1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ЧОНГА АЖЫК-ДУЗАЗЫ УЛУГ

Кызыл хоорайның чурттакчы чону неделяның дыштаныр хүннериниң суббота санында доктаамал болуп турар көдээ ажыл-агый ярмарказындан чиг эът болгаш өске-даа аъш-чемни чиик өртектер-биле садып ап чаңчыга берген.

СОНУУРГААННАРГА — ӨӨРЕДИЛГЕ

«2012-2014 чылдарда чаа эгелеп чоруур арат-фермер ажыл-агыйлыгларга дузаламчы» деп программаны боттандырарынче кордап турар киржикчилерниң дилээ-биле Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы болгаш Красноярскиниң аграр университединиң Тывада кадрлар белеткээр  болгаш мергежил бедидер төвүнүң башкылары ам база катап «Арат-фермер ажыл-агыйын организастаары» деп курсту 72 шак дургузунда эрттирген.

Страницы