1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

Бүгү күштү мөөңнээн

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламен­тизиниң) бирги чыыжының бешки сессия­зының ээлчег­лиг тоску хуралынга депу­таттар  де­кабрь­­ның 25-те чыг­лып келген. 23 депутат келген, 3 депутат сургакчылааш­кында база бир кол­легазы аарып турарын дыңнатпы­шаан, Каң-оол Тимур­ович кел чыдар Чаа чыл-биле байыр чедир­ген.  

Тозан харлаар турган…

1922 чылдың декабрь 30 — бөмбүрзекти кайгаткан улуг күрүне  — ССРЭ-ниң төрүттүнген хүнү. Чеден чылдың дургузунда Совет Эвилели делегейде эң-не улуг, күштүг чурттарның бирээзи болуп келген.

«Россияга ынак мен»

Россияның Президентизи Владимир Путин декабрь 20-де парлалга конференциязын эрт­тирген. 1200 санныг даштыкы болгаш российжи журналистер­ниң сонуургаан айтырыгларын­га харыылаар бетинде ол чурт­туң экономиктиг байдалының көргүзүглери-биле таныш­тырган. Чурттуң иштинге бүдүрген ниити продукция (ВВП) эрткен чылын 4,3 хуу турган болза, бо чылдың январь-октябрь чедир үеде 3,7 хуу бооп турар; эрткен чылын 90 млн. тонна тараа дүжүдүн алган болза, бо чылын ол көргүзүг 74 млн. тонна­га дең. Ол-ла үе дургузунда инфляцияның (акша үнези) көргүзүү мурнуку чылдарга деңнээрге, эң кудуку 6,3 хуу хем­чээлдиг болганын Президент онзалап айыткан. Ажыл чок улус­туң санының көргүзүү 6,6 хуу турганындан 5,3 хуу кылдыр бат­кан. Иштики херектер яамызының болгаш шериг албанының ажылдакчыларының акша хандырылгазын 0,8 хуу турганындан 4 хуу чедир өстүрген. Пенсия 1,6 хуу өскен, ооң иштинде күш-ажылчы пенсия 8,86 муң рубль тургаш, 9,8 муң рубльге келген, со­циал пенсия 5,200 рубль турганындан 5,900 рубль кылдыр өскен.

Электроннуг кады ажылдажылга талазы-биле

Амыдыралда чаа чүүлдер

"Кызыл — Курагино" демир-орук тудуун күрүне хандырар

Москвага чоокта чаа болган парлалга конференциязының үезинде Россияның Президентизи  Владимир  Путин Тывадан келген журналист  Роланда  Казачакованың («Новый век» телеканал) «Кызыл—Курагино» демир-орук тудуунуң моон соңгааргы салым-чолунуң дугайында айтырыынга харыылап тургаш, ындыг медеглелди кылган.

Ш.В. Кара-оол: «Салдар чедирер туруштуг болур»

Тываның Хөй-ниити палатазының пленарлыг хуралынга республикага хамааты ниитилелдиң байдалының болгаш ону сайзырадырының айтырыг­ларын шиитпирлеп турда, хамааты ниитилел черлери салдар чедирер турушту ээлээр ужурлуг деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Шыңгыы хайгааралда

Декабрь 20-де тус черниң шагы-биле 19 шак 56 минута турда Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң "Хову-Аксы чылыг"  ЧЭТ-тиң изиг суг дамчыдар хоолайы чарылган.

ЧУРТТУҢ, ЧОННУҢ ТӨӨГҮЗҮ-БИЛЕ ХОЛБАШКАН

Тываның Баштыңы Шол­бан Валерьевич Кара-оол Дээди Ху­ралга кылган Айыт­калынга бистиң регион­нуң Россия-биле демне­жилге­зиниң 100 чылының байыр­лалынга бе­леткелдиң дуга­йын колдадыр чугаалады. Дарганың ол бодалдарын деткивес аргажок.

ДЕМНИГ АЖЫЛДААРЫ ЧУГУЛА

Кожуунувус тургустунуп турар үеде Хендерге суму баштыңы турдум. Хендерге сумузу 1971 чылда аңгы суму кылдыр тургустунган. А мен 1982 чылдың майдан бээр суму даргазынга ажылдап эгеледим. Ынчан соңгулда комиссиязының даргазын чон боду шилип аар турду. Деткикчи бөлүк деп-даа бөлүк турбаан.

ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНИҢ ДУГАЙЫНДА ФЕДЕРАЛДЫГ ДЕҢНЕЛГЕ

Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол Россияның регион хөгжүлдезиниң сайыды И. Слюняев-биле ужурашкан 

Россия биле Тываның демне­жил­гезиниң 2014 чылда 100 чыл болур байырлалынга уткуштур хемчеглерни сайгарып чугаа­лаш­каш, ооң иштинде "Россия Федера­циязының сейсмиктиг районна­рында чуртталга ба­жыңнарын, кол болгаш амы­дырал хандырылга черлериниң объектилериниң чер шимчээш­кининден быжыглааш­кынын күштелдирери" федералдыг тускай сорулгалыг програм­маның боттаныышкыны-биле Тыва Респуб­ликаның девис­кээринде 120 квар­тиралыг, ниити шөлү 37 муң дөр­бел­чин метр 4 чуртталга бажыңы­ның тудуу эгелээн.

«ДЕМОКРАТИЯДАН ӨСКЕ ШИЛИЛГЕ ЧОК»

Алды чылдың сорулгаларын тодараткан

— Силер-биле бөгүн, декабрь 12-де, Конституция хүнүнде ужу­ражып тур бис. Чурттуң Үндезин Хоойлузунда кирген өндүр улуг сорулгаларның дугайын чугаа­лаксаан ийик мен. Амгы болгаш келир салгалдың мурнунга бүгү чоннуң харыысалгазын Консти­туцияда Россияның күрүне тургу­зуунуң үндезин принциви кылдыр киирген. Чүгле хамааты харыы­салганы болгаш патриотизмни бис­тиң политикавыстың каттышты­рыкчы күжү кылдыр көрүп турар бис — деп, Владимир Путин дем­деглээн.

ЧӨӨН ЧҮКЧЕ УГЛАНЫЫШКЫН

Бо чылдың декабрь 12-де Россияның Президен­тизи ­В.В. Путинниң Фе­дералдыг Хуралга кылган Айыткалынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен. 

Сорулгалар тодаргай-дыр

Айыткалды номчааш...

ШИЛИТТИНГЕН КИЖИЛЕР-БИЛЕ БЫЖЫГЛАТТЫНГАН

Мурнунда ТР-ниң Чон­ну ажылга хаара ту­да­рының күрүне алба­ны­­ның агентилелин удур­туп турган Виталий Чаж-оолду Каа-Хем ко­жууннуң чагыр­газының даргазынга соңгаан.

100 ЧЫЛ ЮБИЛЕЙГЕ ТУРАСКААТТЫНГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга чоокта чаа кылган Айыткалының дугайында ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Иван Чучев мынчаар демдеглеп турар.

Страницы