1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

Чугула төлевилелдер дээш

Күрүне болгаш коммерция тургузугларының төлээлериниң база депутаттарның ниитилел кезектери, регионнар, адырлар болгаш тодаргай тургузугларның эрге-ажыктарын илереткен төлевилелдерин деткиир талазы-биле ажыл-чорудулгазының дээштииниң дугайында «Хамаарышпас солуннуң» чагыы езугаар экономиктиг медээлер агентилели февраль айда шинчилээшкинни чоргузуп, ооң түңнелдерин үндүрген.

«Кадрлар шупту чүвени шиитпирлээр»

Дүүн, февраль 21-де, ТР-ниң Чазааның Бажыңынга Республиканың күрүне Чөвүлелиниң (РКЧ) бирги хуралы болуп эрткен. Чаа органның тургузуунче республиканың хоойлужудулга болгаш күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары, муниципалдыг тургузугларның баштыңнары, шупту кожууннарның, хоорай округтарының даргалары база янзы-бүрү чылдарда Тываның удуртулга талазы-биле хоочуннары кирип турар.

Кады ажылдажылга чугула

Дүүн, февральдың 20-де, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) чыл дургузунда кылып чоруткан ажылының түңнелдерин үндүрүп хуралдаан болгаш моон соңгаар ажыл-чорудулгазының планын чугаалашкан.

Чонга дуза чедирери-биле...

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Кыргыс Шолбан Идамчапович 1999 чылдан бээр чонга ачы-дузазын көргүзүп эгелээн. Ооң Тес-Хем, Эрзин кожууннарның Шуурмак, Куран, Кызыл-Чыраа, Белдир-Арыг, Бай-Даг, Булуң-Бажы болгаш Нарын суурларының чонунуң кадыынче сагыш салып, Шагаа таварыштыр Кызылда бичии уругларның кадыын быжыглаар төптүң, республиканың  № 2 эмнелгениң болгаш консультация-диагностиктиг поликлиниканың бөлүк эмчилерин чедиргенин чон улуу-биле үнеледи.

Дмитрий Медведев Тываның төлевилелдери-биле танышкан

Красноярскиниң X экономиктиг шуулганының Делгелге павильонунда ийи делгелге шөлүнүң бирээзин онзагай зона кылдыр тургускан, ында делгеттинген төлевилелдер-биле РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмит рий Медведев танышкан.

Шолбан КАРА-ООЛ: «Инвесторнуң курлавырга камныг болуру чугула»

Бүгү курлавырлары: кадрлары, энергиязы, инфраструктуразы, инвестициялары чедишпес ырак-узак республиканы экономиканың шапкын оруунче киирериниң талазы-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Сергей Чернышевка, берген харыыларын допчузу-биле парладывыс.

Лариса ШОЙГУ: «Келген сорулгам күүсеттинген»

Күрүне Думазының депутадының ажыл-херээ

Дүүн, Тыва Республиканың Чазак  Бажыңында ажылдаар өрээлинге Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу республиканың массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле парлалга конференциязын эрттирген. Аңаа бистиң корреспондентивис киришкен. Оон репортажты парладывыс.

Амыдырал уламчылап турар

Депутаттың ажыл-херээ

Хову-Аксы суурнуң ЧЭТ-ке озал-ондак болгандан бээр бир ай ашкан. Катап тургузарының болгаш септелге ажылдары бөгүнге дээр шудургу чоруп турар. Оларның чорудулгазы ТР-ниң Чазааның доктаамал хайгааралында. РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Лариса Күжүгетовна Шойгунуң Тывага сургакчылаашкынының кол кезээ база Хову-Аксы суурже угланган. Ынчангаш февраль 2-де Лариса Шойгу Чеди-Хөл кожууннуң төвүнге чедип, амгы үеде байдал-биле таныжып, хурал эрттирген.

«Россияга уруг бүрүзү чугула»

Төлевилел

Дүүн Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу Кызыл хоорайның өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар бажыңынче аалдап четкен. Аңаа «Россияга уруг бүрүзү чугула» деп федералдыг төлевилелдиң таныштырылгазын кылган.

Даалгаларны берген

Депутаттың ажыл-албаны

Тыва Республикада ажылчын сургакчылаашкынның ийиги хүнүнде Кызыл хоорайның чуртталга-коммунал ажыл-агыйының база чаагайжыдылгазының дугайында айтырыгларны РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Лариса Күжүгетовна Шойгу болгаш Кызыл хоорай мэриязының ажылдакчылары, ТР-ниң депутаттары сайгарып чугаалашканнар.

Чылыг хүлээп алыышкын

Күрүне Думазының депутадының ажыл-херээ

Репортаж

Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу январь 31-де Кызыл хоорайның чурттакчылары – соңгукчуларын хүлээп ап, оларның чагыг, дилеглерлиг билдириишкиннерин сайгарып көрүп турда, «Шынның» корреспондентилери ооң ажыл-чорудулгазын сонуургап, киржир аргалыг болдувус.

Часкы сессия ажылын эгелээн

Дүүн, январь 23-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң)  бирги чыыжының часкы алдыгы  сессиязының бирги хуралы болуп эрткен.

Чаа чыл бүдүүзүнде улуг белек

Декабрь 30-де кан­чаар-даа аажок өөрүн­чүг болуушкун болган. Республиканың ко­жуун­нарының сумула­рының ниити-билиг өөредилге черлеринге чаа "ГАЗель" машина­ларның дүлгүүрлерин тывыскан.

Бүзүрелим быжыкты

Россия Федерациязының Президентизи В.В.Путинниң дорт эфир дамчыштыр эрт­тирген парлалга конферен­циязын чон ортузунда улуг сонуургал-биле сайгарып, чугаалажып турары билдин­гир. Мен база аңаа хамаа­рыштыр бодалдарымны үле­жип көрейн.

Чурттуң, чоннуң төөгүзү-биле холбашкан

Тываның Баштыңы Шол­бан Валерьевич Кара-оолдуң Дээди Хуралга кылган Айыт­калы аажок тодаргай, ханы политиктиг болгаш ажыл-агый­жы утка-шынарлыг, бөгүнгү болгаш даартагы чугула со­рулгаларны салган доктаал-саавыр болур. Ону бурунгаар көрүштүг, деп­шилгелиг, хөг­жүл­дениң та­ваан салган, дазылын бы­жыглаан, кыска хуусаада күүседир, чүс чылды төлептиг уткуурунуң про­грам­мазы кылдыр хүлээп алдым.

Страницы