1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

ОЙНААРАКТАР ТЕАТРЫНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ!

Рубрика: 

КЫМГА-ДАА СОНУУРГАНЧЫГ БОЛГАН

Рубрика: 

МИННИП КЕЛГЕШ-ЛЕ, НОМЧУП ЭГЕЛЭЭН МЕН

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ДАМЫРЛАРЫ - ОРУКТАР

Рубрика: 

КОЛ РЕДАКТОРЛАР КЛУВУ

КҮРҮНЕЛЕР АРАЗЫНДА ДЕҢНЕЛДИГ АЙТЫРЫГ

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ПАРЛАЛГА АЛБАНЫНЫҢ МЕДЭЭЛЕРИ

Киржиринге белен

Рубрика: 

ОРАЙГА ЧЕДИР ЫРЫ-ХӨГЖҮМ ЧАҢГЫЛАНГАН

Рубрика: 

БИСТИҢ ЧҮРЕКТЕРИВИСКЕ ЭҢ-НЕ ЭРГИМ

Рубрика: 

СҮР-КҮЖҮНҮҢ ДЕМДЭЭ

Россия Федерациязының Күрүне тугунуң хүнүн бистиң чуртта чылдың-на август 22-де калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар. 

Рубрика: 

ТЫВА КҮРҮНЕНИҢ ҮНДЕЗИЛЕКЧИЗИНГЕ МӨГЕЙИГ

Тыва Арат Республиканың тургузукчузу Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга мөгейиг езулалы август 15-те болган. Аңаа ажылчы чон, күш-ажылдың хоочуннары, күрүне органнарының төлээлери, Тыва Республиканың үстүкү эрге-чагыргазының удуртукчулары киришкен.

Рубрика: 

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР БОЛГАШ МАКТАЛ!

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Республиканың хүндүлүг аалчылары!

Рубрика: 

ХЫНАЛДАДА - КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ ТЫВАГА ДЫШТАНЫЛГАЗЫ

Россия Федерациязының Президентизиниң парлалга секретары Дмитрий Песков эрткен пятницада журналистер-биле ужурашкаш, Владимир Путинниң Тывага дыштанып турганының дугайында оларга тодаргай чугаалап берген. 

Рубрика: 

ХЕП-ХЕНЕРТЕН

Рубрика: 

ТЕРГИИН НОМЧУКЧУЛАР - МАЛЧЫННАР

Хүндүлүг өгбе солунувус, «Шын» солуннуң редакциязы! Силерже сумувуста эң-не тергиин номчукчуларывыс – малчыннар дугайында бижикседим. 

Рубрика: 

Страницы