1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

Станиславскийниң өөредии – театрның кол чепсээ

 

Төөгүлүг хүн

Тываның уран чүүлүнүң ал дарлыг ажылдакчызы, режиссер, театровед Анатолий Сергеевич Серен бо удаада база-ла кончуг солун, төөгүлүг хүннүң дугайында дыңнадыг ны кылды.  Ол дээрге театр режиссеру, артист, театр башкызы, театрның буянныг чаартыкчызы Константин Сергеевич Станиславскийниң дугайында.

Делегей чергелиг чайынналчак чедиишкин

Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестри Тайваньга болуп эрткен Бүгү-делегейниң үрер хөгжүм оркестрлериниң фестивалынга чедиишкинниг киришкеш, ээп чанып келген.

Номга ынакшыл

Канск хоорайның библиотека техникумун дооскаш, бүгү назынымда библиотекарьлап ажылдап келдим.  Үе-шактың ужугары билдиртпес-тир, ам хүндүлүг дыштанылгада, Кызыл хоорайда чурттап чор мен.

Бурган төрүттүнгениниң байырлалы

Бурган төрүттүнгениниң байыр­лалы — Иисус Христос бурганның чаяаттынганынга тураскааткан христиан шажын­ның бир кол ба­йыр­лалдарының бирээзи. Ук ба­йыр­лалды декабрь 25-те демдег­леп турар, а юлиан календарьны ажыглап турар орус православ шажын хүрээзи болгаш оон-даа өске хүрээлер григориан кален­дарь-биле январь 7-де байырлаар чаңчылдыг. Бо хүн хөй санныг чурт­тар шуптузу Бурган төрүттүн­гени­ниң байырлалын калбаа-биле демдеглээн.

Чогаадыкчы хуулгаазын орук…

Тываның национал хөг жүм-шии театры. Тыва Республиканың Улустуң артизи, Россия Федерациязының алдарлыг артизи, ат-сураглыг режиссер  Алексей Ооржактың чогаадыкчы кежээзи. Чоокта Алексей Кара-оолович-биле ужуражып душпаан, чугаалашпаан болгаш, кежээни сонуургап, чүү-ле болур ирги деп четтикпейн манап ор бис.

Лариса Шойгудан онза белектер

Декабрь 22. Кызыл хоо­райның уругларның хорео­графия школазы. Каа-Хем кожууннуң шупту сумулары­ның уругларынга Чаа чылдың бүдүүзүнде байыр чедирери-биле концерт программалыг болгаш оюн-тоглаалыг көргү­зүүн бараалгадыры-биле хореография школазының улуг болгаш ортумак бө­лүктерниң кижизидикчилери чыглып келген. Коллективтиң эң-не бичиилерин сооктуң дыңзыы-биле, уругларның кадыкшылынга айыыл тур­гус­пазы-биле албайн барган.

Чонар-даш — бойдустуң хуулгаазын эртинези

Угаан-бодалдың өзүлдези

…КЫЙГЫ САЛЫП ЧЕТТИГИПКЕН

Онзагай хүн — 2012 чылдың 12 айның 12. Тыва­ның күрүне универ­ситединиң филология факультеди. Тываның Комсомол шаңна­лының эдилекчизи, шүлүкчү Антон Үержаа­ның төрүттүнге­нинден бээр 55 харлаанынга тураскааткан «Чүглүг ырым океаннар делгеминче ужуга бээр» деп чогаадыкчы кежээ. Студентилер, башкылар, чогаалчылар, журналистер улуг сонуургал-биле чыглып кээп тур.

Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы

Москва хоорайның Чазаа биле Тыва Республиканың Чазааның аразында дугуржулга езугаар «Москваның музейи» музей катты­жыышкыны» биле Тываның Национал музейиниң аразында делгелгелер солчулгазының дугайында дугуржул­гага 2011 чылда ат салдынган турган. Ук дугуржулганың кызыгаары-биле республиканың Национал музейи «Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы» (XIX-XX вв.) деп делгелгезин бараалгаткан. Бо делгелге ооң мурнунда Ленинград хоорайның (1986 ч.) Этнографтыг музейинге «Енисейниң төрүттүнген чери» («Там, где рождается Енисей») деп делгелгеге, Шушенск суурнуң Камгалалдыг черниң музейиниң база Абаканның Л.Р.Кызла­сов аттыг национал чурт-шинчилел музейиниң «Тыва көшкүн кижиниң ыры­зы» («Песнь тувинского кочевника») деп делгелгелеринге киришкен. А Москвага бир дугаар делгеттиннери ол.

БЕДИКЧЕ ҮНҮҮШКҮН

Аян-чорук

«Туризм хүнү» деп онзагай байырлал. Ак-көк дээрниң  хиндиинде боралгак  безин  хир чок.

Ук  байырлалды уткуштур Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа школазының өөреникчилери  туризмге сонуургалдыгларның хей-аъдын көдүрер сорулга-биле чаа эгелээшкин болур социал төлевилел­дерниң мөөрейин чарлаан. Мөөрейге башкылар болгаш улуг класстарның өөреникчилери киришкен.  Солун төлевилелдер хөй болган. Оларның аразын­дан чогаалчы, альпинист Маадыр-оол Бартыш­таанович Ховалыгның  65 харлаан юбилейинге тураскааткан «Бедикче үнүүшкүн» деп М.Д. Шойдак­тың төлевилели эки үнелелди алган.  Төлевилел байырлалдың бүгү негелдезинге дүгжүп турар деп, комиссия үнелеп көргеш, шилээн. Туризм хүнүнде Ак-Чыраа школазының өөреникчилери чуртунуң эң бедик даанче үнүүшкүннү кылган.

«БУРУНГААР, ТЫВА»

Декабрьның 9. В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры. ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва­ның күрүне шаңналының лау­реады Орлан Дамба-Хуурак­тың «Бурунгаар, Тыва!» деп юби­лейлиг кежээзи.

«Эрткен үе, хөгжүм-ыры – эгээртинмес байлаавыс-тыр!»

Шак мындыг чараш бол­гаш уян сөстер кирген аттыг 1-ги ажык кожуун чер­гелиг ыры мөөрейи Кызыл кожуун­нуң Сукпак сумузунга болуп эрткен. Ук мөөрейни Тыва­ның культуразының алдар­лыг ажылдакчызы Михаил Иргит­ович Айыжы­ның шаңналы дээш ооң өг-бүлези удуртуп эрттирген.

Тергиин ойнакчылар илерээн

Эрткен дыштаныр хүннер­де Кызылдың эмчи кол­леджизиниң спорт залынга республиканың бирги чери дээш эр-херээжен спортчулар аразынга стол теннизинге маргылдаа болуп эрткен.

«ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛ-ИЖИМ БАРААЛГАДЫП...»

Ажылым аайы-биле кан­дыг-даа солун кижилер-биле ужуражып чугаалажыр аас-кежиктиг мен. Ынчангаш солуннуң номчукчуларынга бо удаада чогаалчы Нина Даш-ооловна Серенот-биле ооң чогаадыкчы кежээзиниң дугайында кылган чугаа­высты бараалгаттывыс.

МӨҢГЕДЕ ЧУРТТАП АРТАР

 Национал музейге Тываның комсомол шаңналының лауреады, шүлүкчү Антон Үержааның 55 харлаанынга тураскааткан "Ынак-тыр мен…" деп кежээзи болуп эрткен.

Страницы