1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Культура болгаш уран чүүл

УРАН ЧҮҮЛЧҮ БАЙЫРЛАЛ

«Тыва — бистиң өргээвис»

Репортаж

«Шынның сылдызы» мөөрейге

40 ЧЫЛ — ЧАА БАЗЫМ

Апрель 8-те Кызыл хоорайның төпчүткен библиотека системазы (ТБС) тургустунганындан бээр 40 чыл оюн демдеглеп эрттирген.

СЫДЫМ БАЙЫРЛАЛЫ

Апрель 1-де Тес-Хем кожуун­нуң төвү Самагалтайга, бот-ты­­вынгыр композитор, күш-ажыл­дың болгаш культураның хоочуну, Тыва АССР-ниң алдарлыг артизи Каң-оол  Баазаң-оолдуң адын эдилээн Культура бажыңынга ниити өөредилге черлериниң  аразынга рес

ТОРГУ ТОН, ДОРДУМ КУР, КАРА СААР ИДИК…

Тываның аалчыларынга хүндүткел чылы

Уран чүүлү тыва чоннуң төөгүзү-биле тудуш

Тыва национал театрның 80 чыл юбилейи бедик көдүр­лүүшкүннүг, онза солун кылдыр эрткен. Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнде эрттирген байырлалга чыылган чон зал сыңышпас болган. Артистерниң оюн-концерти-биле чергелештир байыр чедириишкиннери үзүктелбээн.

ТЫВАЛАРНЫҢ ҮНДЕЗИН ХЕВИ

Дүүн Тываның Үндезин культу­ра төвүнге «Тыва үндезин хеп» деп республиканың аалчыларынга хүндүткел чылынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен.

Улуг ак өргээниң ажыл-агыйы

Тыва театрның 80 чылынга

Лаптанның баяны катап «дирилген»

Март 19-та  А.Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизинге композитор, дирижер, актер Александр Лаптанның ойнап чораан баянының катап «дирилгенин» байырлаан.

Крымның чазы

Март 18-те Арат шөлүнге Крымның чазы. Бис кады бис! деп байырлыг митинг-концертти ТР-ниң Улустар ассамблеязы  организастаан.

ЖУРНАЛИСТ-АРТИСТ

Тыва театрның кижилери

1940 чылда Кызылга театр-студия ажыттынарга, аңаа уран чүүлге салым-чаяанныг уруглар, оолдарны хүлээп ап турган.

КЫШТЫ ҮДЕП, ЧАСТЫ УТКААННАР

Частың башкы айы келирге, орус чоннуң езу-чаңчылдарында Масленица байырлалын демдеглээри чылда эң-не хөглүг, солун оюн-тоглааларның бирээзи.

АЖЫЛЫНГА БYГY БОДУН ӨРГYП ЧОРДУ

Россияның алдарлыг, Тываның Улустуң артизи, Тыва Республиканың Күрүне шаңналының лауреады Хертек Өлбезекович Шириин-оол чораан болза, бо чылдың март айда 70 харлаар турган ийик.

ХӨГЖYМ-БИЛЕ ЧYГЛЕНГЕН…

Кызылдың А.Б.Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң аныяк удуртукчузу Айлаңмаа Хомушкуевна Каң-оолдуң  хөгжүм-биле найыралы эрте чажындан-на эгелээн.

АЙ-КЫС, АМ-ДАА ӨТКYТ ЫРЛА!

Тываны алдаржыдып чоруур кижилер

Чавага – ужурларлыг чараш каасталга

Тыва херээжен чоннуң шаанда эдилеп, каастанып чораан каасталгаларын, ооң иштинде чаваганы, ону кылырын, каастаныр утказын,  «чавага» деп сѳс кайыын  укталып келгенин сонуургап, ол дугайында эртем ажылы бижиир дээн школачы уруглар,  ортумак,

Страницы