1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

Улуг төлевилел — боттаныышкында

«Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге»

Январь 31-де Тываның Дээди Хуралының (парламентизиниң) хуралдаар биче залында Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Дээди Хуралга илеткээн Айыткалында «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп улуг төлевилелин боттандырарының баштайгы базымнарын сайгарып чугаалашкан чыыш эрткен.

Часкы тарылгага белеткел семинары

Январь 24-тен эгелеп Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга кожууннарның часкы тарылгага белеткел ажылдарының өөредилгелери эгелээн. Аңаа республиканың кожууннарындан 40 ажыг үнүш ажыл-агыйының талазы-биле ажылдап чоруур кол агрономнар болгаш фермерлер киришкен. 

Деткимчелер уламчылавышаан…

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эрткен чылдың баштайгы түңнелдерин болгаш 2013-2020 чылдарда агроүлетпүр комплекстериниң сайзыралының кол угланыышкыннарын тодараткан. 

Кол сорулгавыс – малдың баш санын өстүрери

2011-2012 чылдарда Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының ажыл-чорудулгазы бода малдың эъткир уксаазын сайзырадырынче кол  угланыышкынны салган.

Калчаа аарыынга удур…

Республиканың девискээринде черлик араатан амытаннар саны көвүдээнинден Тыва Республиканың мал аарыгларының талазы-биле хайгаарал албаны эрткен чылдың декабрь айдан эгелээш калчаа аарыынга удур салыр «Рабивак-О/333» деп тарылга эмин кожууннарже тарадып эгелээн. Ол дугайында допчузу-биле Тываның мал эмнелге хайгаарал албанының начальнигиниң оралакчызы Юрий Делгер-оолович Оруспай-биле чугаалаштывыс.

Чаа билиглерден – бурунгаар сайзырал

Январь 15-16 хүннеринде Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың кожууннарының көдээ ажыл-агый удуртукчуларынга болгаш специалистеринге экономиктиг саң-хөө талазы-биле немелде билиглер семинарларын эрттирип турар.

Хойлуг кижи каас…

Бай-Тайга кожууннуң "Бай-Тал" күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези республиканың мурнакчы ажыл-агыйының бирээзинге санадып  турар. Бүдүрүлгени хөй чылдарда  Кызыл-Кат  Кочал-оол чедиишкинниг удуртуп келген. 2012 чылда Бай-Талдың малчыннары кандыг көргүзүглерлиг ажылдаанының дугайында Кызыл-Кат Николаевна допчулап чугаалады:

Кыштаглаашкын — амгы үеде

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнатканы-биле республиканың көдээ чер леринде мал-маганның хөй кезиин мал чемгерер черлерде тургуза азырап турар. Чамдык хар улуг черлерде хүндүскү мал одарладыры берге байдалда туруп турар.

План күүселдези — удуртукчуларның холунда

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга 2012 чылдың 11 айының түңнелдерин сайгарып чугаалашкан. Аңаа Тываның бүгү кожууннарының көдээ ажыл-агый специалистери чылдың план күүселделерин түңнээн илеткелдерни  зал долу олурган аңгы-аңгы кожууннардан келген удуртукчуларга допчулап дыңнаткан.

Чылгы малдың баш санын өстүрери чугула

Тывага көдээ ажыл-агыйның хөгжүүрүнге чылгы малдың, аъттың ажыын, ужур-дузазын үнелеп көрээлиңер! Тыва чуртунга хөй чылгы малды азырап өстүрери көдээ ажыл-агыйны сайзыра­дып хөгжүде­риниң чарылбас тудуш кезээ деп бодаар мен.

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРНИҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Чоокта чаа Сүт-Хөл ко­жуун­га көдээ ажыл-агый ажыл­дакчыларының байыр­лалын организастап эрт­тирген.

Кожуунда эгээртинмес эътти, сүттү, тарааны боттарының ажыг дерин үндүрүп тургаш, кызыл хол­дары-биле бүдүрүп кылып турар көдээ ишчилерниң профессионал байырлалы оларның хей-аъдын көдүрген. Кожууннуң баштыңы, Төлээлекчилер хуралының даргазы Экер-оол Борбак-оолович Монгуш, кожууннуң чагырга даргазы Маны Колхозбаевич Кызыл көдээ ишчи­лерге байыр чедиргеш, мурнакчы­ларны шаңнап-мактаан. Көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Виктор Түлүшович Доржу көдээ ажыл-агый талазы-биле чамдык чедиишкиннерни кысказы-биле илеткээн. Бо чылын мал чеминиң белеткелинге ниитизи-биле 14300 тонна сигенни ажааган. Ниити тараа культураларын 2940 га шөлге тараан. Ооң иштинден 983 га шөлге — ак-тарааны, 150 га шөлге — чиңге-та­рааны, 1807 га шөлге суланы та­раан турган. Кааң-халыын чай бол­ган-даа болза, бир гадан 10 цент­нер ажыг тарааны ажаап алган.

АЖЫЛ-ИШЧИ СЕМИНАР

Чер тургузуунуң талазы-биле чугула айтырыгларны тодарадыр сорулгалыг бол­гаш көдээ ажыл-агый талазы-биле специалистерниң арга-дуржулга солчуп ужуражыр семинарга киржири-биле Суг-Аксының Культура төвүнге барыын таланың: Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Өвүр, Чөөн-Хемчик кожууннарның көдээ ажыл-агый талазы-биле спе­циалистери кээп кириш­кен.

КЫШТАГЛААШКЫН

Кыштаглаашкын мал ажылдарынга «шалыпчы фронт» болуру билдингир. Кожууннуң  малчыннарының  кыштаглаашкын  ажылдарын  удуртуп-башкарарының  дугайында чидиг айтырыг­ларын кожууннуң коллегия хуралынга баш бурунгаар-ла чугаалашкан.

ЧОНГА АЖЫК-ДУЗАЗЫ УЛУГ

Кызыл хоорайның чурттакчы чону неделяның дыштаныр хүннериниң суббота санында доктаамал болуп турар көдээ ажыл-агый ярмарказындан чиг эът болгаш өске-даа аъш-чемни чиик өртектер-биле садып ап чаңчыга берген.

СОНУУРГААННАРГА — ӨӨРЕДИЛГЕ

«2012-2014 чылдарда чаа эгелеп чоруур арат-фермер ажыл-агыйлыгларга дузаламчы» деп программаны боттандырарынче кордап турар киржикчилерниң дилээ-биле Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы болгаш Красноярскиниң аграр университединиң Тывада кадрлар белеткээр  болгаш мергежил бедидер төвүнүң башкылары ам база катап «Арат-фермер ажыл-агыйын организастаары» деп курсту 72 шак дургузунда эрттирген.

Страницы