1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

КАА-ХЕМЧИЛЕРНИҢ ЧАЛААНЫ-БИЛЕ

Рубрика: 

КУҢГУРТУГ ЧОНУНГА ДУЗА

Рубрика: 

ЧУРТТАКСАНЧЫГ ЧЫРАА-БАЖЫ

Адалар чөвүлелиниң кежигүннери Белек, Малина Монгуштарның өг-бүлезинде аалдап келгени.
 

Рубрика: 

АК-ДОВУРАККА БАЙЫРЛАЛ

Пятницада, октябрь 13-те, Ак-Довурак хоорайга «Чаңгыс демниг Россия» пар­тиязының «Хоорай хү­рээлеңи» төлевилели-биле туттунган чаа объек­ти­лер­­ниң ажыдыышкынынга тураскааткан баштайгы кудум­чу байырлалы болуп эрткен. 

Рубрика: 

БИЧЕ БУУРАЙ ЧОННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

БАРЫЫН-ХЕМЧИК, БАЙ-ТАЙГА КОЖУУННАР: НААДЫМ-2017

Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның малчыннарының Наадым байырлалдары август 4-5 хүннеринде болуп эрткен.

Рубрика: 

ЭҢ ТЕРГИИН ҮЛЕГЕРЛИГ ТУРЛАГ ДЭЭШ

Көдээ черде чурттап турар сайгарлыкчыларны чылдың-на Тываже хөйү-биле кээп турар туристерге ачы-дуза чедирер ажылдарже хаара тудуп, оларның чогаадыкчы идепкейин, сайгарлыкчы салым-чаяанын көдээ туризмни сайзырадырынче углаары черле чөптүг. 

Рубрика: 

"ТАҢДЫ-УУЛАЖЕ ҮНҮҮШКҮН"

Июль 14-түң хүнүнде Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурунуң дужунда тайга-сынның эдээнге Тываның ол-бо кожуун­нарындан туристер, өг-бүлелер, аян-чорукчу коллективтер Таңды-Уула тайганың шыпшык бажынче аян-чорук кылып үнери-биле чыглып келгеннер. 

Рубрика: 

"ЭКИ-ЛЕ АЖЫЛДАП ЧОРДУВУС"

Рубрика: 

ИЙИ ТАЛАГА АЖЫКТЫГ

Май 17, 18 хүннеринде Тыва Республиканың Дээ­ди Хуралының (пар­ламентизиниң) хүннерин Бай-Тайга кожуунга эрттирген дээрзин мооң мурнунда дыңнаткан болгай бис. Делегацияны Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа баштап чораан.

Рубрика: 

ХООЧУННАР ДАРГАЗЫ

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ТҮҢНЕЛДЕРИ ЭКИ

Рубрика: 

КАДЫК ОВУР-ХЕВИРНИ СУРТААЛДААР

Рубрика: 

КЫШТЫ ЭКИ ЭРТТИП ТУРАР

Улуг-Хем кожууннуң төвү  Шагаан-Арыг хоорайның  кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези ТЭК-4 башкарыкчы компанияның Шагаан-Арыг участогу хандырып турар. 

Рубрика: 

ХҮЛЭЭЛГЕЗИН - ДАГЖЫЛАР БЕЛЕТКЭЭРИ

Рубрика: 

Страницы