1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

Бурган төрүттүнгениниң байырлалы

Бурган төрүттүнгениниң байыр­лалы — Иисус Христос бурганның чаяаттынганынга тураскааткан христиан шажын­ның бир кол ба­йыр­лалдарының бирээзи. Ук ба­йыр­лалды декабрь 25-те демдег­леп турар, а юлиан календарьны ажыглап турар орус православ шажын хүрээзи болгаш оон-даа өске хүрээлер григориан кален­дарь-биле январь 7-де байырлаар чаңчылдыг. Бо хүн хөй санныг чурт­тар шуптузу Бурган төрүттүн­гени­ниң байырлалын калбаа-биле демдеглээн.

Чогаадыкчы хуулгаазын орук…

Тываның национал хөг жүм-шии театры. Тыва Республиканың Улустуң артизи, Россия Федерациязының алдарлыг артизи, ат-сураглыг режиссер  Алексей Ооржактың чогаадыкчы кежээзи. Чоокта Алексей Кара-оолович-биле ужуражып душпаан, чугаалашпаан болгаш, кежээни сонуургап, чүү-ле болур ирги деп четтикпейн манап ор бис.

Лариса Шойгудан онза белектер

Декабрь 22. Кызыл хоо­райның уругларның хорео­графия школазы. Каа-Хем кожууннуң шупту сумулары­ның уругларынга Чаа чылдың бүдүүзүнде байыр чедирери-биле концерт программалыг болгаш оюн-тоглаалыг көргү­зүүн бараалгадыры-биле хореография школазының улуг болгаш ортумак бө­лүктерниң кижизидикчилери чыглып келген. Коллективтиң эң-не бичиилерин сооктуң дыңзыы-биле, уругларның кадыкшылынга айыыл тур­гус­пазы-биле албайн барган.

Чонар-даш — бойдустуң хуулгаазын эртинези

Угаан-бодалдың өзүлдези

…КЫЙГЫ САЛЫП ЧЕТТИГИПКЕН

Онзагай хүн — 2012 чылдың 12 айның 12. Тыва­ның күрүне универ­ситединиң филология факультеди. Тываның Комсомол шаңна­лының эдилекчизи, шүлүкчү Антон Үержаа­ның төрүттүнге­нинден бээр 55 харлаанынга тураскааткан «Чүглүг ырым океаннар делгеминче ужуга бээр» деп чогаадыкчы кежээ. Студентилер, башкылар, чогаалчылар, журналистер улуг сонуургал-биле чыглып кээп тур.

Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы

Москва хоорайның Чазаа биле Тыва Республиканың Чазааның аразында дугуржулга езугаар «Москваның музейи» музей катты­жыышкыны» биле Тываның Национал музейиниң аразында делгелгелер солчулгазының дугайында дугуржул­гага 2011 чылда ат салдынган турган. Ук дугуржулганың кызыгаары-биле республиканың Национал музейи «Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы» (XIX-XX вв.) деп делгелгезин бараалгаткан. Бо делгелге ооң мурнунда Ленинград хоорайның (1986 ч.) Этнографтыг музейинге «Енисейниң төрүттүнген чери» («Там, где рождается Енисей») деп делгелгеге, Шушенск суурнуң Камгалалдыг черниң музейиниң база Абаканның Л.Р.Кызла­сов аттыг национал чурт-шинчилел музейиниң «Тыва көшкүн кижиниң ыры­зы» («Песнь тувинского кочевника») деп делгелгелеринге киришкен. А Москвага бир дугаар делгеттиннери ол.

БЕДИКЧЕ ҮНҮҮШКҮН

Аян-чорук

«Туризм хүнү» деп онзагай байырлал. Ак-көк дээрниң  хиндиинде боралгак  безин  хир чок.

Ук  байырлалды уткуштур Өвүр кожууннуң Ак-Чыраа школазының өөреникчилери  туризмге сонуургалдыгларның хей-аъдын көдүрер сорулга-биле чаа эгелээшкин болур социал төлевилел­дерниң мөөрейин чарлаан. Мөөрейге башкылар болгаш улуг класстарның өөреникчилери киришкен.  Солун төлевилелдер хөй болган. Оларның аразын­дан чогаалчы, альпинист Маадыр-оол Бартыш­таанович Ховалыгның  65 харлаан юбилейинге тураскааткан «Бедикче үнүүшкүн» деп М.Д. Шойдак­тың төлевилели эки үнелелди алган.  Төлевилел байырлалдың бүгү негелдезинге дүгжүп турар деп, комиссия үнелеп көргеш, шилээн. Туризм хүнүнде Ак-Чыраа школазының өөреникчилери чуртунуң эң бедик даанче үнүүшкүннү кылган.

«БУРУНГААР, ТЫВА»

Декабрьның 9. В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры. ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Тыва­ның күрүне шаңналының лау­реады Орлан Дамба-Хуурак­тың «Бурунгаар, Тыва!» деп юби­лейлиг кежээзи.

«Эрткен үе, хөгжүм-ыры – эгээртинмес байлаавыс-тыр!»

Шак мындыг чараш бол­гаш уян сөстер кирген аттыг 1-ги ажык кожуун чер­гелиг ыры мөөрейи Кызыл кожуун­нуң Сукпак сумузунга болуп эрткен. Ук мөөрейни Тыва­ның культуразының алдар­лыг ажылдакчызы Михаил Иргит­ович Айыжы­ның шаңналы дээш ооң өг-бүлези удуртуп эрттирген.

Тергиин ойнакчылар илерээн

Эрткен дыштаныр хүннер­де Кызылдың эмчи кол­леджизиниң спорт залынга республиканың бирги чери дээш эр-херээжен спортчулар аразынга стол теннизинге маргылдаа болуп эрткен.

«ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛ-ИЖИМ БАРААЛГАДЫП...»

Ажылым аайы-биле кан­дыг-даа солун кижилер-биле ужуражып чугаалажыр аас-кежиктиг мен. Ынчангаш солуннуң номчукчуларынга бо удаада чогаалчы Нина Даш-ооловна Серенот-биле ооң чогаадыкчы кежээзиниң дугайында кылган чугаа­высты бараалгаттывыс.

МӨҢГЕДЕ ЧУРТТАП АРТАР

 Национал музейге Тываның комсомол шаңналының лауреады, шүлүкчү Антон Үержааның 55 харлаанынга тураскааткан "Ынак-тыр мен…" деп кежээзи болуп эрткен.

АЛДЫН ХӨРЕК ДЕМДЭЭНГЕ ТӨЛЕПТИГ БОЛГАН

2012 чылдың ноябрь 29-та Новосибирск хоорайга «Сибирь дугуржулгазы» деп регионнар аразының ассоциациязының күш-культура болгаш спорт талазы-биле чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен. Аңаа бистиң республикадан Тыва Республиканың аныяктар болгаш спорт талазы-биле херектерниң сайыдының бирги оралакчызы Буян Биче-оол, Лондонга XIV Параолимпийжи оюннарның хүлер призеру болгаш чемпиону Михаил Оюн база ча адар талазы-биле Россияның алдарлыг тренери Евгений Тутатчиков олар киришкен. 

ТЫВА ХӨГЖҮМНҮҢ КЛАССИГИ

Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, тыва национал хөгжүмнүң классиги, 600 ажыг хөгжүм чогаалының автору, ТР-ниң улустуң артизи, композитор Ростислав Кенденбильдиң 90 харлаанынга тураскааткан байырлыг сактыышкын кежээзи болуп эрткен. Аңаа композиторнуң дөргүл-төрели, салгалы, хөгжүмнүң мөгейикчилери хөйү-биле келген.

"ЧОНАР-ДАШ " ТИИЛЕКЧИЛЕРИ

Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан tc "Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан "байырлыг хуралдан

Дүүн, ноябрь 21-де, Кызылга Парлалга бажыңының хуралдаар залынга Бүгү-делегейниң телевидение хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа телерадиожурналистерден аңгыда, республиканың электроннуг парлалгазының төлээлери, Тыва теле­видение болгаш радионуң хоочуннары, чалаткан аал­чылар киришкен.

Страницы