1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

ИЙИ АЛДЫН МЕДАЛЬ БИЛЕ ДЭЭДИ ШАҢНАЛ

Кызылдың уран чүүл колледжи бо чылдың төнчүзүнде улуг чедииш­киннерлиг болган. 

МЕРГЕЖИЛИНГЕ БЕРДИНГЕН БАШКЫЛАР

АЖЫК ЧУГААЖЕ ЧАЛАЛГА

ТАМАДАЛАРНЫҢ ХАЙЫ БЕ?
 

ЧҮРЭЭМ ҮНҮ, ЧҮРЭЭМ СОГУУ...

ТӨӨГҮНҮҢ ШЫГЖАМЫРЫ

Тес-Хемде, харын-даа бүгү республикада ат-сураа билдингир музейге, ол чер чурттуг хиремде, чедип көрбээн болдум. Бо удаада музейниң оран-савазынче аалдап кирер аас-кежик таварышты.

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ

Чоокта чаа Шамбалыг суурга Кызыл кожуун чагыргазының культу­ра бол­гаш өөредилге эргелел­дериниң ажылдакчы­ларының киржилгези-биле кожуун чергелиг «Сыдым байырлалы» мөөрейни организастап эрттирген. Ону республиканың Адалар хүнүнге тураскааткан. 

"ДЕМБЭЭРЕЛ"

ТЕРЕ-ХӨЛДЕН МЕДЭЭЛЕР

ТӨРЭЭН  ДЫЛЫНГА ЧОРГААРЛАНЫП…
 
Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда Дудуп Михаил аттыг Культура одаанга хөгжүмнүг оюннуг, айтырыг-харыылыг кежээ эрткен. 

БЕЖЕН ЧЫЛДЫ УРАН ЧҮҮЛГЕ...

Самагалдай суурнуң төвүнде улуг эвес, шаандагы бажың бар. Ооң чанынга чоокшулай бээрге, янзы-бүрү хөгжүм үнү дыңналыр, даштында хөй-ле бичии уруглар чыылган, үнген-кирген турарын кижи эскерер. Ол дээрге уругларның уран чүүл школазы-дыр.

"ЭРГИМ ЧОНУМ АРАЗЫНДА ЭКИ ЧОР МЕН, АВАЙ, АВАЙ"

ТЫВА РАДИОНУ ДЫҢНАҢАР

Тыва радио 1936 чылдың август 29-та, Тыва Арат Республика үезинде, эфирже эң баштай үнген. Ынчан Кызыл хоорайга 35 радиоларны бажыңнарга киирген болгаш чагыларга аскан турган. «Кызыл чугаалап тур! Бөгүн бистиң республикада улуг байырлал – тыва радио ажылдап эгелээн…» деп сөстер-биле ТАР-ның культура сайыды Седип-оол Танов эфирже үнген. Тыва радионуң баштайгы диктору Виктор Көк-оол. Соонда барып ол Тыва Республиканың улустуң артизи апарган, ооң ады-биле Тываның хөгжүм-шии театрын адаан. 

 

МУРНУКУ ЧЕДИИШКИННЕРГЕ ДОКТААВАЙН...

КТРК «Тыва» ышкаш компанияның юбилейи элээн харыысалгалыг херек. Аңаа шагда-ла белеткенип эгелээн-даа болзувусса, дөмей-ле девиденчиг-дир. Компанияның беш чыл соңгаар юбилейинден бээр көөрге безин, тодаргай чедиишкиннеривис бар.

 

Ыраккы Мөген-Бүренге байырлалдар

 
        Тываның Моол күрүне-биле кызыгаарлажып чыдар Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы булуңу Мөген-Бүрен сумузу тургустунганындан бээр 80 чыл, «Мөген-Бүрен» 

СЕНТЯБРЬ 1 - БИЛИГЛЕР ХҮНҮ-БИЛЕ!

         Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, ылаңгыя школачылар, студентилер, оларның бшкылары болгаш ада-иелер!
         Чаа өөредилге чылының эгелээни, сентябрь 1-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 

"Тыва чоннуң хүндүлээчелин эскердим..."

Страницы