1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

ОРУКЧУЛАР СЕСЕРЛИИ

Федералдыг орук агентилелиниң федералдыг күрүне албан чериниң Тывада М­-54 «Енисей» автомобиль оруунуң база “Тываавтоорук” эргелелдери орукчулар сесерлииниң (аллея) баштайгы 80 хадыңнарын аэропорттан Кызылче углаан М­54 автомобиль оруунуң ийи талазынга октябрь 8-­те олурткан. 
 

ОГЛУН, КЫЗЫН МАНАП ТУРАР

1939 чылда ынчангы суму чагыргазы Арыг-Бажынга (амгы Чаа-Суурга) эге школа тудар деп шиитпир үндүрген. Тудуг материалы кылдыр сумунуң өреге бүрүзүнге 10-20 чудуктарны онааган. Ол чудуктарны кол нуруузунда шары-биле шыргалап сөөртүп турган. 1939 чылдың 12 айның төнчүзүнде эге школаның чудуктары бүрүн кестинип сөөрттүнген. Ынчан тудуг ыяжын шын чонуп билир кижилерниң ховар турганы-биле Ары-Торгалыындан, Шагаан-Арыгдан, Элегестен ону билир улустарны чалап эккелген. 
 

АЖЫЛ-ИШТИ ТҮҢНЭЭН

Таңды кожууннуң тургустунганындан бээр 95 чыл оюн болгаш кожууннуң малчыннарының Наадым байырлалын октябрь бирээниң хүнүнде Бай-­Хаак суурга демдеглеп эрттирген. Бо улуг байырлалга киржири­-биле кожууннуң суур бүрүзүнден төлээлер келген болгаш олар Бай-­Хаак суурнуң албан организация черлериниң күш-­ажылчы коллективтери­-биле кады Культура бажыңының чанынга эртежик-­ле чыскаалыпканнар. Эртенгиниң 10 шак чедип турда байырлыг чыскаал эгелээн.
 

АЖЫЛЫНГА БЕРДИНГЕН

УЛУГ-ХЕМНИҢ ЭРИИНГЕ, АЗИЯ ТӨВҮНҮҢ ЧҮРЭЭНГЕ...

Чыл санында октябрь 1-де хоочуннар байырлалынга тураскааткан янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип турары онзагай.

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ЧААН МӨГЕ БОЛГАН

Эртемге үндезилеп сайзырадыр

          Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый богаш аъш-чем яамызы Тываның күрүне университеди-биле кады көдээ ажыл-агыйның уксаалыг малдарының, нарын болгаш бөдүүн дүктүг хой, өшкүлерниң тоску республика делгелгезин Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң баазазынга с

ТЫВАЛАР ААЖОК ХҮНДҮЛЭЭЧЕЛ ЧОН-ДУР

МӨҢГЕ ТУРАСКААЛГА МӨГЕЙИГ

Октябрь 30 — политрепрессиялардан когарааннарның сактыышкын хүнү

Хөй-ниити палатазы – Тес-Хемде

Эрткен неделяда Тыва Республиканың  Хөй-ниити палатазының хүнү Тес-Хем кожуунга болуп эрткен.

«ӨҢҮ» ТӨЛЕВИЛЕЛДИ ДЕТКЭЭН

Тыва Республиканың Дээди Хуралында

Ыраккы Мөңгүн-Тайга ажыл-агыйжы сонуургалда

ТР-ниң Дээди Хуралының ажыл-албаны

ДЕМ-БИЛЕЛИГ БОЛУРУНУҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Апрель 21 – Тус чер бот-башкарылгазының хүнү

ТЫВА — МООЛ ДУГУРЖУЛГА

Март 31-де Үндезин тыва культура төвүнге Моолдуң Баян-Өлгий аймаа биле Тываның аразында кызыгаар чоогунуң кады ажылдажылгазынга хамааржыр ажылчын ужуражылга болуп эрткен.

КӨСКҮ ЧААРТЫЛГАЛАР БАР

Көскү чаартылгалар бар

Тываның Чазааның отчедун Тес-Хем кожууннуң Куран, Шуурмак, Ак-Эрик чурт­такчылары «тергиин» деп санаан.

Страницы