1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Редакторнуң колонказы

СОЛУНУВУС ЧОНГА СОЛУН БОЛЗУН ДЭЭШ

Үнүп келген чаа 2017 чыл-би­ле амыр-менди солчуп чолукшуурун чөпшээреп көрүңер, эргим энерелдиг «Шын» солун­нуң чагыдып алыкчылары, ооң доктаамал номчукчулары, үнелекчилери! Амыргын-на, чонум! Үнүп келген чаа чыл-биле!

НАЙЫСЫЛАЛ КЫЗЫЛ

Экии, амыргын-на төрээн Тывамның чурттакчылары, «Шынның» номчукчулары, үнелекчилери, найысылал Кызылывыстың чурттакчылары, аалчылары!

Силерниң-биле ынак хоорайывыс Кызылдың үндезилеттинген Хүнүн байырлааны-биле чолукшуп туру мен.

ӨНДҮР ЫДЫК ТЫВА ДЫЛЫМ

2016 ЧЫЛДЫҢ ИЮЛЬ 23. №82 "ШЫН"

Амыргын-на, амыргын, хүндүлүг «Шын» солуннуң чагыдып алыкчылары, ооң идегелдиг номчукчулары!

НОМЧУКЧУ - «ШЫН» - ЧАЗАК-ЧАГЫРГА

             Кандыг-даа ажыл-иштиң чедиишкинниг түңнели - кады демниг ажылдажылга. А "Шын" солунга ол: номчукчу, солун, чазак-чагырга, - бо үш ожук дажы дег харылзааларның кол өзээ - "Шын" болур ужурлуг. Солунну таварыштыр номчукчуга Тываның Чазааның, ооң яамыларының болгаш өске-даа албан черлериниң ажыл-ижин чедингир, үе-шаанда чырыдары чугула. Солун тыва чоннуң Тыва Чазак-биле харылзажырының индири болур ужурлуг.
              "Шын" амгы үениң өг-бүле бүрүзүнге четкен турары  күзенчиг. Ону чедип алыры редакцияның ажылдакчыларының соңгаарладып болбас сорулгазы, чогаадыкчы ажыл-ижи-дир. "Шын" солун эрткен төөгүзүнде өреге бүрүзүнге чагыдылгалыг турган. Ол дээрге эрткен үевис-тир. "Шынның" алдар-ады ол хире улуг турган-дыр. Амгы үеде бис база ону чедип алыр дээш чогаадыкчы ажылдаар ужурлуг бис. Ону чедип алырда, амгы үениң өг-бүлелериниң сонуургалдарынче улуг кичээнгейни угландырары чугула.
             "Шын" - чоннуң солуну, чон - "Шынның" быжыг быразы. Чазак-чагырга - "Шынны" таварыштыр чону-биле быжыг харылзааны тудуп турар. Үе-шаг чежемейниң-даа бергелерге таварыштырып келирге, тыва чон бодунуң хайыралыг эртинелерин кажан-даа хажыызынга кагбайн чораан. Ынчангаш силерни "Шын" солунну чагыдып алырынче кыйгыртым.
                                Александр ШОЮН, "Шын" солуннуң кол редактору.

АЖЫЛЫНГА БЕРДИНГЕН КИЖИ

А. С. Шоюннуң 60 харлаанынга

КҮШ-КУЛЬТУРА БОЛГАШ СПОРТ ДУГАЙЫНДА

 Экии, амыргын-на, эргим номчукчу! Бөгүн силер-биле бодумнуң күш-культура болгаш спорт дугайында бодалдарымны үлежикседим.

Эргим номчукчу!

Чыл бүрүзү төө­гү­ге болгаш кижиниң амыдыра­лынга кан­дыг-ла-бир уттундур­бас исти арттырып каар болгай.

Хүндүлүг номчукчу!

Тыва Республика­ның  Баштыңы Шол­бан Кара-оолдуң  Дээ­ди Ху­ралга  Айыт­ка­лынга  ха­маарыш­тыр.

Бо хонуктарда бүгү респуб­ликаның чурттакчы чону Тыва Республиканың Баштыңы Шол­бан Кара-оолдуң  чыл санында чор­удуп турар Айыткалынга хамаарыштыр сайгарыл­галар кылып турар. Айыт­кал­дың ады — "Чүс чыл бөгүн эгелеп турар. Бодуң үлүүң киириш­тир". Бо удаада Айыткал бир тускай угла­ныышкынныг болгаш чүгле Дээди Хурал­дың депутатта­рынга эвес, а бүгү Тываның чурттакчы чонунга, кижи бүрү­зүнүң чер-чуртунга хамаарылга­зынче угланган болганын  демдеглевес ар­гажок. Айыткалда кандыг-даа ажыл-агыйлыы, кандыг- даа мергежилдии хамаарыл­га чокка бүгү чурттакчы чонну 100 чылдаан юбилейге дорт болгаш идепкейлиг киржирин­че чалалга кылдыр хүлээп көөрүнче кижини албадаптар. /ениң эвээш артканы-биле, кижи бүрүзү, ажыл-агыйжы коллективтер болгаш ниитилел шалыпчы ажыл-иштиң девиинче кирери негеттинип кел­генин онза айтып турар.