1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ДААРТА, ОКТЯБРЬ 5 - БАШКЫ ХҮНҮ

Хүндүлүг башкылар, өөредилгениң хоочуннары болгаш башкы 
ажылынга хамаарылгалыг 
кижи бүрүзү!

Рубрика: 

ЧАА БАШТЫҢЧЫНЫ СОҢГААН

Сентябрь 28-те Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының бешки чыыжының бирги организастыг сессиязы болуп эрткен.

Рубрика: 

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ДЕТКЭЭН

РФ-тиң энергетика сайыды Александр Новак Тываның энергетика талазы-биле төле­вилелдерин деткээн.

Рубрика: 

БАЙЛАКШЫЛДЫГ БАЯН-ТАЛА

Баян-талажылар сумузунуң тургустунганындан бээр 90 чыл, ор­ту­мак школазының тургустунганын­дан бээр 80 чыл, Дамба-Доржу Сат аттыг культура-дыштаныл­га төвүнүң, библиотеказының, “Хадың­чыгаш” уруглар садының болгаш фельдшер-акушер пунктузунуң 50 чыл база ыдыктыг субурга

Рубрика: 

ШВЕЙЦАРИЯДА ТЫВА ЭРТЕМДЕН КЫС

Америкадан мындыг медээ келген. Тыва чурттуг аныяк эртемден Долаана Ховалыг экономиканың эң бурунгаар депшилгелиг адыры – чарыгдалы эвээш энергетика талазы-биле Швейцарияда Лозанна университединде лабораторияның удуртукчузу апарган деп. Кымыл ол?

Рубрика: 

УС-ШЕВЕРЛЕРНИ КАТТЫШТЫРГАН

Коллекция дээрге амыдырал-чуртталгада кол ажыл-агыйындан аңгыда бир онзагай сонуургал болур. Бир кижи маркалар чыыр, чамдык улус үнелиг мөңгүн чоостар сонуургаар дээрзин кижи бүрүзү билир.

Рубрика: 

ЧАА-ХӨЛДҮҢ КӨКТҮГ-ШЫКТЫГ ДЕЛГЕМНЕРИНДЕ

Көдээ ажыл-агыйга барык 40 чылдарның дургузунда бараан болуп келген мурнакчы малчын Аркадий Сарым-оолдуң ажылы өскелерге езулуг-ла үлегер-чижектиг. Ол Булуң-Терек школазын дооскаш-ла, малчын­наар күзели-биле күш-ажылчы намдарын дузалакчы малчындан эгелээн.

Рубрика: 

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Россияның Журналистер эвилели­ниң даргазы Владимир Соловьев биле Журналистерниң делегей федерациязының төлээзи Тимур Шафир Тывага ажыл-агый аайы-биле кээп чораан. 

Рубрика: 

ХӨГЖҮМНҮҢ ХУУЛГААЗЫНЫ

Үзүк-соксаал чок чаъстаашкын соонда үер-чайыктан үстүр чыгап турган «Үстүү-Хүрээ» фестивалы бо чылын ылап-ла болган, ырак-чооктан келген хөгжүмчүлер оюн-концертин Чадаана хем унунда ортулукка келген мөгейикчилерге, көрүкчүлерге, аалчыларга бедик деңнелге бараалгадып шыдаан. 

Рубрика: 

ЧОННАРНЫҢ НАЙЫРАЛЫН ДОҢНАШТЫРГАН ЧАДААНА

Тываның база бир улуг кожуун­нарының бирээзи Чөөн-Хемчикке чылдың-на июль айда делегей чергелиг дириг хөгжүмнүң болгаш чүдүлгениң фестивалын эрттирери чаңчыл апарган. Бо фестивальга даштыкыдан болгаш чурттуң өске-даа регионнарындан хөгжүмчүлер кээп киржип турары солун.

Рубрика: 

ТУРАСКААЛДЫ ТУРГУСКАН

Тываның төөгүзүнде бир дугаар ужудукчу Чооду Кидиспейниң хөрек тураскаалының ажыдыышкыны июль 24-те болган. Тураскаалды Кызыл хоорайның аэропорт де­вискээринде тургускан. 

Рубрика: 

ЧАДААН ХЕМ ДАЖЫП, МӨӨРЕЗЕ-ДАА...

Фестивальдың аалчылары

Рубрика: 

ИВИЖИ РОМАН БАРААН

Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым таварыштыр Тыва Республиканың Чазаа, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республиканың мал ажыл-агыйының сөөлгү үш чылдарда түңнелин үндүрүп, мал бажын камгалап өстүрер, продуктулуун бедидип, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыр талазы-биле база

Рубрика: 

ҮНҮП-КИРГЕН ЧОН ҮЗҮЛБЕС

Кызыл кожуундан аныяк өг-бүле Айдың, Айдана Ондарлар.

 

Рубрика: 

ЧЕДИ-ХӨЛГЕ НААДЫМ

Июльдуң баштайгы хүн­неринде республиканың ко­жууннарынга 2017-2018 чылдарның кышкы үезинде малчыннарның, губернатор төлевилелдериниң кир­жикчилериниң ажыл-ижин түңнээн Наадым байырлалдары болуп эрткилээн.­ Ол байырлалдарга Тыва­ның Дээди Хуралының (пар­ламентизиниң) депутаттары база идеп

Рубрика: 

Страницы