1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

КӨРYКЧYНYҢ СОНУУРГАЛЫ – УЛУГ ШАҢНАЛ

«Тыва – бистиң өргээвис» деп улусчу чогаадылга фестивалын бо чылын Тыва Арат Республиканың 95 чыл оюнга болгаш 2016 — Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскаадып эрттиргенин билир бис.

Уран талантылыг уругларны деткиири-биле…

Май 11-де Кызылдың Дээди Хуралынга эрткен айның 22-27 хүннеринде Тюмень облазынга болуп эрткен Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннарынга киржип чораан уруглар болгаш оларның башкылары

Хөй киржикчилиг национал танцыны тургузар

«Декей-оо» фестивалы

Баглааш – чуртун илереткен им-демдек

95 чыл бурунгаар Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан келген 300 ажыг араттар, нояннар калбак-делгем Көк-Булуң, Кара-Булуң, Суг-Бажының девискээри болур Суг-Бажынга чыглып кээп, аъттарындан дүшкеш, оларын

ЭДЕГЕЙЖИЛЕР, ЭР ХЕЙЛЕР!

Апрель айның 22-27 хүнне­ринде чаңчыл болган Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннары бо чылын Тюмень хоорайга бе­дик деңнелге болуп эрткен.

«КЫРЫЫР-ДАА ЧАЙ ТЫППАС-ТЫР БИС»

«Көк аржыыл» фестиваль

«КЫРЫЫР-ДАА ЧАЙ ТЫППАС-ТЫР БИС»

«Көк аржыыл» фестиваль

Чечек салырының езулалы

Май 8. Тиилелге шөлү. 12 шак.

ТАЙБЫҢ БОЛГАШ ЭП-НАЙЫРАЛДЫГ ЧУРТТААР БИС

Май 1 – Тывада

Репортаж

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалынга тураскааткан “Тайбың болгаш эп-найыралдыг чурттаар бис” деп байырлыг чыскаал. Май 1. Арат шөлү. Эртенгиниң 11 шак.

УРАН ЧҮҮЛЧҮ БАЙЫРЛАЛ

«Тыва — бистиң өргээвис»

Репортаж

«Шынның сылдызы» мөөрейге

40 ЧЫЛ — ЧАА БАЗЫМ

Апрель 8-те Кызыл хоорайның төпчүткен библиотека системазы (ТБС) тургустунганындан бээр 40 чыл оюн демдеглеп эрттирген.

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ

Апрель 1-де Тес-Хем кожуун­нуң төвү Самагалтайга, бот-ты­­вынгыр композитор, күш-ажыл­дың болгаш культураның хоочуну, Тыва АССР-ниң алдарлыг артизи Каң-оол  Баазаң-оолдуң адын эдилээн Культура бажыңынга ниити өөредилге черлериниң  аразынга рес

ТОРГУ ТОН, ДОРДУМ КУР, КАРА СААР ИДИК…

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылы

Уран чүүлү тыва чоннуң төөгүзү-биле тудуш

Тыва национал театрның 80 чыл юбилейи бедик көдүр­лүүшкүннүг, онза солун кылдыр эрткен. Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнде эрттирген байырлалга чыылган чон зал сыңышпас болган. Артистерниң оюн-концерти-биле чергелештир байыр чедириишкиннери үзүктелбээн.

ТЫВАЛАРНЫҢ ҮНДЕЗИН ХЕВИ

Дүүн Тываның Үндезин культу­ра төвүнге «Тыва үндезин хеп» деп республиканың аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Страницы