1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда көдээ ажыл-агыйның «Чечек» бүдүрүлге коопе­ративиниң улуг малчыны Каң-оол Норбуевич Кууларның назыны 70 харның бедиинче үнзе-даа, ынак ажылын кылбышаан, аныяктарга арга-дуржулгазын дамчыдып берип чоруур. 

ЧЕДИ ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ...

"Чеди чүзүн малымайны азыраза, байыыр-ла мен" деп чон чиге-ле сөглээн. Наадым байырлалында Тос-Булакка чеди чүзүн малды эккеп делгээни солун хемчеглерниң бирээзи болган.

АЖЫК ЧУГАА БОЛГАН

Наадым дээрге чүгле байырлал, оюн-тоглаа эвес, ол мал ажылы ышкаш нарын, шудургу, амыр эвес адырда байдалды сайгарып чугаалажып алырының бир аргазы. Июль 14-те 17 шакта малчыннарның шак ындыг чыыш съездизинге ажык чугаа болган.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Тайбың-оол Иргит 1990 чылда Мугур-Аксы ортумак школазын доос­каш, малчын ада-иезинге дузалажып чоруп тургаш, шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан. Оон келгеш, база-ла көдээге ада-иезиниң дузалакчызы болуп чоруп турган олчаан салым-чолун мал ажылы-биле холбаан. 

ШАҢНАЛ - МТЗ-82

Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон­ференция хевиринге кожууннарның удуртукчулары-биле хуралга чугаалажып көрген. 

МАЛ-МАГАННЫ ИРБИШТЕН КАМГАЛААР АРГАЛАР

Бо каракка көзүлбес чажыт, хуулгаазын чараш амытанның чуруун канчаар-даа көөрүмге, улуг шокар диис-ле чорду. Делегейде ону ирбис, харлыг барс, харлыг леопард деп-даа адап турар.

ДАМЧЫДАРЫНГА БЕЛЕН

Андрей  Биче-оол  Калдар-Доруг  дээр  аъды-биле.

 

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп гурбернатор төлевилелин өске кожууннар-биле бир деңге чедиишкинниг боттандырып турар.

САРЫГ-СЕПКЕ СЕМИНАР

Ажыл үезинде.
 

ТЕВЕ - ЧОРГААР МАЛ

"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.
 

ДЫКА-ЛА АЖЫКТЫГ ТӨЛЕВИЛЕЛ

ЭРТЕМ-БИЛИИН, ДУРЖУЛГАЗЫН АЖЫГЛАЗА

Шаг-шагдан бээр мал-маган өстүрүп чораан чон-на болгай бис. Ол-ла малывыс-биле ам-даа иженмишаан. Амгы үеде өгбелерниң берге-даа бол, хүндүлүг, сонуурганчыг, эргим ижин уламчылап чоруур аныяктарга кижи мөгейбес аргажок. 

УЛУСЧУ УС-ШЕВЕР

ТҮҢНЕЛ ҮНДҮРЕРИ АРАЙ ЭЛЕК

Ак-Эриктиң бичии малчыны Чойган Ланаа анай-хураганының аразында.
 

БИР ӨШКҮДЕН-НЕ - ИЙИ АНАЙ

ХОЙ ООЛДААШКЫНЫ ТҮЛҮКТЭЭН

Чыраа-Бажының аныяк малчыны Айдың Куулар.
 

Страницы