1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан. Оон келгеш, база-ла көдээге ада-иезиниң дузалакчызы болуп чоруп турган олчаан салым-чолун мал ажылы-биле холбаан. 

ШАҢНАЛ - МТЗ-82

Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон­ференция хевиринге кожууннарның удуртукчулары-биле хуралга чугаалажып көрген. 

МАЛ-МАГАННЫ ИРБИШТЕН КАМГАЛААР АРГАЛАР

Бо каракка көзүлбес чажыт, хуулгаазын чараш амытанның чуруун канчаар-даа көөрүмге, улуг шокар диис-ле чорду. Делегейде ону ирбис, харлыг барс, харлыг леопард деп-даа адап турар.

ДАМЧЫДАРЫНГА БЕЛЕН

Андрей  Биче-оол  Калдар-Доруг  дээр  аъды-биле.

 

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп гурбернатор төлевилелин өске кожууннар-биле бир деңге чедиишкинниг боттандырып турар.

САРЫГ-СЕПКЕ СЕМИНАР

Ажыл үезинде.
 

ТЕВЕ - ЧОРГААР МАЛ

"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ЭРТЕМ-БИЛИИН, ДУРЖУЛГАЗЫН АЖЫГЛАЗА

Шаг-шагдан бээр мал-маган өстүрүп чораан чон-на болгай бис. Ол-ла малывыс-биле ам-даа иженмишаан. Амгы үеде өгбелерниң берге-даа бол, хүндүлүг, сонуурганчыг, эргим ижин уламчылап чоруур аныяктарга кижи мөгейбес аргажок. 

УЛУСЧУ УС-ШЕВЕР

ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРЕРИ АРАЙ ЭЛЕК

Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.
 

БИР ӨШКҮДЕН-НЕ - ИЙИ АНАЙ

ХОЙ ООЛДААШКЫНЫ ТҮЛҮКТЭЭН

Чыраа-Бажының аныяк малчыны Айдың Куулар.
 

УЛУГ-ХЕМНИҢ УЛУГ-ХАЯДА

Улуг-Хем кожууннуң малчын коданнарын кезип чорааш, тура-соруктуг, уйгу чок өскен-төрээн хеми дег, чыдын чытпас, олут орбас, ажылгыр, кызымаккай бүдүштүг, хөглүг-омак аажы-чаңныг улусту эскердим. 

100 ХУУ ЭГИДЕР

БИР БӨРҮ ОРНУНГА ДИРИГ ХОЙ

Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлерниң чедирген каражазы чылдың-на он-он миллион рубль чедип турар. 

Страницы