1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

АЖЫЛ-ИШЧИ БӨДҮҮН АВА

Кезээде-ле мал-маган аразында чоруур ажылгыр, шудургу, кызымаккай авалар бистиң республикада хөй. Оларның бирээзинге Бии-Хем кожууннуң «Туран» сүт-бараан фермазында бызаа ажаакчызы Наталья Күжүгет дорт-ла хамааржыр. 

СЫЫН-ЧҮРЭЭНИҢ СЫЛДЫЗЫ

«Наадым-2018»-тиң чемпиону
Чадаана сумузунуң Сыын-Чүрээнде хойжузу Александр Мукуужукович Ондар ам барык 40 ажыг чылдарның дургузунда мал кадарып, ак сеткилдиг ажылдап чоруур. Бо хүннерде малчынның коданында 700 ажыг шээр болгаш 30 ажыг бода мал бар. 

ЭЙЛИГ-ХЕМНИҢ ЭРЕС ОГЛУ

Улуг-Хемниң оң талакы эриинде Эйлиг-Хем суурда аныяк малчын Александр Күдер-оол 100 баш хойга онааш­тыр чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камгалап алган.

АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда көдээ ажыл-агыйның «Чечек» бүдүрүлге коопе­ративиниң улуг малчыны Каң-оол Норбуевич Кууларның назыны 70 харның бедиинче үнзе-даа, ынак ажылын кылбышаан, аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып берип чоруур. 

ЧЕДИ ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ...

"Чеди чүзүн малымайны азыраза, байыыр-ла мен" деп чон чиге-ле сөглээн. Наадым байырлалында Тос-Булакка чеди чүзүн малды эккеп делгээни солун хемчеглерниң бирээзи болган.

АЖЫК ЧУГАА БОЛГАН

Наадым дээрге чүгле байырлал, оюн-тоглаа эвес, ол мал ажылы ышкаш нарын, шудургу, амыр эвес адырда байдалды сайгарып чугаалажып алырының бир аргазы. Июль 14-те 17 шакта малчыннарның шак ындыг чыыш съездизинге ажык чугаа болган.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан. Оон келгеш, база-ла көдээге ада-иезиниң дузалакчызы болуп чоруп турган олчаан салым-чолун мал ажылы-биле холбаан. 

ШАҢНАЛ - МТЗ-82

Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон­ференция хевиринге кожууннарның удуртукчулары-биле хуралга чугаалажып көрген. 

МАЛ-МАГАННЫ ИРБИШТЕН КАМГАЛААР АРГАЛАР

Бо каракка көзүлбес чажыт, хуулгаазын чараш амытанның чуруун канчаар-даа көөрүмге, улуг шокар диис-ле чорду. Делегейде ону ирбис, харлыг барс, харлыг леопард деп-даа адап турар.

ДАМЧЫДАРЫНГА БЕЛЕН

Андрей  Биче-оол  Калдар-Доруг  дээр  аъды-биле.

 

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп гурбернатор төлевилелин өске кожууннар-биле бир деңге чедиишкинниг боттандырып турар.

САРЫГ-СЕПКЕ СЕМИНАР

Ажыл үезинде.
 

ТЕВЕ - ЧОРГААР МАЛ

"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ЭРТЕМ-БИЛИИН, ДУРЖУЛГАЗЫН АЖЫГЛАЗА

Шаг-шагдан бээр мал-маган өстүрүп чораан чон-на болгай бис. Ол-ла малывыс-биле ам-даа иженмишаан. Амгы үеде өгбелерниң берге-даа бол, хүндүлүг, сонуурганчыг, эргим ижин уламчылап чоруур аныяктарга кижи мөгейбес аргажок. 

УЛУСЧУ УС-ШЕВЕР

Страницы