1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ААЛ-ЧУРТТУҢ ЧОРГААР ЭЭЗИ

Чеди-Хөлдүң делгемнеринде

Аал-чурттуң чоргаар ээзи

ОГОРОДТАН ТАРЫЫЛЫҢАР

Кызылдың оң талакы эриинде кудумчуларның бирээзинде бажыңда Россияның көдээ ажыл-агый төвүнүң республика салбыры ажылдап турар.Күрүнениң бо бюджет албан чери үрезиннер өстүрер болгаш үнүштер камгалаар сорулгалыг кылдыр тургустунган.

Мал чеми четчир

Агаар-бойдустуң таарымчалыг болуп турары-биле Чөөн-Хемчик кожуунда малдың кыштаглаашкыны чүгээр эртип турар.

БУРУНГААР ХӨГЖҮДЕР ДЭЭШ...

Бистиң республикага сыын ажыл-агыйын катап хөгжүдери-биле база туризмни сайзырадыр дээш ийи чыл бурунгаар Бии-Хем кожуунга «Туран» сыын ажыл-агы­йын тургускан.

ӨЗҮМНЕРНИ ТАРЫЫР ҮЕ КЕЛГЕН

АВТОРНУҢ  ДУГАЙЫНДА

САЛГАЛ ДАМЧААН САЛЫМНЫГЛАР

Ёзулуг тыва чаңчылдар-биле чурттап чоруур, көжерде-даа, тудуг-даа, одаар ыяжын-даа сөөртүрде, малынга чылгаар дузун-даа чедирип алырда, шары бугазын чонап, ыңгыржактааш, дизилеп доңнааш, хем ол чарыының улузунуң көшкүн амыдыралын кара чажындан көрүп өскен болгаш бодунуң ээлчээ

МАЛДЫҢ ДЕҢГЕЛИ ШЫЫРАК

Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый адырында  «Торгалыг», «Чалааты», «Адарган» деп үш муниципалдыг бүдүрүлге, «Саглы-Бажы», «Хөгжү», «Аржаан-Туруг», «Кошкарлыг» кооперативтери, 48 арат фермер ажыл-агыйлар, 1120 хууда дузалал ажыл-агыйлар кирип турар.

ТОС-ЛА ЧҮЗҮН МАЛЫМАЙНЫ ААРАЙ...

Шагаа бетинде Тываның мурнуу чүгүнде Тес-Хем кожууннуң ырак сумузу Орукку-Шынаада кыштагга чедип, чыварлыг кыжын чымыш иштиг малчыннарның ажыл-ижи-биле таныжар аргалыг болдум.

КЫШТАГЛААШКЫН ХҮР-МЕНДИ

Мал ажыл-агыйларының шупту хевирлеринде 6281 баш мыйыстыг бода мал (ооң иштинде 2810 баш инек), 34060 баш шээр мал (ооң иштинде төрүүр 16692 баш өшкү, хой),1532 баш чылгы мал, 681 баш бе, 284 баш хаван, төрүүр 151 баш хаван, 1 баш теве бо чылдың кыштаглаашкынынче кирген.

КАНДЫГ-ДАА БАЙДАЛДА ТУРУЖУН САЛБАС

Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан су­музунда чурттап чоруур «муң­чу» малчын Сергей Сүгеевич Сатты, кандыг-даа ниитилел­ге чурттап чо­рааш, бодунуң туружун сал­баан күш-ажылдың хоочуну-дур деп үнелээр кижи болдум. Хөй чылдар иштинде журналист болуп ажылдап чорааш, кандыг кижилерге душпадым дээр. Сергей Сүгеевич ышкаш кижилер турар-даа болза, бодунуң арга-дуржулгазын, ак сеткилдиг күш-ажылын кандыг-даа ниитилелдиң мурнунга долузу-биле бадыткаан кижилер ховар.

БАЙ НОРБУНУҢ САЛГАКЧЫЗЫ

Бажы бедик Бай-Тайганың баарын дургаар мээстери, көктүг-шыктыг Көп-Сөөгү төөгүден бээр хөй малдыг ызыгуур салгаан малчыннарның алдаржаан чурту чораан, оон бээр хөй чылдар эрткен-даа болза,  ооң ат-алдары ам-даа читпээн.

ТӨЛЕВИЛЕЛДИ УЛАМЧЫЛААРЫ КҮЗЕНЧИГ

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.Кара-оолдуң саналы-биле эгелээн «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп төлевилелдиң күүселдезин 3 чыл улаштыр хайгаарап тур мен. Аңаа киржири-биле «Мөген-Бүрен» КУБ-туң чанынга «Сайзырал» КХН-ни тургускаш, эът, дүк, сүт болбаазырадып кылыр дериг-херекселдерни республика Чазааның дузазы-биле четчелеп берген бис. Ооң соонда аңаа ажылчын олуттарны тургузуп, көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр талазы-биле ажылды эгеледивис.

Саанчылар мөөрейи

Репортаж

Чылдың чайгы эргилдезиниң башкы айы – июнь 20-де, республиканың шыырак саанчыларының мөөрейин сонуургаар дээш, ырда кирген Балгазынче найысылалдан эртежик-ле үнүпкен бис. Чурумалдыг, чараш чуртувусту эргээн, ээр-дагыр оруктарны эртип чорааш, тараалаң Таңды кожууннуң эдээнде Балгазынның барыын талазында 20 километр черде  көктүг-шыктыг чайлагга чедип келдивис.

Ада-өгбе салгаан ажыл-иштиг

Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузунуң аныяк малчыннары Адыгжы биле Сайзана Сааялар көдээ мал ажыл-агыйын 2008 чылдан эгелээш, мал-маганын бо хүнге чедир онча-менди тудуп чоруур. Олар ада-өгбезиниң мал-биле холбашкан ажыл-ижин уламчылап, салгал дамчаан аныяк малчыннарга хамааржыр. 

«Шын» солуннуң хүннери – Барыын-Хемчик кожуунда

Апрель 24-25-те «Шын» солуннуң редакциязының ажылдакчылары Барыын-Хемчик кожуунга аалдап четкен. Кол редактор Инна Дамба-Хуурак, хоочун журналист Владимир Чадамба, экономика килдизиниң редактору Азияна Тау, чурук тырттырар корреспондент Чиңгис Саая кожууннуң албан черлериниң ажылдакчылары, малчын өг-бүлелер, херээженнер чөвүлелиниң хоочуннары дээш, оон-даа өскелер-биле ужуражып, кожууннуң амыдыралы-биле танышкан.

Страницы