1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

КИЖИ БҮРҮЗҮНҮҢ ХЕРЭЭ

ШКОЛАЛАРГА ЧАА АВТОБУСТАР

РФ-тиң, ооң иштинде ТР-ниң Чазаа, үе-шагның бергелери турза-даа, чурттуң өөредилге адырынче кичээн­гейни кошкатпайн турар. Ооң бир көскү чижээ «Школаларның автобус парктарын чаартырының федералдыг программазын» боттандырып эгелээни болур.

АДВОКАТ МӨГЕ

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ӨӨРЕНИП КӨӨР

НАЙЫСЫЛАЛЫВЫС ЧАРАШ БОЛЗУН ДЭЭШ...

Эрткен неделяда Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының 36 дугаар ээлчег чок сессиязының хуралы болуп эрткен.

ЭР ШЫНАР ӨГ-БҮЛЕГЕ ХЕВИРЛЕТТИНЕР

Полицияның полковниги Март-оол Сер­геевич ТАРНАЧЫ чүгле мергежилиниң аайы-биле тергииннерниң аразынче кирип турар эвес, а чоргааранчыг акы, ада, өңнүк болгаш кайнаар-даа кады хайгыылче чоруп болур командир.   

"ЧАҢГЫС ДЕМНИГ БИС"

Чоннуң чаңгыс де­ми­ниң хү­нүнге болгаш Тываның Чоннар ассамблея­зынга алдар болдурган байырлыг езулал база концерт Кызыл хоорайга болган.

ДЕМНЕЖИЛГЕНИҢ БАДЫТКАЛЫ

Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс болгаш бистиң республиканың аалчылары!

БИРГИ ШКОЛА 100 ХАРЛААН!

КАТТЫШТЫРАР ЧҮҮЛДЕРГЕ ДЕМНЕЖИР

Совет Эвилелиниң үезинде чуртка коммунистиг партияның идеологиязы тергиидээн болгаш, хөй партиялар киржилгелиг ниитилел-политиктиг система турбаан. Ындыг система ССРЭ-ге, ооң соонда Россияга эрткен 100 чылдарның төнчүзүндетургустунуп эгелээн.

ӨВҮРДЕ БАЙДАЛ КАНДЫГЫЛ?

Республиканың ырак-узак кожууннарының бирээзи Өвүр кожуунда «Шын» солунну кайы-хире номчуп турар эвес дээш, сонуургап четтим. Баштай-ла Хандагайтының почта салбырынга бардым. Кожууннуң төвү суурда үш муң ажыг чурттакчы бар. а «Шын» солунну чүгле 80 ажыг кижи чагыдып алган номчуп турар.

РФ-ТИҢ НАЦИОНАЛ ГВАРДИЯЗЫНЫҢ СИБИРЬ ОКРУГУНУҢ ШЕРИГЛЕРИНИҢ КОЛ КОМАНДЫЛАКЧЫЗЫНГА ВИКТОР СТРИГУНОВ ТОМУЙЛАТКАН

Россия Федерациязының Президентизиниң 2016 чылдың октябрь 13-те №544 Чарлыы-биле Россия Федерациязының национал гвардиязының Сибирь округунуң шериглериниң кол командылакчызы албан-дужаалга генерал-лейтенант Виктор Николаевич Стригунов томуйлаткан.

"ТЫВАНЫҢ ХҮНДҮЛҮГ ХАМААТЫЗЫ" АТТЫ ТЫВЫСКАН

Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, этнограф, РСФСР-ниң база тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, “делегейниң дириг эртинези” аттың, РФ-тиң “улустарның найыралы” орденниң, ТР-ниң республика болгаш Буян-Бадыргы орденнериниң эдилекчизи Монгуш Борахович Кенин

ТУРГУСТУНГАШ 80 ЧЫЛ БОЛГАН

Даарта орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүн чурттуң девискээринге калбаа-биле демдеглеп эрттирер. Бистиң республикада ол адырның ажылдакчыларынга ол ийи дакпыр байырлал бооп турар.

СУМУ ЧАГЫРГАЛАРЫ ЧАГЫДЫП АЛЫР

«Шын» солуннуң чагыдылгазы Улуг-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарда кандыг чоруп турары-биле таныжып көөр, черле ынчаш, солунувустуң чагыдылгазын агитастаар дээш, аъттаныпкан бис. 
 

Страницы