1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

100 ХУУ ЭГИДЕР

БИР БӨРҮ ОРНУНГА ДИРИГ ХОЙ

Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлерниң чедирген каражазы чылдың-на он-он миллион рубль чедип турар. 

БАШТАЙГЫ ХУРАГАННАР

Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, оларның одаар чүү­лүнүң болгаш мал чеминиң курлавыры дээш өске-даа айтырыглар оларның шыңгыы кичээнгейинде.

МАЛДЫҢ ПРОДУКТУЛУУН БЕДИДЕР

Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специа­листери 2017 чылдың түң­нелдерин үндүрген. 

ТЫВА АЪТТЫ ЧИДИРБЕС!

БООЗАДЫЛГА УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

МАЛДЫҢ ХОРАМЧАЗЫН БОЛДУРБАС

Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.  

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ ЭРТИП ТУРАР

БУРУНГААРЛАП ЧҮТКҮҢЕР-ЛЕ!

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели чоннуң улуг деткимчезин алган, бүзүрелдиг түңнелдери 2017 чылда ажыл-херек кырынга көстүп келген төлевилел болгай.

ӨШКҮ ЧӨӨГҮ - "ЧЫМЧАК БРИЛЛИАНТ"

ИВИЖИЛЕРГЕ ДУЗА

ӨГБЕЛЕРНИҢ АЖЫЛ-ИЖИ

АККЫР ХОЮМ, СҮТКҮР ИНЭЭМ

УКСААНЫ ЭКИЖИДЕР

ТЫВАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНЫҢ ТОСКУ СЪЕЗДИЗИ

Страницы