1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

КОЖУУННУҢ ЭКОНОМИКАЗЫ - КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙДА

2015-2016 чылдарда Тываның көдээ ишчилери РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Күрүне Думазының депутаттарынга айыткалын база Ш.В. Кара-оолдуң Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарынга айыткалын амыдыралга боттандырар дээш шудургу ажылдап турарлар.

БАЙ-ТАЙГА - КАЙГАМЧЫК ЧАРАШ ОРАН

Тываның каас-чараш чурумалдыг, бай-байлак булуңнарының бирээзи Бай-Тайга кожуун. Ол ус-шеверлерниң, уран талантылыгларның, онзагай тывынгырларның чурту.

ВАЛЕНТИН ТЕН: "ТЫВАГА НОГААНЫ ӨСТҮРҮП БОЛУР-ДУР"

2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун

«Инек – чемгерикчи малым» – боттаныышкында

Бо чылын эгелээн «Инек – чемгерикчи малым» деп Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хөй ажы-төлдүг, чединмес байдалдыг өг-бүлелеринге дуза кадары-биле тургускан төлевилелиниң боттаныышкыны Сүт-Хөл кожуунда эгелей берген.

ЧЕРЛИК ҮНҮШТЕРНИ БОЛБААЗЫРАДЫР

«Төгерик стол»

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ЭРЕС ОГЛУ

Чоокта чаа Чөөн-Хемчик ко­жуун­нуң Бора-Булакка аът чарыштырарынга республиканың бирги чери дээш маргылдаазын Тере-Хөл, Тожу болгаш Каа-Хем кожууннар бедик деңнелге организастап эрттиргеннер.

«Инек — чемгерикчи малым»

«Инек» деп сөстү адапта­ры­выска-ла, итпек, хойтпак, быштак, саржаг, ааржы, курут  дээн чижектиг ак чемнер кижиниң сагыжынга чайгаар-ла кирип келир.

БЫЖЫГ КАДЫКШЫЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Тыва. Өзүлдениң базымнары

КУР ЧЕРЛЕРНИҢ ТРАКТОРИЗИ

Эрткен вектиң 50-60 чылдарында кур болгаш куруккан черлерни шиңгээдип алыр дээш, хайныышкынныг ажыл бүгү Тываның девис­кээринге калбарган.

Кидис идикти ийи шак кылыр

Март айның сөөлгү хүнүнде Тываның Херээженнер эвилелиниң организастааны-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура бажыңынга ко­жуун чагыргазы база кожуунда Адалар эвилели «Дүк салыр» мастер-классты  демнежип эрттирген.

ӨШКҮ СҮДҮНҮҢ КИЖИГЕ АЖЫКТЫЫ

Бо чылдың, февраль 29-тан март 4-ке чедир Москва хоорайга, «Гостиный двор»  болгаш «Крокус-Экспо» деп улуг делгелге төптеринге, эът болгаш сүт бүдүрүп турар делегей чергелиг бүдүрүлгелерниң аъш-чеминиң, ону болбаазырадыр чаа үениң дериг-херекселдериниң болгаш аъш-чемниң ажыктыы

ХОЙЛУГ КИЖИ КААС

ХОЙЛУГ кижи каас

АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ — ТАЙГА-ТАСКЫЛДА

Эрткен неделяда Тожу черге кончуг солун, кижи бүрүзү көрүксээр, киржиксээр республика хемчээлдиг улуг байырлалды эрттирдилер.

Эйлиг-Хемниң малчыннары

Кызыл-Эник Кудажы чогаалчының «Уйгу чок Улуг-Хеминде» алгап кааны Буура даа, Улуг Берт-Даг, Демир-Суг, Муңгаш-Хем деп кайгамчык-ла онза төөгүлүг черлеринде Эйлиг-Хемниң көшкүн малчыннары малын кадарып

КОЛ СОРУЛГАЗЫ — ДЕТКИМЧЕ

Губернатор төлевилелдери

Страницы