1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ХОЙЛУГ КИЖИ КААС

ХОЙЛУГ кижи каас

АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ — ТАЙГА-ТАСКЫЛДА

Эрткен неделяда Тожу черге кончуг солун, кижи бүрүзү көрүксээр, киржиксээр республика хемчээлдиг улуг байырлалды эрттирдилер.

Эйлиг-Хемниң малчыннары

Кызыл-Эник Кудажы чогаалчының «Уйгу чок Улуг-Хеминде» алгап кааны Буура даа, Улуг Берт-Даг, Демир-Суг, Муңгаш-Хем деп кайгамчык-ла онза төөгүлүг черлеринде Эйлиг-Хемниң көшкүн малчыннары малын кадарып

КОЛ СОРУЛГАЗЫ — ДЕТКИМЧЕ

Губернатор төлевилелдери

КЫШТАГЛААШКЫН. БАЙДАЛ ЧҮГЭЭР

Кыштаглаашкын. Байдал чүгээр.

Түңнелдер болгаш сорулгалар

Бо чылын агаар-бойдустуң каңдаашкынныг болганы-биле көдээ ажыл-агый культураларын ажаап алыр 12920 га шөлдеринде байдал берге болган.

ЧЕМПИОН МАЛЧЫН

Кижиниң аксының кежии мыя бо чанында дээри чөп. Сидор Семенович Анай (чурукта) дуржулгалыг малчын, ол сөстерниң шынныын билип, чурттап, ажылдап чоруур. Ол  алдан алды чылдар бурунгаар  Эйлиг-Хем сумузунуң  Чаңгыс-Шиви  деп черге төрүттүнген.

ҮШ-КӨЖЭЭНИҢ МАЛЧЫННАРЫ

Кааң чылда дүжүт бар бе?

Көдээ ажыл-агый яамызы бо неделяның среда хүнүнде коллегия чыггаш, ооң мурнуу чарыында парлалга конференциязын эрттирген.

Ажылдың түңнели чедиишкинниг

Өвүр кожуун мал ажыл-агыйының талазы-биле республикада мурнуку одуругда. Ажыл-чорудулгазының дугайында кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Сергей Норбу таныштырды.

Чаатының делгемнеринде

Республикада фермер ажыл-агыйын тургузуп алган араттар саны чылдың-на өзүп турар. Оларның бирээзи «Шын» солуннуң бөгүнгү аалчызы,  Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурдан аныяк фермер Чойган Сундуй.

Наадымга идепкейлиг киришкеннер

Наадым дээрге, шынап-ла, тыва улустуң национал культуразының база бир бурунгу хевири, чылдың эрттирер бир улуг чыыжы, оюн-тог­лаазы, маргылдаа­зы болгаш байырлалы.Ол найыр баштай чаңгыс аалдың, чаңгыс сумунуң, чаңгыс кожууннуң, ооң соонда тос

Шалыпчы айны чарлаан

Кожууннуң көдээ ажыл-агыйлары часкы тарылга үезинде сула, сиген, тараа культураларын тарып алганнар.  Чайгы кааңнаашкынның салдарындан тараа болгаш сиген шөлдери кургап, дүвүренчиг байдалды тургузуп турарын кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелини

«МАЛЧЫННАР ШУУЛГАНЫ – 2015»

Малчыннарның съездизин Чадаана хоорайның Монгуш  Мерген-Херел аттыг Культура одаанга эрттирген.

ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Сергей Ондар Чазактың даалгазы езугаар  малчыннарның 7-ги шуулганын ажыткан.

МУҢЧУЛАРНЫҢ БАШТАЙГЫЛАРЫ

Чөөн-Хемчик кожуунда хуу малын кадарып орар малчыннардан муң ажыг хойлуг, өшкүлүг малчыннарны 10 чыл бурунгаар-ла республика солуннарынга чырыдып, телевидениеге көргүзүп эгелээн.

Страницы