1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ПАРЛАЛГА АЛБАНЫНЫҢ МЕДЭЭЛЕРИ

Киржиринге белен

Рубрика: 

ОРАЙГА ЧЕДИР ЫРЫ-ХӨГЖҮМ ЧАҢГЫЛАНГАН

Рубрика: 

БИСТИҢ ЧҮРЕКТЕРИВИСКЕ ЭҢ-НЕ ЭРГИМ

Рубрика: 

СҮР-КҮЖҮНҮҢ ДЕМДЭЭ

Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта чылдың-на август 22-де калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар. 

Рубрика: 

ТЫВА КҮРҮНЕНИҢ ҮНДЕЗИЛЕКЧИЗИНГЕ МӨГЕЙИГ

Тыва Арат Республиканың тургузукчузу Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга мөгейиг езулалы август 15-те болган. Аңаа ажылчы чон, күш-ажылдың хоочуннары, күрүне органнарының төлээлери, Тыва Республиканың үстүкү эрге-чагыргазының удуртукчулары киришкен.

Рубрика: 

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР БОЛГАШ МАКТАЛ!

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Республиканың хүндүлүг аалчылары!

Рубрика: 

ХЫНАЛДАДА - КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ ТЫВАГА ДЫШТАНЫЛГАЗЫ

Россия Федерациязының Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков эрткен пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путинниң Тывага дыштанып турганының дугайында оларга тодаргай чугаалап берген. 

Рубрика: 

ХЕП-ХЕНЕРТЕН

Рубрика: 

ТЕРГИИН НОМЧУКЧУЛАР - МАЛЧЫННАР

Хүндүлүг өгбе солунувус, «Шын» солуннуң редакциязы! Силерже сумувуста эң-не тергиин номчукчуларывыс – малчыннар дугайында бижикседим. 

Рубрика: 

НААДЫМ-2017, "МАЛЧЫН" КУБ-60

Рубрика: 

ӨЗҮЛДЕНИҢ БАЗЫМНАРЫ БАР

Тываның көдээ ажыл-ишчилериниң, эң ылаңгыя мал ажылдыгларның, кол күш-ажылчы байырлалы республика Наадымы чоокшулап олурар. Бүгү кожууннардан  малчыннар чыглып келгеш, бүдүн чыл дургузунда бүдүрген ажыл-ижин түңнеп, шылгарааннарны шаңнап мактаар. 

Рубрика: 

"НААДЫМ-2017", "ҮСТҮҮ-ХҮРЭЭ"

Эрткен дыштаныр хүннерде Чөөн-Хемчик кожуунга, харын-даа мырыңай бүгү Тывага кол болуушкуннар — Чөөн-Хемчик кожууннуң Наадым байырлалы, кожууннуң төвү Чадаана хоорайга болуп эрткен дириг этнохөгжүмнүң «Yстүү-Хүрээ» фестивалы.

Рубрика: 

УРУГЛАРНЫҢ АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУУ

Рубрика: 

ШУУЛГАН АЖЫЛЫН ДООСКАН

Рубрика: 

Страницы