1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

НАЦИЯНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ ДЭЭШ...

РФ-тиң Кадык камгалал яамы­зының деткимчези-биле Крас­ноярск хоорайга делегей чергелиг «Сибирь» делгелге тө­вүнге «Вакцинация – нацияның кадыкшылы» деп федералдыг информация марафонунуң таныштырылгазын Сибирь федералдыг округтуң кадык камгалал адырының база массалыг ин­­формаци

Байыр чедириишкини

Медицина ажылдакчызының хүнүнге

Тываның хүндүлүг медицина ажылдакчылары!

Кадык амыдыралдың кайгамчык суртаалчызы

Тыва чонда алызындан бойдус чаяаган ханы угаанныг, онзагай чаяан-дөстүг, байлак талантылыг, үлүг-хуузун үезинде чедир үнелеп четтикпейн барган кижилеривис эңме-санчок.

КӨЖЕР ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ — БАЙ-ТАЙГАДА

“Кадыкшылдың  оруу”

«Кадыкшылдың оруу» деп губернатор төлевилелин езугаар май 21-22 хүннеринде республиканың аарыгларга удур кадыкшылга төвү ээлчеглиг үнүүшкүннү Бай-Тайга кожуунче кылган.

Чонунга макталдыг

Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөлде участок эмнелгезиниң ажыл-ижи чымыштыг.

«Серебрянка» келир ѳйлүг

Амыдыралдыӊ хереглел барааннарынга болгаш аъш-чем, эм-таӊ аймаанга ѳртектер кызыгаар чок улгаткан. Бо чорук кижилерниӊ кадыынга болгаш сагыш-сеткилинге аар согуг болуп турар. Ынчангаш чоннуӊ кадыыныӊ дугайында айтырыг чидии-биле тургустунуп келген.

КАМНААЛЫҢАР

Бүгү-делегейниң кадыкшыл хүнүнде

Кижиниң кадыкшылы – үнелеп четпес эртине. Ынчалза-даа ону хумагалап, камнап билбезивистиң уржуу-биле янзы-бүрү аарыглардан качыгдап, кадыкшылывыска эгиттинмес когаралды чедирип турар бис.

ЭМЧИ ШИНЧИЛГЕЗИ — ТОЖУДА

Республиканың аарыгларга удур кадыкшыдылга төвүнүң улуг эмчизи Орлан Николаевич Суван-оолдуң удуртулгазы-биле кулак, думчук, боостаа эмчизи Таир Ховалыг, эндокринолог эмчи Алдынай Куулар, карак эмчизи Алла Баа­дыр, хирург, эндоскопист эмчи Дүг

ЭҢ БЕРГЕ ААРЫГ

Эң-не берге аарыг

ПЕРИНАТАЛДЫГ ТӨП — ТИИЛЕКЧИ

Февраль айның сөөлгү субботазында найысылалдың чурттакчыларының кышкы үеде дыштаныр ынак чери — «Тайга» станциязынга ТР-ниң Кадык камгалал яамызы хоорайның эмнелгелер коллективтериниң аразынга хаак болгаш харга бут бөмбүүнүң түңнел оюнун эрттирген.

АРЖААННАРЫВЫС АВЫРАЛЫ

Бойдус чаяалгазының ачы-авыралының дугайында бурунгу грек эртемден эмчи Гиппократ эрте-бурун шагда-ла мынчаар чугаалап каан: «Эмчи эмнээр, бойдус кадыкшыдар». Шынап-ла, өзээн өттүр-ле сөглээн.

КАДЫК ДИШТЕР. ЧАРАШ ХҮЛҮМЗҮРҮГ

Бежен-оол Кууларович Торуш республиканың диш эмнелгезиниң улуг эмчизи болуп ажылдаа-ла, 9 чыл чеде берген. Ол күш-ажылчы базымнарын бо-ла эмнелгеге эгелээн, ниити ажыл стажы 20 чыл ашкан.

ЧИИГЕЛДЕЛЕР ХЕВЭЭР АРТАР

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы эрткен чылдың түң­­нелдерин үндүрүп, 2015 чылда кол сорулгаларны тодараткан. Бис­тиң номчукчуларывысты сонуургадып турар чугула айтырыгларга харыыларны кадык камгалал сайыды Орлан Эрес-оолович Донгак берген.

АРАГА БОЛГАШ САГЫШ ААРЫЫ

Кижи бүрүзүнүң чуртталгазында муңгарап, хөөнзү­реп, аар-берге ажыг-шүжүгге таваржы бээр үелер турар. Чамдык улус ону дүрген шыдажып эрттириптер, а өскелерниң ындыг байдалы сагыш аарыын­че шилчий бээр. Ындыг таварылгаларда кижиге специалистиң дузазы чугула херек. Ынчалза-даа хөй кезиивис ону бодунуң күжү-биле ажып эртерин кызыдар, а ол дээрге аарыгның улам сайзыраары-дыр.

САЛГАЛЫҢ ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГАҢ УТПА

Канчап уруглар социал өскүс апаарыл? Ооң чылдагааннары чүдел? Бо айтырыгларга хамаарыштыр рес­публиканың Херээженнер эвилели чыл санында эрттирер конференция­зынга чугаалашкан. Бо чылын ону «төгерик стол» хевиринге эрттирип турарын «Россияның херээженнер эвилели» хөй-ниити организацияның Тывада салбырының даргазы база ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруг­лар агентилелиниң директору Раиса Борисовна Кужугет чугаалааш, 2014 чылда чоруткан ажылдарының отчет-презентациязын кылган, активчилерге шаңнал-макталдарны тывыс­кан. Социал өскүстер дугайында «ТР-ниң өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвү» күрүне албан чериниң директору Орланмай Куулар база Кызылдың № 5 гимназиязының психолог башкызы Марина Жук кол илеткелдерни кылганнар.

Страницы