1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

Шагаа-2013 чоннуң байырлалын эрттирер талазы-биле хемчеглерниң ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер

«Шагааның чаазы келди, Шагаавысты байырлаалы» – К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказынга январь-февральда;

Бай-Оваа – төөгүвүс

Төп Азияның дыка хөй чоннары бойдусту, чер, суг ээлерин болгаш өгбелерниң сүнезиннерин ыдыктап дагыыры нептерээн турган. Даштыкы дерилгези-биле оваалар каш янзы хевирлиг болур.

Дыштаныр хүннүң белээ

Угаан-бодалдың өзүлдези

Республиканың Национал театрынга январь 26-да Тываның күрүне филармониязы «Чүгле джаз» деп концертче көрүкчүлерни чалаан.

Тыва – бурунгу езу-чаңчылдарның эртинези

Найысылалдың Национал парк талазынче углаптарга, Ленин кудумчузунда аажок чараш хевирлиг кылдыр туттунган ийи каът ыяш бажыңны эскербес кижи ховар. Ооң даштыкы каас хевири ала-чайгаар кижиниң сонуургалын, кичээнгейин хаара туда бээр. Ооң кырында тыва хөгжүм херекселин – игилди кончуг чараш кылдыр кылгаш аскан. Ол — Тыва чаңчылчаан культура болгаш ус-ажыл хөгжүлдезиниң төвүнүң оран-савазы. Аңаа мурнунда Алдан-маадыр аттыг чурт-шинчилел музейиниң эргиде оран-савазы турган.

Суй белек кылыгларының уран чүүлүн сайзырадыр

Тываның Культура яамызы 2013 чылда каасталга эт-херексел кылыгларының уран чүүлүн сайзырадыры болгаш деткиири мурнады хөгжүдер сорулганы салган. Амгы үеде республикада улусчу уран чурулга ус-тывыжының адырында ол ажылдарга мергежээн 360 хире кижи санаттынып турар.

Хөөмей – Төп Азияның культуразының эртинези

Чаңчылчаан культураның тыва сыгыт-хөөмей күүселдезин кадагалап арттырар болгаш хөгжүдеринге киирген үлүг-хуузу дээш Россия Федерациязының Президентизи Дмитрий Медведевтиң Чарлыы-биле Бүгү-делегейниң «Хөөмей» эртем төвүнүң директору Зоя Кыргысовна Кыргыска «Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан.

Зоя Кыргысовна Кыргыс – бо бүгү талазы-биле онзагай эртем төвүнүң үндезилекчизи болгаш солуттунмас удуртукчузу. Төптүң кол сорулгалары – чаңчылчаан хөөмейниң аңгы-аңгы хевирлерин камгалап арттырары болгаш хөгжүдери.

Делегейниң «Хөөмей» эртем төвү — Саян-Алтай девискээриниң болгаш делегейниң өске-даа регионнарының хөөмей талазы-биле дилээшкиннериниң болгаш шинчилелдериниң хөй санныг эртем ажылдарының организатору

Станиславскийниң өөредии – театрның кол чепсээ

 

Төөгүлүг хүн

Тываның уран чүүлүнүң ал дарлыг ажылдакчызы, режиссер, театровед Анатолий Сергеевич Серен бо удаада база-ла кончуг солун, төөгүлүг хүннүң дугайында дыңнадыг ны кылды.  Ол дээрге театр режиссеру, артист, театр башкызы, театрның буянныг чаартыкчызы Константин Сергеевич Станиславскийниң дугайында.

Делегей чергелиг чайынналчак чедиишкин

Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестри Тайваньга болуп эрткен Бүгү-делегейниң үрер хөгжүм оркестрлериниң фестивалынга чедиишкинниг киришкеш, ээп чанып келген.

Номга ынакшыл

Канск хоорайның библиотека техникумун дооскаш, бүгү назынымда библиотекарьлап ажылдап келдим.  Үе-шактың ужугары билдиртпес-тир, ам хүндүлүг дыштанылгада, Кызыл хоорайда чурттап чор мен.

Бурган төрүттүнгениниң байырлалы

Бурган төрүттүнгениниң байыр­лалы — Иисус Христос бурганның чаяаттынганынга тураскааткан христиан шажын­ның бир кол ба­йыр­лалдарының бирээзи. Ук ба­йыр­лалды декабрь 25-те демдег­леп турар, а юлиан календарьны ажыглап турар орус православ шажын хүрээзи болгаш оон-даа өске хүрээлер григориан кален­дарь-биле январь 7-де байырлаар чаңчылдыг. Бо хүн хөй санныг чурт­тар шуптузу Бурган төрүттүн­гени­ниң байырлалын калбаа-биле демдеглээн.

Чогаадыкчы хуулгаазын орук…

Тываның национал хөг жүм-шии театры. Тыва Республиканың Улустуң артизи, Россия Федерациязының алдарлыг артизи, ат-сураглыг режиссер  Алексей Ооржактың чогаадыкчы кежээзи. Чоокта Алексей Кара-оолович-биле ужуражып душпаан, чугаалашпаан болгаш, кежээни сонуургап, чүү-ле болур ирги деп четтикпейн манап ор бис.

Лариса Шойгудан онза белектер

Декабрь 22. Кызыл хоо­райның уругларның хорео­графия школазы. Каа-Хем кожууннуң шупту сумулары­ның уругларынга Чаа чылдың бүдүүзүнде байыр чедирери-биле концерт программалыг болгаш оюн-тоглаалыг көргү­зүүн бараалгадыры-биле хореография школазының улуг болгаш ортумак бө­лүктерниң кижизидикчилери чыглып келген. Коллективтиң эң-не бичиилерин сооктуң дыңзыы-биле, уругларның кадыкшылынга айыыл тур­гус­пазы-биле албайн барган.

Чонар-даш — бойдустуң хуулгаазын эртинези

Угаан-бодалдың өзүлдези

…КЫЙГЫ САЛЫП ЧЕТТИГИПКЕН

Онзагай хүн — 2012 чылдың 12 айның 12. Тыва­ның күрүне универ­ситединиң филология факультеди. Тываның Комсомол шаңна­лының эдилекчизи, шүлүкчү Антон Үержаа­ның төрүттүнге­нинден бээр 55 харлаанынга тураскааткан «Чүглүг ырым океаннар делгеминче ужуга бээр» деп чогаадыкчы кежээ. Студентилер, башкылар, чогаалчылар, журналистер улуг сонуургал-биле чыглып кээп тур.

Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы

Москва хоорайның Чазаа биле Тыва Республиканың Чазааның аразында дугуржулга езугаар «Москваның музейи» музей катты­жыышкыны» биле Тываның Национал музейиниң аразында делгелгелер солчулгазының дугайында дугуржул­гага 2011 чылда ат салдынган турган. Ук дугуржулганың кызыгаары-биле республиканың Национал музейи «Тыва чоннуң чаңчылчаан культуразы болгаш амыдыралы» (XIX-XX вв.) деп делгелгезин бараалгаткан. Бо делгелге ооң мурнунда Ленинград хоорайның (1986 ч.) Этнографтыг музейинге «Енисейниң төрүттүнген чери» («Там, где рождается Енисей») деп делгелгеге, Шушенск суурнуң Камгалалдыг черниң музейиниң база Абаканның Л.Р.Кызла­сов аттыг национал чурт-шинчилел музейиниң «Тыва көшкүн кижиниң ыры­зы» («Песнь тувинского кочевника») деп делгелгелеринге киришкен. А Москвага бир дугаар делгеттиннери ол.

Страницы