1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ЧАА КИРЖИКЧИЛЕРНИ ШИЛИИР

Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле тус чер чагыргалары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелинге киржир аныяк өг-бүлелерниң чаа шилилгезин эгелээн. 

КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ КООПЕРАТИВТЕРИНГЕ ДЕТКИМЧЕ

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый кооперативтерин күрүнеден деткиириниң талазы-биле програм­маның күүселдезин уламчылаар. 

ИЙИГИ ЭЭЛЧЕГДЕ 80 ӨГ-БҮЛЕ

БҮДҮРҮКЧҮЛЕРГЕ, ЧОНГА-ДАА АЖЫКТЫГ

ҮНҮҮШКҮНДЕ КОМПЛЕКСТИГ БРИГАДАЛАР

ӨӨРҮШКҮНҮҢ ЧАШТАРЫ

Эрткен чылдың төн­чүзүнде Улуг-Хем кожуун­нуң Төлээлекчилер хура­лының депутаттары Торгалыг сүт-бараан фермазынга ажылдап чораан хоочуннарны чалап алгаш, уттундурбас сактыышкыннарны кылып, солун кежээни эрттирген. 

ЧЕДИ ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ...

Тыва чон шаг-төөгүден тура чеди чүзүн малын ажаап-өстүрүп, малдың эъди, сүдүнден тыва чемнерни кылып чорааш, ажы-төлүн азырап чорааннар. Чеди чүзүн малга чүлер хамааржырыл? Ол дээрге инек, хой, өшкү, аът, теве, сарлык, иви-дир. 

ЧААГАЙ ХЛЕБТИҢ БЫЖЫРЫКЧЫЛАРЫ

Чоокта чаа Ээрбек суурга чаа пекарняның ажыдыышкыны болуп эрткен. 

МАЛ ААРЫГЛАРЫН БОЛДУРБАС ДЭЭШ...

МООЛДАРНЫҢ СОНУУРГАЛЫН ОТТУРГАН

ЭРЕС-КЕЖЭЭЗИ КЫЛАЖЫНДАН-НА ИЛДЕҢ

Республикада көдээ ажыл-агый ярмаркалары неделяның дыштаныр хүннеринде Кызылдың хөй чурттакчылыг микрорайоннарында болуп турар. Ооң доктаамал киржикчилериниң бирээзи – хууда арат-фермер ажыл-агыйлыг Дүрген-оол Тюлюш.

АЛБАН ЧЕРЛЕРИНГЕ БЫЖЫГЛААН

МАЛЧЫННАР-БИЛЕ АРГЫЖЫЛГА АМ-ДАА БЕРГЕ

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ АЧЫЗЫНДА...

КӨЖЕРИ ЭРГЕЖОК ЧУГУЛА

Страницы