1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

КҮРҮНЕ ШАҢНАЛДАРЫН ТЫВЫСКАН

Май 28-те Кызылдың Улусчу чогаадылга бажыңынга Россияның Федералдыг айыыл чок чорук албанының кызыгаар эргелелиниң тургустунганындан бээр 100 чыл болган юбилейинге тураскааткан байырлыг хурал болуп эрткен. 

Рубрика: 

ЧУРТУН КАМГАЛААРЫ - ЫДЫК ХҮЛЭЭЛГЕ

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары – онза харыысалгалыг болгаш айыылдыг ажыл. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрүне кызыгаарын камгалап хайгаарап турар. 

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАР - ЧААГАЙЖЫДЫЛГАДА

Май 19-та, субботада, Кызылдың Южный микрорайонунда Ангар бульвары деп кудумчуга чорааш, солун-даа, сагыш-сеткилге өөрүнчүг-даа чүүл­дерге таваржып, ооң херечизи болур аас-кежиктиг болдум.

Рубрика: 

ЧАҢГЫС ХЕМНИҢ КИЖИЛЕРИ

Тожунуң көшкүн ивижилериниң кызыл чаактарлыг уруг-дарыын, Эрзин-Тестиң тевелерин, Чаа-Хөлдүң далайын, Азасты, айыраң-каас чечектер аразында чаштарны, Шаалааш хемни, ча адыкчыларын, малчын турлагларны, моол омактыг уругну, Балыктыг-Хемни, чылгычыларны, азы чаңгыс сөс-биле Енисейниң эриинде

Рубрика: 

ТУРУШТАР ТОДАРАТТЫНГАН

Тыва Республиканың делега­циязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген. 

Рубрика: 

АНЫЯК ИСЧИЛЕР МУЗЕЙИ

Чаа-Суур школазынга музей тургузуп алыр бодал 1981-1982 өөредилге чылында тыптып келген. Музейге экспонаттарны чыыры-биле школачыларга даалгаларны берип эгелээн мен. Ада-иелер, башкылар мээң саналымны деткип, экспонаттар чыырынга идепкейлиг киржип эгелээннер.

Рубрика: 

КУНГУРТУГНУҢ УРАН ЧҮҮЛ ШКОЛАЗЫНДА

Тывавыстың ырак бу­луңнарының бирээзи, кижиниң магадап ханмас, каас чараш чурумалдыг Тере-Хөл кожууннуң төвү Кунгуртугда уран чүүл школазы май 19-та дөртен чыл болур оюн демдеглээр. Номчукчуларга школавыстың ажыл-ижин таныштырып көрейн.

Рубрика: 

ЧААГАЙЖЫДАР, АРЫГЛААР, ХӨГЖҮДЕР

Тус черниң депутады М. Ооржак.
 

Рубрика: 

МААДЫРЛАР МӨҢГЕ ДИРИГ

Өлүм чок полк.
 

Рубрика: 

АЯС ЧЫЛЫГ ХҮНДЕ

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, Дээди Хуралдың Даргазы К. Даваа, Күрүне Думазының депутады  М. Ооржак мурнуку одуругда.
 

Рубрика: 

МАЙ 9 - ТИИЛЕЛГЕ ХҮНҮ

Тыва эки турачының фронтудан чагаазын араттарга номчуп тур.
 
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар!

Рубрика: 

ШЕРИГЖЕ АЪТТАНЫПКАН

Рубрика: 

БАЙЫРЛАЛ ХҮННЕРИНДЕ

А.С. Пушкин, К.И. Чуковский аттыг национал библиотекаларга апрель 28-тен май 4-ке чедир «Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы» деп ном делгелгези болур.

Рубрика: 

БЕДИК ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Тадар Аданмаевна Ким-оолга шаңналды тыпсып турары.
 
Езулалдың хүндүлүг киржикчилери!

Рубрика: 

ТЫВА ПАРЛАМЕНТАРИЗМНИҢ ЭРТКЕН ОРУКТАРЫ

Рубрика: 

Страницы