1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

КЫШТАГЛААШКЫН ЭКИ ЭРТИП ТУРАР

БУРУНГААРЛАП ЧҮТКҮҢЕР-ЛЕ!

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели чоннуң улуг деткимчезин алган, бүзүрелдиг түңнелдери 2017 чылда ажыл-херек кырынга көстүп келген төлевилел болгай.

ӨШКҮ ЧӨӨГҮ - "ЧЫМЧАК БРИЛЛИАНТ"

ИВИЖИЛЕРГЕ ДУЗА

ӨГБЕЛЕРНИҢ АЖЫЛ-ИЖИ

АККЫР ХОЮМ, СҮТКҮР ИНЭЭМ

УКСААНЫ ЭКИЖИДЕР

ТЫВАНЫҢ МАЛЧЫННАРЫНЫҢ ТОСКУ СЪЕЗДИЗИ

ДАГДЫНЫКЧЫ МАЛЧЫННАР

Валерий Кууларның ада-иези Дакпыы биле Дузак Кууларлар Чөөн-Хемчик кожуунга «Большевик» колхоз үезинде-ле малчыннап келген ол ажыл-агыйның хоочун малчыннары. 

КҮРҮНЕ-ХУУ ЭШТЕЖИЛГЕНИҢ ДУЗАЗЫ-БИЛЕ...

Күрүне-хуу эштежилге республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин катап тургузарынга дузазын көргүзүп, ажылын бадыткап эгелээн деп Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы демдеглээн. 

ИЮЛЬДА ЭГЕЛЕЙ БЭЭР

2017-2018 чылдарның кышкы үезинде ниитиниң малының баш санын хоратпайн хүр-чаагай кыш ажып алырының бир кол магадылалы – четчир хемчээлдиг мал чемин белеткеп алыры.

КӨДЭЭ ТУРИЗМНИ САЙЗЫРАДЫРЫ-БИЛЕ

"ТУРАН" - БИИ-ХЕМНИҢ ЫЛГАВЫР ДЕМДЭЭ

ХООЧУН ЧЫЛГЫЧЫ

АМГЫ ҮЕДЕ 140 ХУРАГАН

Страницы