1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

"УРА!" ШӨЛГЕ ЧАҢГЫЛАНЫП ТУРГАН

Кызылга Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет чоннуң Тиилелгезиниң 72 чылынга тураскааткан ба­йырлыг хемчеглер Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-биле эгелээн.

Рубрика: 

КЫМ-ДАА, ЧҮҮ-ДАА УТТУНДУРБААН...

Рубрика: 

БӨГҮН, МАЙ 6 - ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЗЫНЫҢ ХҮНҮ

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!
 
Тыва Республиканың күрүне байырлалы — Конституция хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырымны хүлээп ап көрүңер!

Рубрика: 

ЧУРУМЧУДАРЫ ЧУГУЛА

Рубрика: 

МАГАЛЫГ-ЛА МАЙНЫҢ БИРИ

Рубрика: 

НАЙЫСЫЛАЛ ЧАРАШ БОЛЗУН ДЭЭШ

Рубрика: 

ПАРЫГЫВЫС ЧААГАЙЖЫААЛ

Рубрика: 

КОСМОСЧЕ УЖУДУУШКУННУ ТЫВАГА МЕДЕГЛЭЭНИ

1961 чылдың апрель 12-де  октаргай делгеминче ужудуушкунну делегейге эң-не баштай совет космонавт Юрий Алексеевич Гагарин кылган. Ук болуушкун дугайында медээни  тыва чон бир дугаарында «Шын» солундан номчаан.

Рубрика: 

ТЫВА БАЗА УДУР

Апрель 8-те Арат шө­лүнге хөй-ниити органи­за­цияларның удуртулгазы-биле «Шупту террорга удур!» деп хамааты акция болган. 

Рубрика: 

КОРГУНЧУГ "КӨК КИТ"

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ АЖЫЛДАРЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Бойдустуң үш халап­тарының бирээзи – суг. Амдыызында хем суглары эриин ажып, үер бадар кылдыр дожу эривээн. Ындыг-даа болза, агаар хенертен чылып, хар дүргени-биле эрип баткаш, Кызыл кожууннуң чамдык девис­кээрлерин суг алган.

Рубрика: 

ШАҢНАЛ-МАКТАЛ - ТЕРГИИННЕРГЕ

Рубрика: 

ДУРЖУЛГАВЫС ДАМЧЫДАР БИС

Рубрика: 

ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Рубрика: 

ТЫВАГА ШАГААНЫ БАЙЫРЛААНЫ

Рубрика: 

Страницы