1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Номчукчуларның чагаалары

Ийи арынныг Жириновский

Соңгукчунуң бодалы

 

АДААРГАКТАР ЧОК ДЕП БОЛБАС

“Шынның” почтазындан

 

ЧАКТЫР БОО

"ШЫННЫҢ" ПОЧТАЗЫНДАН

Ада-иениң үлегери
«БАЛЫК БАЖЫНДАН ЧЫДЫЫР»
 

АРГЫЖАРЫНЫҢ БЕРГЕЗИН

Мен ийиги бөлүктүң инвалиди, 78 харлыг кырган мен. Буттарым чүстери арт­розтуг болганы-биле даян­гыыштыг кылаштаар, шимчээшкиним кызыгаар­латтынганындан ырак чер­ге кылаштап шыдавас апарган мен.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫНГА ХАМААРЫШТЫР

ТҮҢНЕЛ ДЭЭШ АЖЫЛДААР
 

ЭРЕС-КЕЖЭЭ БОЛУРГА, УЛУГ НАЗЫЛААР

АВАЙЫМГА КАЙЫЫН ЧЕДЕР

ЧАДААНАЖЫЛАР ЭР ХЕЙЛЕР!

Чадаананың Мерген-Херел Монгуш аттыг Культура ордузунуң баарында ажык шөлге неделяның четверг, пятница хүннеринде-ле май­гыннарны тиккеш,­ көдээ ажыл-агый продук­туларының делгелге садыглаашкынын эрттирип турары чаңчылчаан. 

ООН ШУУТ ОЙТАЛААН МЕН

"ШЫННЫҢ" ПОЧТАЗЫНДАН

БАШТАЙГЫ УЖУРАЖЫЫШКЫН
 
1972 чылдың июнь айның ажылчын не­деляларының би­рээ­зиниң төнчүзү, пят­ницаның кежээзи чүве ол. Столум кырында телефон кыңгырт кынды. Күжүгет Сереевич Шойгу долгаан болду.

"ГАЗЕЛЬДЕР" ЧҮГЕ ХАЛЫВАЙН ТУРАРЫЛ?

Кызыл хоорайның алгы заводунуң (кожзавод) девис­кээринде чурттакчы чон амгы үеде аргыжылга талазы-биле берге байдалда келген. 

АРАГА СААРЫЛГАЗЫН - КҮРҮНЕЖЕ

Бо чылдың № 118 «Шын» солунга Д. Х.  Күнзегештиң «Дос­каарга хостуг садып эгелээн соонда…» деп чүүлүн номчааш, аңаа улажыр бодай бердим.

ФОТО-ЧУРУК БУРУУДАДЫП ТУР

«Шын» солуннуң редакциязынга мындыг дилег билдириишкин келген. Ону бижээн сөзүглелин хевээр арттырып, пар­лааш, ооң изи-биле чоруткан хы­налдавыстың түңнелин мында чырыттывыс.
«Шын» солуннуң редакциязынга

Редакцияга ийи чагаа

Автобустар халывайн турар
Экии, хүндүлүг редакция!

Страницы