазының шынары экижээн бе?

Парлалга конференциязы

Страницы