1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

КҮЧҮ-КҮШТҮГ ЧУРТ — ЧАҢГЫС ДЕМНИГ РОССИЯ

Күчү-күштүг чурт – чаңгыс демниг Россия

ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗААНЫҢ ХЕВИРИ

Дүүн, март 18-те, Тыва Рес­публиканың Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол Тыва Республиканың Дээди Хуралынга 2014 чылда Тыва Республиканың Чазааның ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң дугайында отчетту берген.

«Катап каттыжыышкын» акциязы

Крымның Россияга катап каттышканының бир чыл оюнга тураскааткан Бүгү-россияның «Катап каттыжыышкын» акция­зы март 18-те болуп эртер.

Кызылга ол Тываның Чоннар Ассамблеязының бот-идепкейи-биле болур.

Эгелээри – 13.00 шакта.

Таныжыңар: ХЕРЭЭЖЕН САЙЫТТАР

Оларның кайызы-даа Тываның аңгы-аңгы булуңнарынга Аяна Шойгу — Кызыл хоорайга,  Елена Каратаева — Таңды кожууннуң ырда кирген чараш сууру Межегейге, Людмила Тас-оол Ба­рыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажа

Тываның Баштыңының Айыткалынга хамаарыштыр үзел-бодалдар, санал-оналдар

Чылгычы Ондар, ТР-ниң даштыкы экономиктиг харыл­заалар талазы-биле агентилелиниң директору:

В. ПУТИН: АМГЫ БОЛГАШ КЕЛИР ҮЕНИҢ АЙТЫРЫГЛАРЫ

Бо чылдың декабрь 4-те Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путин РФ-тиң Федералдыг Хуралынга бодунуң Айыткалын кылган.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол: «Президентиниң эгелекчи саналдары регионнарга чаа-чаа аргаларны бээр»

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң дүүн Кремльге Федералдыг Хуралга таныштырган Айыткалының дугайында баштайгы бодалдары-биле үлешкен. Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле, Россияның бодунуң кызыгаарларындан дашкаар болгаш чурт иштинде үскүлешкен чөрүл­­­­­дээлиг айтырыгларны Президент артык сеткил хайныышкыны чокка, тодаргай болгаш билдингири-биле айыткан. «Айыткал ханы болгаш пат­риотчу болур дээрзинге чигзинмедим» — деп, республиканың Баштыңы чугаалаан. – Чүнү кылып турарын болгаш оон ыңай чүнү кылырын, кандыг-даа айтырыгга хамаарыштыр – политикадан дашкаар бергедээшкиннер ийикпе, азы көдээ школа тудуу­нуң айтырыглары-даа дижик – шуптузун ыяк билир кижи бистиң-биле чугаалашкан деп, Президентиниң илеткелиниң соонда быжыг бодал арткан. Кажан, кандыг берге байдалдарга Россияның эрге-ажыын болгаш Украинада бистиң өңнүктеривистиң эргелерин камгалаары Владимир Владимировичиге онаажып турарын ылаптыг билириңде, ооң кадыг-быжыг шиитпирлии, сагыш тайбыңы кижилерни хаара тудуп, оожуктуруп турар.

Россия-биле харылзааларны быжыглааны дээш

Бо чылдың ноябрь 4-те Кремльге Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле холбашкан хүлээп алыышкын болган, аңаа Владимир Путин Россия-биле найыралды, кады ажылдажылганы быжыглаарынга, культура харылзааларын сайзырадырынга улуг салыышкыны дээш чамдык даштыкы хамаатыларга Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тывыскан

Кымнар депутаттар болганыл?

Кызыл хоорайның соңгулда комиссиязы хоорайның Төлээлекчилер хуралынга сентябрь 8-те эрткен соңгулдаларның төнчү түңнелдерин чарлапкан.

Хакасияның губернаторунга байыр чедирген

Шолбан Кара-оол: «Бүзүрелин чаалап алган бис»

Дмитрий Медведев: «Чогуур сан-көргүзүгнү чедип алган»

«Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазы, РФ-тиң премьер-министри Дмитрий Медведев «Чаңгыс демниг Россия» партия соңгулдаларга чедиишкинниг киришкен дээрзин дыңнаткан.

Тыва Республика биле Саха-Якутияның дугуржулгазы

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) биче залынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының болгаш Саха (Якутия) Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) аразында кады ажылдажылганың дугайында дугуржулгага атты салган.

Тываның Баштыңы: «Россияның Президентизиниң чарлыктарын боттандырары эрге-чагырганың шупту деңнелдериниң күжениишкиннерин каттыштырарын негей берген»

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округта Бүрүн эргелиг төлээзиниң чанында Чөвүлел биле девискээрлер аразында «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның Чөвүлелиниң Даг-Алтай хоорайга май 16-да кады эрттирген хуралының түңнелдерин тайылбырлап тура, Тываның Баштыңы ынча деп чугаалаан.

КYРYНЕНИҢ БЫЖЫГ YНДЕЗИНИ

Бүгү чуртка чыл санында апрель 21-де демдеглээр чаа күрүне байырлалын Россияның улуг-улуг муниципалдыг тургузугларының каттыжыышкыннарының саналын езугаар 2012 чылдың июнь 10-да Президентиниң Чарлыы-биле тургускан, ону тус чер бот-башкарылга черлериниң ролюн болгаш ужур-дузазын бедидер, демократияны болгаш хамааты ниитилелди сайзырадыр сорулга-биле киирген.

Страницы