1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

«КЫРЫЫР-ДАА ЧАЙ ТЫППАС-ТЫР БИС»

«Көк аржыыл» фестиваль

Чечек салырының езулалы

Май 8. Тиилелге шөлү. 12 шак.

ТАЙБЫҢ БОЛГАШ ЭП-НАЙЫРАЛДЫГ ЧУРТТААР БИС

Май 1 – Тывада

Репортаж

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан “Тайбың болгаш эп-найыралдыг чурттаар бис” деп байырлыг чыскаал. Май 1. Арат шөлү. Эртенгиниң 11 шак.

УРАН ЧҮҮЛЧҮ БАЙЫРЛАЛ

«Тыва — бистиң өргээвис»

Репортаж

«Шынның сылдызы» мөөрейге

40 ЧЫЛ — ЧАА БАЗЫМ

Апрель 8-те Кызыл хоорайның төпчүткен библиотека системазы (ТБС) тургустунганындан бээр 40 чыл оюн демдеглеп эрттирген.

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ

Апрель 1-де Тес-Хем кожуун­нуң төвү Самагалтайга, бот-ты­­вынгыр композитор, күш-ажыл­дың болгаш культураның хоочуну, Тыва АССР-ниң алдарлыг артизи Каң-оол  Баазаң-оолдуң адын эдилээн Культура бажыңынга ниити өөредилге черлериниң  аразынга рес

ТОРГУ ТОН, ДОРДУМ КУР, КАРА СААР ИДИК…

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылы

Уран чүүлү тыва чоннуң төөгүзү-биле тудуш

Тыва национал театрның 80 чыл юбилейи бедик көдүр­лүүшкүннүг, онза солун кылдыр эрткен. Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнде эрттирген байырлалга чыылган чон зал сыңышпас болган. Артистерниң оюн-концерти-биле чергелештир байыр чедириишкиннери үзүктелбээн.

ТЫВАЛАРНЫҢ ҮНДЕЗИН ХЕВИ

Дүүн Тываның Үндезин культу­ра төвүнге «Тыва үндезин хеп» деп республиканың аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Улуг ак өргээниң ажыл-агыйы

Тыва театрның 80 чылынга

Лаптанның баяны катап «дирилген»

Март 19-та  А.Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизинге композитор, дирижер, актер Александр Лаптанның ойнап чораан баянының катап «дирилгенин» байырлаан.

Крымның чазы

Март 18-те Арат шөлүнге Крымның чазы. Бис кады бис! деп байырлыг митинг-концертти ТР-ниң Улустар ассамблеязы  организастаан.

ЖУРНАЛИСТ-АРТИСТ

Тыва театрның кижилери

1940 чылда Кызылга театр-студия ажыттынарга, аңаа уран чүүлге салым-чаяанныг уруглар, оолдарны хүлээп ап турган.

КЫШТЫ ҮДЕП, ЧАСТЫ УТКААННАР

Частың башкы айы келирге, орус чоннуң езу-чаңчылдарында Масленица байырлалын демдеглээри чылда эң-не хөглүг, солун оюн-тоглааларның бирээзи.

АЖЫЛЫНГА БYГY БОДУН ӨРГYП ЧОРДУ

Россияның алдарлыг, Тываның Улустуң артизи, Тыва Республиканың Күрүне шаңналының лауреады Хертек Өлбезекович Шириин-оол чораан болза, бо чылдың март айда 70 харлаар турган ийик.

Страницы