1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

"ДӨГЭЭЖИЛЕР" ЭЭ КӨРНҮРҮН ДИЛЕП ТУРАР

Рубрика: 

АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН

ТР-де хөй аал чурттаар бажың­нарның капитал септелге­зиниң саа­­рылгага хамаарышпас фондузу тургустунганындан бээр 3 чыл ажа берген. Фонд септелге ажылдарынга чаа технологияларны ажыглап турар.

Рубрика: 

ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛГА АЛЫР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле эрткен аппарат хуралында, республикада чылыг сезонунуң дугайында чугааны чоруткан. Хурал муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференция харылзаалыг эрткен. 

Рубрика: 

НАЙЫСЫЛАЛ, САЙЗЫРА-ЛА

«Чаңгыс демниг Россия» партияның эгелекчи саналы-биле 2017 чылдан эгелеп чуртта «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин тургузары» федералдыг төлевилел боттанып эге­лээн. Ук төлевилел 2022 чылга чедир уламчы­лаар.

Рубрика: 

Айтырыг-харыы

Проживаю в Монгун-Тайгинском кожууне, воспитываю двоих детей. Будет ли по новому законопроекту повышен пенсионный возраст у женщин, родивших двух и более детей и проживающих в районах Крайнего Севера?
(Алина Чылба-оол, 43 года)

Рубрика: 

СПЕЦИАЛИСТКЕ СӨС

Пенсия хоойлузун­да өс­ке­рилгелер хамаа­ты­лар­ның кандыг бөлүүнге хамаа­рышпайн турарыл?

Ольга Кыргыс, 

48 харлыг.

 

Рубрика: 

ӨНЧҮ, ЧЕР, МАШИНА ДЭЭШ ТӨЛЕВИРЛЕР

Чыл санында өнчү-хө­реңги, чер болгаш ав­то­­транспорт дээш үндү­рүг­лерни төлеп турар бис.

Рубрика: 

ӨСКЕРИЛГЕЛЕР БОЛБАС

Пенсияга өскерилгелер амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада турарларга хамаарылгалыг бооп болур бе?

Ольга МОНГУШ,

 58 харлыг.

Кызыл хоорай.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫ АЛГАП-ЙӨРЭЭП

Тываның үлегерлиг өг-бүлелери.

 

Рубрика: 

НИИТИЛЕЛ АМЫДЫРАЛЫНЫҢ ДӨЗҮ

Чыл санында июль 8-тиң хүнүн бүгү Россияда өг-бүлениң, ынакшылдың болгаш шынчы чоруктуң байырлалы кылдыр демдеглеп турар.

Рубрика: 

ЧУРТТААР НАЗЫ-ХАР УЗААР

Россияда пенсия назы-харын улгаттырар дугайында хоойлу төлевилелинге хамаарыштыр калбак сайгарылгалар чоруп  турар. Ол дугайында бодунуң бодалдарын чугаалап бээрин Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оолдан ди­лээн бис.

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААНЫ ЧҮДЕ ИРГИ?

Чоокта чаа Москва хоорайда төп телевидениениң журнализи-биле Тывада өскүстерниң дорт эфирге чугаалашкан чугаазын интернет четкизинде “Новости Тувы” бөлүкке салып каан турганын дыка хөй кижи көрүп четтигипкен деп бодаар мен. Видеога тырттыргаш, салып каанын көрдүм.

Рубрика: 

КОЛ СОРУЛГАЗЫ - АКША ЧЫЫП АЛЫРЫ

Амгы үеде кижилерниң аксында астына берген чугаа – пенсияже үнериниң хар-назынын узат­каны. Эң ылаңгыя пен­сияже үнериниң кырында келген келир үениң пен­сионерлериниң сагыш-сеткилинге ол элээн аар согуг болган.

Рубрика: 

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ: "ЫТ - УГААННЫГ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ӨҢНҮК"

Чылдың-на Россияда июнь 21-де кинологтуң хүнүн демдеглеп турар. Россияның Шииткел күү­селдезиниң федералдыг албанының ТР-де эр­геле­линиң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан чериниң ыттар тудар хоорайжыгажынга чедип, кинологтар-биле ужураштым. 

Рубрика: 

БИЧИИ СУМУЛАРНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧААРТЫП...

«Чадаананың орук-септелге тудуг эргелели» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел 2018 чылда кожууннуң орук фондузу-биле бо чылын 6 миллион 768 муң рубль-биле бичии 4 суурнуң иштики оруктарын чаартыр дээн.

Рубрика: 

Страницы