1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ТЕВЕ - ЧОРГААР МАЛ

"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ЭРТЕМ-БИЛИИН, ДУРЖУЛГАЗЫН АЖЫГЛАЗА

Шаг-шагдан бээр мал-маган өстүрүп чораан чон-на болгай бис. Ол-ла малывыс-биле ам-даа иженмишаан. Амгы үеде өгбелерниң берге-даа бол, хүндүлүг, сонуурганчыг, эргим ижин уламчылап чоруур аныяктарга кижи мөгейбес аргажок. 

УЛУСЧУ УС-ШЕВЕР

ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРЕРИ АРАЙ ЭЛЕК

Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.
 

БИР ӨШКҮДЕН-НЕ - ИЙИ АНАЙ

ХОЙ ООЛДААШКЫНЫ ТҮЛҮКТЭЭН

Чыраа-Бажының аныяк малчыны Айдың Куулар.
 

УЛУГ-ХЕМНИҢ УЛУГ-ХАЯДА

Улуг-Хем кожууннуң малчын коданнарын кезип чорааш, тура-соруктуг, уйгу чок өскен-төрээн хеми дег, чыдын чытпас, олут орбас, ажылгыр, кызымаккай бүдүштүг, хөглүг-омак аажы-чаңныг улусту эскердим. 

100 ХУУ ЭГИДЕР

БИР БӨРҮ ОРНУНГА ДИРИГ ХОЙ

Тывада бөрүлер-биле демисел чорударынга 600 хире арга-дуржулгалыг аң­чыларны мөөңнээн. Рес­пуб­ликаның көдээ ажыл-агы­йынга бөрүлерниң чедирген каражазы чылдың-на он-он миллион рубль чедип турар. 

БАШТАЙГЫ ХУРАГАННАР

Кызыл кожууннуң эрге-­чагырга органнары мал кыштаг­лааш­кынынче улуг кичээнгейни салып келген. Малчыннарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, оларның одаар чүү­лүнүң болгаш мал чеминиң курлавыры дээш өске-даа айтырыглар оларның шыңгыы кичээнгейинде.

МАЛДЫҢ ПРОДУКТУЛУУН БЕДИДЕР

Тываның агроүлетпүр комплекизиниң специа­листери 2017 чылдың түң­нелдерин үндүрген. 

ТЫВА АЪТТЫ ЧИДИРБЕС!

БООЗАДЫЛГА УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

МАЛДЫҢ ХОРАМЧАЗЫН БОЛДУРБАС

Агаар-бойдустуң таарымчалыг байдалы-биле мал кыштаглаашкыны хүр эртип турарын көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек дыңнаткан.  

Страницы