1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ҮШ-КӨЖЭЭНИҢ МАЛЧЫННАРЫ

Кааң чылда дүжүт бар бе?

Көдээ ажыл-агый яамызы бо неделяның среда хүнүнде коллегия чыггаш, ооң мурнуу чарыында парлалга конференциязын эрттирген.

Ажылдың түңнели чедиишкинниг

Өвүр кожуун мал ажыл-агыйының талазы-биле республикада мурнуку одуругда. Ажыл-чорудулгазының дугайында кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң даргазы Сергей Норбу таныштырды.

Чаатының делгемнеринде

Республикада фермер ажыл-агыйын тургузуп алган араттар саны чылдың-на өзүп турар. Оларның бирээзи «Шын» солуннуң бөгүнгү аалчызы,  Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурдан аныяк фермер Чойган Сундуй.

Наадымга идепкейлиг киришкеннер

Наадым дээрге, шынап-ла, тыва улустуң национал культуразының база бир бурунгу хевири, чылдың эрттирер бир улуг чыыжы, оюн-тог­лаазы, маргылдаа­зы болгаш байырлалы.Ол найыр баштай чаңгыс аалдың, чаңгыс сумунуң, чаңгыс кожууннуң, ооң соонда тос

Шалыпчы айны чарлаан

Кожууннуң көдээ ажыл-агыйлары часкы тарылга үезинде сула, сиген, тараа культураларын тарып алганнар.  Чайгы кааңнаашкынның салдарындан тараа болгаш сиген шөлдери кургап, дүвүренчиг байдалды тургузуп турарын кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелини

«МАЛЧЫННАР ШУУЛГАНЫ – 2015»

Малчыннарның съездизин Чадаана хоорайның Монгуш  Мерген-Херел аттыг Культура одаанга эрттирген.

ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Сергей Ондар Чазактың даалгазы езугаар  малчыннарның 7-ги шуулганын ажыткан.

МУҢЧУЛАРНЫҢ БАШТАЙГЫЛАРЫ

Чөөн-Хемчик кожуунда хуу малын кадарып орар малчыннардан муң ажыг хойлуг, өшкүлүг малчыннарны 10 чыл бурунгаар-ла республика солуннарынга чырыдып, телевидениеге көргүзүп эгелээн.

УКСААЛЫГ ИНЕКТЕР

Чадаананың арат ажыл-агыйының башкарыкчызы Эльвира биле Буян Саттар 3 чыл бурунгаар Чөөн-Хемчик кожуунга шенээри-биле эккелген Колстинская деп уксаалыг, кызыл-шокар, сүткүр 95 инектерни хүлээп алгаш, ол малды кожууннуң девис­кээринге кыш, чай чок кадарып, ажаап эгелээннер.

МАЛЫВЫСТЫ ӨСТҮРЕР БИС

Теве-Хаяның малчыннары Наталья Николаевна биле Дактан Досумович Донгактар чайның кончуг изиг үезинде кадарган малын Улуг Хөндергениң Ак-Хем аксында сериин чайлаанда кадарып, семиртип ап турарлар.

Чайлаг-Хемниң малчыны

Чайның кончуг изиг үезинде Чайлаг-Хем, Ак-Хем деп   одар-белчиирлиг тайгага малын кадарып чайлаар малчыннарның бирээзи Сургуул-оол Чодур-оолович Монгуш. Ооң ажылы көдээниң амыдырал-чуртталгазы-биле сырый холбаалыг.

САЙЗЫРАЛДЫҢ ОРУУНДА

Тываның мурнуу-ба­рыын чүгүнде онзагай, чараш чурумалдыг Мөңгүн-Тайга кожуун чаттылып чоруткан ол кадыр-берт тайга-сыны-биле аңгыланып чыдар.

АККЫР, ЧАРАШ АНГОРЛАРЛЫГ

Бай-Тайга шаг-төөгүден бээр малчыннар чурту чораан, ам-даа ол алдаржып-сурагжаан адын сыкпаан. Ында кандыг үнүштү, катты, аң-меңни, кушту, балыкты чок дээр. Ооң делгем девис­кээри аржаан сугларлыг, кадар оъттуг одарларлыг.

Теве кыргылдазы

Россия девискээринде калмык бактриан, казах бак­триан, моол бактриан деп уксаалыг, ийи мөгенниг тевелерни азырап турар. Калмык база казах бактриан, моол бактриан уксаалар бистиң тевелерден бичии-ле улуг.

АДА-ӨГБЕДЕН САЛГАП АЛГАН АЖЫЛ-ИШТЕ

 «Хойлуг кижи каас, инектиг кижи тодуг» деп өгбелерниң чечен чугаазында ханы утка-ла бар. Республикага мал бажының санын өстүрер сорулга-биле хуу мал тудуп амыдырап чоруурларның саны чылдан чылче өзүп турар.

Страницы