1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

«Инек – чемгерикчи малым» – боттаныышкында

Бо чылын эгелээн «Инек – чемгерикчи малым» деп Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хөй ажы-төлдүг, чединмес байдалдыг өг-бүлелеринге дуза кадары-биле тургускан төлевилелиниң боттаныышкыны Сүт-Хөл кожуунда эгелей берген.

ЧЕРЛИК ҮНҮШТЕРНИ БОЛБААЗЫРАДЫР

«Төгерик стол»

ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ЭРЕС ОГЛУ

Чоокта чаа Чөөн-Хемчик ко­жуун­нуң Бора-Булакка аът чарыштырарынга республиканың бирги чери дээш маргылдаазын Тере-Хөл, Тожу болгаш Каа-Хем кожууннар бедик деңнелге организастап эрттиргеннер.

«Инек — чемгерикчи малым»

«Инек» деп сөстү адапта­ры­выска-ла, итпек, хойтпак, быштак, саржаг, ааржы, курут  дээн чижектиг ак чемнер кижиниң сагыжынга чайгаар-ла кирип келир.

БЫЖЫГ КАДЫКШЫЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Тыва. Өзүлдениң базымнары

КУР ЧЕРЛЕРНИҢ ТРАКТОРИЗИ

Эрткен вектиң 50-60 чылдарында кур болгаш куруккан черлерни шиңгээдип алыр дээш, хайныышкынныг ажыл бүгү Тываның девис­кээринге калбарган.

Кидис идикти ийи шак кылыр

Март айның сөөлгү хүнүнде Тываның Херээженнер эвилелиниң организастааны-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура бажыңынга ко­жуун чагыргазы база кожуунда Адалар эвилели «Дүк салыр» мастер-классты  демнежип эрттирген.

ӨШКҮ СҮДҮНҮҢ КИЖИГЕ АЖЫКТЫЫ

Бо чылдың, февраль 29-тан март 4-ке чедир Москва хоорайга, «Гостиный двор»  болгаш «Крокус-Экспо» деп улуг делгелге төптеринге, эът болгаш сүт бүдүрүп турар делегей чергелиг бүдүрүлгелерниң аъш-чеминиң, ону болбаазырадыр чаа үениң дериг-херекселдериниң болгаш аъш-чемниң ажыктыы

ХОЙЛУГ КИЖИ КААС

ХОЙЛУГ кижи каас

АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ — ТАЙГА-ТАСКЫЛДА

Эрткен неделяда Тожу черге кончуг солун, кижи бүрүзү көрүксээр, киржиксээр республика хемчээлдиг улуг байырлалды эрттирдилер.

Эйлиг-Хемниң малчыннары

Кызыл-Эник Кудажы чогаалчының «Уйгу чок Улуг-Хеминде» алгап кааны Буура даа, Улуг Берт-Даг, Демир-Суг, Муңгаш-Хем деп кайгамчык-ла онза төөгүлүг черлеринде Эйлиг-Хемниң көшкүн малчыннары малын кадарып

КОЛ СОРУЛГАЗЫ — ДЕТКИМЧЕ

Губернатор төлевилелдери

КЫШТАГЛААШКЫН. БАЙДАЛ ЧҮГЭЭР

Кыштаглаашкын. Байдал чүгээр.

Түңнелдер болгаш сорулгалар

Бо чылын агаар-бойдустуң каңдаашкынныг болганы-биле көдээ ажыл-агый культураларын ажаап алыр 12920 га шөлдеринде байдал берге болган.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Кижиниң аксының кежии мыя бо чанында дээри чөп. Сидор Семенович Анай (чурукта) дуржулгалыг малчын, ол сөстерниң шынныын билип, чурттап, ажылдап чоруур. Ол  алдан алды чылдар бурунгаар  Эйлиг-Хем сумузунуң  Чаңгыс-Шиви  деп черге төрүттүнген.

Страницы