1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ЧУРТТААР НАЗЫ-ХАР УЗААР

Россияда пенсия назы-харын улгаттырар дугайында хоойлу төлевилелинге хамаарыштыр калбак сайгарылгалар чоруп  турар. Ол дугайында бодунуң бодалдарын чугаалап бээрин Тываның күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Людмила Тас-оолдан ди­лээн бис.

Рубрика: 

ЧЫЛДАГААНЫ ЧҮДЕ ИРГИ?

Чоокта чаа Москва хоорайда төп телевидениениң журнализи-биле Тывада өскүстерниң дорт эфирге чугаалашкан чугаазын интернет четкизинде “Новости Тувы” бөлүкке салып каан турганын дыка хөй кижи көрүп четтигипкен деп бодаар мен. Видеога тырттыргаш, салып каанын көрдүм.

Рубрика: 

КОЛ СОРУЛГАЗЫ - АКША ЧЫЫП АЛЫРЫ

Амгы үеде кижилерниң аксында астына берген чугаа – пенсияже үнериниң хар-назынын узат­каны. Эң ылаңгыя пен­сияже үнериниң кырында келген келир үениң пен­сионерлериниң сагыш-сеткилинге ол элээн аар согуг болган.

Рубрика: 

ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ: "ЫТ - УГААННЫГ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ӨҢНҮК"

Чылдың-на Россияда июнь 21-де кинологтуң хүнүн демдеглеп турар. Россияның Шииткел күү­селдезиниң федералдыг албанының ТР-де эр­геле­линиң 2 дугаар эдип-чазаар эмнелге албан чериниң ыттар тудар хоорайжыгажынга чедип, кинологтар-биле ужураштым. 

Рубрика: 

БИЧИИ СУМУЛАРНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧААРТЫП...

«Чадаананың орук-септелге тудуг эргелели» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел 2018 чылда кожууннуң орук фондузу-биле бо чылын 6 миллион 768 муң рубль-биле бичии 4 суурнуң иштики оруктарын чаартыр дээн.

Рубрика: 

"РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ ПАССАЖИРЛЕР АРГЫШТЫРЫЛГАЗЫНЫҢ ДУГАЙЫНДА" АЙТЫРЫГГА ХАМААРЫШТЫР ДЫҢНАДЫГ

Кызыл хоорайның девискээринге болгаш муниципалдар аразында Кызыл хоорай – Сукпак суур, Кызыл хоорай – хоорай чергелиг Каа-Хем суур машруттарга пассажирлер аргыштырылгазын доктаамал боттандырып турар сайгарлыкчыларның 2017 чылда берген материалдарынга үндезилээш, эң бичии болгаш бичии клас

Рубрика: 

БУРГАННЫҢ ӨӨРЕДИИНЧЕ ЧҮТКҮҮР

Буян башкы.

 

Рубрика: 

ТУРА-СОРУУ КЫПТЫГЫП ЧОРУУР

Монгуш  Артыш  хан  дужаап  олур.

 

Рубрика: 

ҮҮЛЕ БҮРҮЗҮ ЧҮС МУҢ КАТАП КӨВҮДЭЭР

Бо чылдың май 16-ның хүнүнден эгелеп июнь 13-ке чедир буддистерге ыдык ай кылдыр санаттынып турар. Чүге бо үе онзагай болуп турарынга хамаарыштыр Буян башкы редакцияга чедип келгеш, номчукчуларга бодунуң тайылбырын болгаап берген.

Рубрика: 

ТӨРЭЭН СУУРУН САЙЗЫРАДЫП

Мерген биле Долаана Монгуштар 1988 чылдың август 28-те өг-бүле туткан. Оларның өг-бүле стажы – 30 чыл. Аныяк мал эмчизи биле бухгалтер Өвүр кожууннуң Солчур суурга таныжып алганнар. 

Рубрика: 

АМЫДЫРАЛЫН ЭКИЖИДЕРДЕ, ЧАЛГАА БОЛБАС

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ ААС-КЕЖИИ - АВАЛАРНЫҢ БУЯНЫНДА

"Хөй ажы-төлдүг үлегерлиг өг-бүле" деп номинацияга тиилээн Олимпий Алексеевич биле Айнаш Владимировна Кууларларның өг-бүлези.

Рубрика: 

ДЕМ-БИЛЕ ШИИТПИРЛЭЭР

Ниити-российжи Улусчу фронту­нуң (ОНФ) “Өөре­дилгениң шынарынга чон­нуң үнелели” деп тө­ле­­вилелиниң адаа-биле ре­гионалдыг салбырның ке­жигүннери февральда рес­публиканың школаларын хынаан.

Рубрика: 

ӨГ-БҮЛЕ - ҮНДЕЗИННЕРНИҢ ҮНДЕЗИНИ

Рубрика: 

СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК

Рубрика: 

Страницы