1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

НАЦИОНАЛ ДЫЛДАРГА ХҮНДҮТКЕЛ

ЮНЕСКО[1]-нуң шиитпирин ёзугаар делегейде улуг-биче чоннарның дылдарын болгаш культуразын камгалап арттырар сорулга-биле февраль 21-ниң хүнүн Бүгү-делегейде төрээн дылдар хүнү кылдыр доктааткан болгаш ону 2000 чылдан тура чылдың-на демдеглеп турар. 

Рубрика: 

ЧОРГААРАЛЫВЫС БОЛУП ЧОР

Рубрика: 

ТЫВА ВИКИПЕДИЯНЫҢ АВТОРУ

«Тыва Википедияже кирип моорла, өңнүк» — деп домакты номчуптарга-ла, кижиниң сонуургалы олче угланы бээр. Барып-барып төрээн тыва дылывыста мындыг чалалга бижикти интернетке номчууру солун болбас аргажок. 

Рубрика: 

БОО ЭДИЛЭЭРИ - ХАРЫЫСАЛГА

Рубрика: 

ХҮНДҮЛЕЛ БИЖИКТЕРИ БАДЫТКАП ТУРАР

Коммунал хандырылга болгаш чылыдылга электростанциязының ачызында хоорайның чуртталга бажыңнары база хөй-ниити албан черлери изиг суг болгаш чылыг-биле хандыртынып турар. 

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: "ТУРА-СОРУУ КҮШТҮГ ЭРЛЕР..."

Рубрика: 

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Эргим хамаатыжыларым! 
Эргим чуртташтарым!

Рубрика: 

ЧОРГААР, ЧАРАШ ТЫВА ХЕВИМ

Рубрика: 

САГЫШ-СЕТКИЛ ООЖУМ, ТАЙБЫҢ УТКУП ААЛЫ

Каш-ла хонгаш тыва чоннуң улуг өөрүшкү-маңнайлыг манаары чаагай Шагаа байырлалы келир. Бо хүннерде бүгү республикада белеткел ажылдары кидин түлүк чоруп эгелээн. 

Рубрика: 

ЯНВАРЬ 22-ДЕН ФЕВРАЛЬ 10-ГА ЧЕДИР КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР

Рубрика: 

КҮРҮНЕ КЫЗЫГААРЫН ЭРТЕР АПАРЗА

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ "ЧАА СЫЛДЫСТАРЫ" - АЙЫЖЫЛАР

Рубрика: 

БҮГҮ ТЫВАНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Рубрика: 

ТЫВА ЭМЧИЛЕРНИҢ ХУРАЛЫ

Москвада тыва эмчилер, сургуулдар.
 

Рубрика: 

ЖУРНАЛИСТЕРГЕ ШАҢНАЛДАР

Январь 13-те Россияның Парлалга хүнүн демдеглээн байырлыг хурал Кызылдың «Азия төвү» скульптурлуг комплексте Туризм төвүнге болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы