1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Литературлуг арын

ДYЛГЭЭЗИННИГ ХӨӨМЕЙЖИ

(Дуңмам Леонид Ооржак дугайында)

ХАНЫ БОДАЛДАРГА ХАРЫЫЛАР ДИЛЕП…

(Ш. Мааты-оолдуң «Хүлүмзүрдүм» деп шүлүктер чыындызынга хамаарыштыр)

«ШҮЛҮКТЕРИМ — ХӨҢНҮМ ДИЗИИ»

Мария КҮЖҮГЕТ:

«Алдын» карактыг кыс

(фэнтези)

ОТКУУТ ЧЕЧЭЭ

Откуут чечээ

Сөзү Өшкү-Саар Ооржактыы         Аялгазы Аңгыр-оол Хертектии

Оранымны каастап чоруур

Откуут чечээ таан чараш.

Кара-кызыл чидиг тени

Камгалаан дег адырылбас.

Кожумаа: Откуут чечээ, откуут чечээ,

АҢГЫР-ООЛДУҢ УЖУРАЛДАРЫ

Чечен чугаа

Аңгыр-оол ам база дургун салган-дыр деп чугаа дазылгада тарай берген. «Аалындан дүүн чаа-ла эккеп кагдым, черле болбаан үрен-дир бо» деп, Байыр башкы чөгели төнүп боданган.

ЧАСТЫП КЕЛГЕН ШОНЧАЛАЙ

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң «Улуг-Хем» чечен чогаал сеткүүлүнге ажылдап турумда, Тываның Күрүне университединиң «Сорунза» чогаал каттыжыышкынының удуртукчузу, Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, шүлүкчү Мария Күжүгет студентилериниң шүлүктерин сеткүүлге парладыры-биле

«АЗАГА — КЫСКАШ, БУРГАНГА — ЧУЛА»

Эрткен 2014 чылда тыва литературада бир көскү болуушкун Юрий Кюнзегештиң «Аас чогаалының кавайын­дан…» деп номунуң чырыкче үнгени болган.

ХАМААТЫ СОРУКТУГ ЧОГААЛЧЫ

Тываның Улустуң чогаалчызы Салим Сүрүң-оол 90 харлаанынга

Тыва прозада кижиниң салым-чолунче, мөзү-бүдүжүнче, хууда амыдыралынче, ниитилелдиң нарын айтырыгларын  көдүреринге чогаалчы Салим Сазыгович Сүрүң-оолдуң чо­гаадыкчы үнү чидиг,  бот-тускайлаңы-биле ажыт­тынган. Ол хөй чечен чугаа­ларны: «Дагын таныжылга» (1955), «Оржуңмаа биле Балдай-оол» (1959), «Төнмээн төөгү» (1962), «Сес чүстүг дуран»; тоожуларны: «Чайгы хүннер» (1962), «Ынакшыл-дыр» (1965), «Озалааш хем» (1968), «Лейтенантының даалгазы» (1970), «Авазынга даңгырак» (1973), «Кымның оглул?» (1977), «Кижиниң намдары» (1983), «Ак-Төш» (1984), «Ногаан ортулук» (1986), «Ак анай биле Арбай-оол» (1987); романнарны: «Өске кадай» (1980), «Тывалаар кускун» (1994) бижээн.  Ниитизи-биле 26 проза болгаш шүлүк  номнарының автору.

АЯК-ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…

КЫШ

Аккыр энчек черниң кырын

Арга-шөлдү кааставытты.

Бөкпек талдар сылдыс дискен

Мөңгүннүг ак маанай кеткен.

 

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА...

Анатолий Моңгуш

ЭРГИМИМНИ

Ырак, чоок-даа чорук чорааш,

Ыржым дүне азы хүндүс

Бажыңымга чедип кээрим

Манап орар эргимимни.

 

Чылыг сөзү, эргеледии

Шылаанымны дыштандырар.

Аяк шайны аартап ора...

ХҮР-КҮЖҮГЕТТЕРНИҢ БАЙ-ХЕЛИҢ

(Төөгү чугаа)

Аяк шайны аартап ора...

Элек-элек, ам-даа ырым доозулбаан

Эрлик хаанның элчилери маназыннар.

Эжииңерни ажып берип, чалаваңар.

ЧАСКЫ АРЫГ

Гавриил Троепольскийниң «Кара кулактыг ак Бим» деп тоожузундан эге.

Сайлыктар

Страницы