1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

Кичээнгейде — мал аарыглары

Февраль 21-де Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының хуралдаар залынга республиканың мал эмчилериниң чыл отчедунуң болгаш чыл планнаашкынының дугайында хуралы болган. Аңаа Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Сергей Ондар, Тываның Ветеринарлыг хайгаарал албанының даргазы Арис Маадыр-оолович Саая болгаш аңгы-аңгы кожууннарның мал аарыгларынга удур эргелелдерниң мал эмчилери, бухгалтерлери киришкен.

Чонну — мал оолдаашкынынче…

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле, бо чылын республиканың малчыннары 48 муң 760 баш бызаа болгаш 575 муң 700 баш анай-хураганны камгалап алыр сорулганы салган. Республиканың аңгы-аңгы ажыл-агыйларында бода мал бажы өзүп, хойлар оолдап эгелээн. Амгы үеде 7 218 баш бызаа (11 хуу) болгаш 91 233 баш анай-хураган (13,5 хуу) онча-менди алдынган.

К. Баазаң: «Тыва кижиниң аас-кежии – ажы-төлүнде, мал-маганында»

«Хойлуг кижи — каас, инектиг — кижи тодуг» деп өгбелерниң чечен сөзүнде ханы утка-ла бар. Республикага мал бажының санын өстүрер сорулга-биле хуу мал тудуп амыдырап чоруурларның саны чылдан чылче өзүп турар. Оларның аразында Кызыл кожууннуң Тос-Булак аржаанының чоогунда боттарының хуу мал-маганын өстүрүп чоруур арга-дуржулгазы бедик малчыннар Клара Чымбаевна, Юрий Кууларович Баазаңнарның «Бора-Шай» аттыг ажыл-агыйы-биле таныжып чедер аргалыг болдувус.

Муң малдыг бай-даг оглу

Эрзин кожуунда Дус-Хөл — үе-дүптен бээр каш чүзүн сүрүүн малдап чоруур малчыннарның турум чурту. Ховунуң адыш оюу дег ыйгылында, чывар-хаттан ыжыктанган дег, Оораш-Өдек деп кыштагда Бай-Даг сумузунуң малчыны Алдын-Белек Дамба авазы, алдар-хавыяалыг хоочун малчын Нина Мамаевна-биле, кыштап орар. Коданда 80 ажыг баш мыйыстыг бода, 150 баш чылгы болгаш муң ажыг баш хой чизе езугаар санаттынып турар. Аалдың малы кирип кээр бетинде өгнүң ээлериниң амыр-кадыын айтырбышаан, кыштаглаашкын дугайын сонуургап четтигиптим.

Кыштаглаашкын: амгы байдалы

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнатканы-биле бо чылын көдээ ажыл-агыйның мал кыштаглаашкыны ортумак деңнелде эртип турар. Малчыннарның эң кол сорулгазы – кышкы үеде мал бажын чидирбейн камгалап, ооң продуктулуун хевээр арттырары.

Тывада – көдээ ажыл-агый техниказының төвү

Эрткен чылдың декабрь айда Тывага көдээ ажыл-агый техниказының хевирлерин садар төп ажыдар дээш Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Бурятия Республиканың Улан-Удэ хоорайында «Восход» КХН-биле керээ чарган. Ол сорулга февраль 15-тиң хүнүнде боттанып, Кызылдың оң талакы эрииниң девискээринде «Бичии тракторлар» деп төп ажыттынган.

Сүт-хөлде часкы тарылгага белеткел

Бистиң «Шын» солуннуң көдээ ажыл-агый килдизинге Сүт-Хөл кожуун чагыргазының көдээ ажыл-агый эргелелиниң улуг агроному Анатолий Конгар-оолович Сарыглар ажыл аайы-биле келген. Ыраккы кожуундан келген аалчывыстың ажыл-агый дугайында чугаазын номчукчуларга допчузу-биле дамчыдып көрейн.

Яамының кичээнгейи – кыштаглаашкында

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы мал кыштаглаашкынының эң-не нарын болгаш харыысалгалыг үезин эрттирериниң хемчээлин ап эгелээн. Декабрьның болгаш январь эгезиниң дыңзыг сооктарындан бода малды үргүлчү одарже кадарар байдал тургустун­маан.

Улуг төлевилел — боттаныышкында

«Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге»

Январь 31-де Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) хуралдаар биче залында Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Дээди Хуралга илеткээн Айыткалында «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп улуг төлевилелин боттандырарының баштайгы базымнарын сайгарып чугаалашкан чыыш эрткен.

Часкы тарылгага белеткел семинары

Январь 24-тен эгелеп Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга кожууннарның часкы тарылгага белеткел ажылдарының өөредилгелери эгелээн. Аңаа республиканың кожууннарындан 40 ажыг үнүш ажыл-агыйының талазы-биле ажылдап чоруур кол агрономнар болгаш фермерлер киришкен. 

Деткимчелер уламчылавышаан…

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эрткен чылдың баштайгы түңнелдерин болгаш 2013-2020 чылдарда агроүлетпүр комплекстериниң сайзыралының кол угланыышкыннарын тодараткан. 

Кол сорулгавыс – малдың баш санын өстүрери

2011-2012 чылдарда Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының ажыл-чорудулгазы бода малдың эъткир уксаазын сайзырадырынче кол  угланыышкынны салган.

Калчаа аарыынга удур…

Республиканың девискээринде черлик араатан амытаннар саны көвүдээнинден Тыва Республиканың мал аарыгларының талазы-биле хайгаарал албаны эрткен чылдың декабрь айдан эгелээш калчаа аарыынга удур салыр «Рабивак-О/333» деп тарылга эмин кожууннарже тарадып эгелээн. Ол дугайында допчузу-биле Тываның мал эмнелге хайгаарал албанының начальнигиниң оралакчызы Юрий Делгер-оолович Оруспай-биле чугаалаштывыс.

Чаа билиглерден – бурунгаар сайзырал

Январь 15-16 хүннеринде Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың кожууннарының көдээ ажыл-агый удуртукчуларынга болгаш специалистеринге экономиктиг саң-хөө талазы-биле немелде билиглер семинарларын эрттирип турар.

Хойлуг кижи каас…

Бай-Тайга кожууннуң "Бай-Тал" күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези республиканың мурнакчы ажыл-агыйының бирээзинге санадып  турар. Бүдүрүлгени хөй чылдарда  Кызыл-Кат  Кочал-оол чедиишкинниг удуртуп келген. 2012 чылда Бай-Талдың малчыннары кандыг көргүзүглерлиг ажылдаанының дугайында Кызыл-Кат Николаевна допчулап чугаалады:

Страницы