1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ХАЖЫДЫЫШКЫННАРНЫ ИЛЕРЕТКЕН

Элегес-Аксы школазының кижизидилге талазы-биле директорнуң оралакчызы Ольга Ооржак, Күдер Мажаа хыналда үезинде.
 

Рубрика: 

ШАГНЫҢ ЧААГАЙ ЭРГИЛДЕЗИ - ШАГАА НАЙЫРЫ

Ада-иезиниң бурун шагдан эрттирип демдеглеп чорааны Шагаа байырлалы хоочуннарга чүден эргим, чоок билдингир. Олар Шагааның оюннарын, ёзулалдарын, эртер чурумун дыка эки сактып чоруурлар. 

Рубрика: 

ЧАРЫГДАЛДАРЫ КАЙЫ ХИРЕЛ?

Рубрика: 

АВА, АЧАЗЫ - ЭРГИМ

Бай-Тайга кожуундан школаның дыңнакчызы — Оюн-оол Күжүгет.
 

Рубрика: 

ӨРТЭЭ ЧЭЭРБИ ШИЛ

Эрткен 2017 чылдың ноябрь айның эге дыштаныр хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунда Тываның ат-алдарлыг кижилериниң чурту болур бир суурга калган дуң­мамның оглунга, чонувустуң ёзу-чурумун сагып, келин айтырып чораан бис.

Рубрика: 

"БУЯН-БАДЫРГЫ" БОЛГАШ АРАГАЛААШКЫН

Рубрика: 

АЙ САНЫНЫҢ ТӨЛЕВИРЛЕРИ

Рубрика: 

АЖЫЛЫ ЧОН-БИЛЕ СЫРЫЙ ХОЛБААЛЫГ

ХБАБ-ты – Хамааты байдал­дарының актылар бижилгези дээр болганда, хамаатының амы­дыралының эң-не кол болуушкуннарын демдеглээр, оларның ажылының шынарындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр. 

Рубрика: 

КАМГАЛАЛ ЯАМЫЗЫНДАН ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЕКТЕРИ

"Юнармейжилер", кадеттер Соок-Ирей-биле.

Рубрика: 

КАРА АЛДЫННЫҢ ӨРТЕК-ҮНЕЗИ

Рубрика: 

ЫНАНГАННЫҢ БАЖЫН ЫТ ЧИЗИН

Рубрика: 

КЫМГА ЭДЕ САНАП БЭЭРИЛ?

Рубрика: 

ҮНДҮРҮГДЕН ОЙЛААР ДЭЭШ, КАЖАРЛАП БОЛБАС

Рубрика: 

КАДЕТТЕР - АРБИТРАЖ СУДУНДА

Тыва Республиканың Ар­битраж Судунга Прези­ден­тиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң 7-ги класс­чыларынга судтуң пар­лалга секретары Венера Ооржак экскурсияны ­ноябрь 17-де эрттирген. 

Рубрика: 

ОВААРЫМЧАЛЫГ БОЛУҢАР!

Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелинге республиканың девискээринге чурттаар оран-савага болган өрттерниң өзүп турар чылдагааннарын эргелелдиң начальнигиниң оралакчызы Александр Байыр-оол таныштырган.

Рубрика: 

Страницы