1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Номчукчуларның чагаалары

ШҮЛҮКТЕРИ ТООЛЗУГ КҮШТҮГ

Тываның сураглыг чогаалчыларының бирээзи, шүлүкчү, очулдурукчу Олег Өдербеевич Сувакпит аравыска чораан болза майның 9-та 90 харлаар турган.

МОСКВАДАН МӨҢГYН-ТАЙГАЖЕ

Москвага өөренгеш, төрээн черимни элээн үр  көрбээнимден, орук ара чоруп ора, мени уткуп турар  Ийи-Дыт, дөө-ле меңгилери чайнаан Мөңгүн-Тайга, Ак-Баштыымны көрүп кааш, өөрээнимден караам  чажы мөндүш диди:

АЛДЫЫ-КАҢГЫЛЫГНЫҢ АЛДАРЛЫГ КОЖАЙЛАРЫ

Авыралдыг ак-көк Тыва­выстың бир сураглыг, чоннуң ырында кирген өндүр, бедик тайгаларының бирээзи – аржаан дег эмниг кылаң, кара суглуг, балыктыг Үстүү-Каңгылыг, Алдыы-Каңгылыг  ийи угбашкы хемнер Алаш­тың Кызыл-Тайгазының чөөн чүгүнден агып б

АДАЗЫНЫҢ АДЫН СЫКПААН

Тес-Хем кожууннуң «Чодураа» күрүнениң каттышкан бүдүрүлгезин Дарисю Ивановна Данзурун удуртуп турда, сес чыл бурунгаар, албан-биле чедип, ажыл-ижи-биле танышкан мен.

Аас-кежик, быжыг тайбың дээш демиселчи

Делегейге ыдыктыг сарыг шажынны суртаалдап чоруур авыралдыг башкывыс июль 6-да 80 харлаан. 1950 чылда 16 хар чедип чорда, ону XIV Далай-Лама кылдыр чарлаан.

ЫДЫКТЫГ ТЕВЕ-ХАЯ

Тывада бойдустуң чурумалдыг чараш черлери-ле көвей. Оларга чер-черлерде Теве-Хая­лар ха­мааржыр. Тоолчургу чугаа­ларда кирген, чоннуң бодунуу-биле адап кааны Теве-Хаялар.

Пенсия акшазындан куруглай бергеш…

Дарга-бошка чергелиг, шыдал-быралыг аныяк кижилерге бистиң бора-бүдүн амыдыралывыстың эскертинмес бир талазы бар. Ол дээрге, улуг назылыг улустуң пенсия алыр хүнү.

ТИИЛЕЛГЕНИҢ ЧАГААЛАРЫ

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылында тыва эки турачыларның маадырлыг чоруунуң дугайында чагаалар «Шын» солуннуң редакциязынга хөйү-биле кээп турар. Оларны бистер «Тиилелгениң чагаа­лары» деп адап турар бис.

Хөл ыглап чыдар

Азас – Тывада эң-не чараш, байлак хөл. Ында балык-байлаң, алаң-тос чечээ, долгандыр арга-арыг, аң-мең дээш, чүнү чок дээр. Мур­нунда чылдарда ооң чанынга дыштанылга черлери хөй турган.

Камнаалыңар

Бойдус камгалалы

«Аът чылы аъттанды, хой чылы моорлап келди!»

Тээли суурнуң чурттакчыларын дүне чагган быскан хар, бодунуң кылаң-арыг мөнгүннелчек чырыы-биле өөрткен. Шагаа келген, кижилерниң хей-аъдының ындазында бедии кончуг.  

ШАГААДА МАЛЧЫННАРЖЕ ҮНҮҮШКҮН

Эрзин кожуун чагыргазының февраль 10-да  доктаалын езугаар көдээде чурттап турар малчыннарга болгаш улуг назынныгларга Шагаа таварыштыр байыр чедирбишаан, чолукшулга кылып, кожууннуң чагырга даргазы, ооң оралакчылары, эргелелдер начальниктери, кижи болгаш мал эмчилериниң киржил

Страницы