1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

АЛБАН ЧЕРЛЕРИНГЕ БЫЖЫГЛААН

МАЛЧЫННАР-БИЛЕ АРГЫЖЫЛГА АМ-ДАА БЕРГЕ

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ АЧЫЗЫНДА...

КӨЖЕРИ ЭРГЕЖОК ЧУГУЛА

ИВИ МАЛДЫҢ БАЖЫН ӨСТҮРЗЕ

ДУЗАЛАМЧЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

ДҮҢГҮРЛҮГНҮҢ ЭЭЗИ

Барыын-Хемчик ко­жууннуң муңчу мал­чын­нарының бирээзи Шевер-оол Күжүгеттиң кыштап орар черинге чедер дээш, Кызыл-Мажалыктан үнгеш, Хөнделең суурга бир хире километр четпейн чыткаш, Кара-Хөлче чоруур орукче ээпкеш, ооң аайы-биле чоруптувус. 

МАЛ БАЖЫН ЭВЭЭЖЕДИР ЭВЕС, А КАМГАЛААР

Бистиң республика­выстың кол экономика­зының бирээзи мал ажыл-агыйы болгаш Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарда онза байдал төп эрге-чагырганың улуг кичээнгейин хаара туткан. 

АНЫЯАНДАН АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Барыын Саяннарның болгаш Чөөн Алтайның бот-боттарындан так куспактажып алган сыннарының аразындан меңгилери кайы оранчоктан ча­йынналган Мөңгүн-Тайга чоргаары кончуг көстүп турар. 

БАРААН БҮДҮРҮКЧҮЛЕРИН ЧОН ЭКИ ДЕП ҮНЕЛЭЭН

Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ: "МУРНУВУСТА СОРУЛГАЛАР ХӨЙ"

ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дмитрий Долгополов биле «Шын» солуннуң корреспондентизи ужуражып чугаалашкан.  
— Дмитрий Владимирович, силер-биле чугааны эгелээр мурнунда даарта, октябрь 9-та — көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр силерге болгаш көдээниң ажыл-ишчилеринге «Шын» солуннуң коллективиниң мурнундан изиг байырывысты чедирерин чөпшээреп көрүңер. Чуртувустуң көдээ ажыл-агыйы хөгжүп, сайзырап-ла турар болзун, силерниң ажылалбаныңарга чедиишкиннерни, ажыл-агыйжы түңнелдерни, сеткил ханыышкынны, материалдыг кежик-чолду күзедивис! 
— Четтирдим! 

 

"ТАРАА ДОЮНУҢ" ААЛЧЫЛАРЫ ХӨЙ-ЛЕ БОЛГАН

Дүүн, октябрь 7-де, Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң чанынга Тыва арат республиканың тургустунганындан бээр 95 чылынга болгаш Тываның аалчыларга хүндүткел чылынга тураскааткан база «чаңгыс суур  – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелиниң ажык-дузазын чон ортузунга суртаалдап, нептередири-биле «Тараа дою» деп чараш аттыг этно- культуржу фестивальды Тываның национал музейи биле Тыва үндезин культура төвү организастап эрттирген. 
 

МУРНАКЧЫЛАРНЫҢ ОДУРУУНДА

Айдыс малчын ада-иезинге 9 классты дооскаш-ла дузалажып эгелээн. Ооң ачазы Арбай-оол Доржуевич Ондар арат ажыл-агыйынче шилчээш, бодунуң хуу малын үскеш оглунга, кенинге хүлээдип берген. 
 

ХАЙЫРАКАНДА НОГАА ШЫГЖААР, САЙГАРАР ТӨПТҮ АЖЫТКАН

                                             Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан суурга сентябрь 14-түң хүнү база бир  онзагай хүн болган.

ЭРЗИН КОЖУУН 75 ЧЫЛ ОЮН ДЕМДЕГЛЭЭН

Эрзин кожуун – Тываның чараш булуңнарының бирээзи. Ооң девискээри «Убсанур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус заповеднигинге хамааржыр. Заповедниктиң эртинези - арыг суглуг Төре-Хөл хөл.

Страницы