1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

Ыраккы Мөген-Бүренге байырлалдар

 
        Тываның Моол күрүне-биле кызыгаарлажып чыдар Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы булуңу Мөген-Бүрен сумузу тургустунганындан бээр 80 чыл, «Мөген-Бүрен» 

СЕНТЯБРЬ 1 - БИЛИГЛЕР ХҮНҮ-БИЛЕ!

         Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, ылаңгыя школачылар, студентилер, оларның бшкылары болгаш ада-иелер!
         Чаа өөредилге чылының эгелээни, сентябрь 1-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 

"Тыва чоннуң хүндүлээчелин эскердим..."

ХООРАЙЫВЫС 102 ХАРЛААН

 
                                                                                                                                                                                         Репортаж    

ЧУЛАЗЫ АМ-ДАА ХЫП ТУРАР

«Үстүү-Хүрээ-2016» дириг хөгжүм болгаш шажынның бүгү-делегей фестивалы             

ӨӨРҮШКҮ-МАҢНАЙЛЫГ ДЫШТАНГАН

Июнь 1. Арат шөлү. Эртенгиниң 11 шак. Ак-көк, аяс дээрде чаңгыс-даа булут чок.

ДЕЛЕГЕЙДЕ ХОВАР ЧЕРНИ ЫДЫКТААН

Эрткен вектиң 1965 чылдан эгелээш, Чаа-Хөлдүң, Улуг-Хемниң девискээрлеринге Бүгү-эвилел деңнелдиг Саян-Тываның археология экспедициязы ажылдап турган.

«ШЫННЫ» ДЫҢНАП НОМЧУП...

Май 27 – Россияда библиотекалар хүнү

МУЗЕЙГЕ ДYН

Сөөлгү үеде бүгү делегейде чаңчыл апарган «Музей дүнү» деп акцияны бүгү делегейниң музейлеринге эрттирери чаңчыл апарган.

КӨРYКЧYНYҢ СОНУУРГАЛЫ – УЛУГ ШАҢНАЛ

«Тыва – бистиң өргээвис» деп улусчу чогаадылга фестивалын бо чылын Тыва Арат Республиканың 95 чыл оюнга болгаш 2016 — Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскаадып эрттиргенин билир бис.

Уран талантылыг уругларны деткиири-биле…

Май 11-де Кызылдың Дээди Хуралынга эрткен айның 22-27 хүннеринде Тюмень облазынга болуп эрткен Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннарынга киржип чораан уруглар болгаш оларның башкылары

Хөй киржикчилиг национал танцыны тургузар

«Декей-оо» фестивалы

Баглааш – чуртун илереткен им-демдек

95 чыл бурунгаар Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан келген 300 ажыг араттар, нояннар калбак-делгем Көк-Булуң, Кара-Булуң, Суг-Бажының девискээри болур Суг-Бажынга чыглып кээп, аъттарындан дүшкеш, оларын

ЭДЕГЕЙЖИЛЕР, ЭР ХЕЙЛЕР!

Апрель айның 22-27 хүнне­ринде чаңчыл болган Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннары бо чылын Тюмень хоорайга бе­дик деңнелге болуп эрткен.

«КЫРЫЫР-ДАА ЧАЙ ТЫППАС-ТЫР БИС»

«Көк аржыыл» фестиваль

Страницы