1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕ ДЭЭШ КОМПЕНСАЦИЯ

Эрткен чылдан тура коммунал ачы-дузалар дээш төлевир саазыннарынга база бир квитанция немежип келген. Ол дээрге хөй каът бажыңның капитал септелгезин кылырынга баш бурунгаар акша-төгерик чыылдазы чүве-дир. Бажыңнарның эрги-чаазы-даа хамаанчокка, квартира ээлериниң шуптузунга өй-шаанда төлээрин негеп каан квитанциялар кээп-ле турар апарган. Бир ай төлевээн болзуңза, дараазында айда артында-ла торгаал акша база немеп каан келир.
 

Рубрика: 

Чаа бажың алыры - улуг аас-кежик

Рубрика: 

Пассажирниң айыыл чок чоруу – чолаачыда

«Шынның сылдызы» мөөрейге

Чидиг айтырыг

Рубрика: 

«РОМАШКАДА» ХӨГЛҮГ ЧАЙ

Чайгы дыштанылга

Рубрика: 

«Азия төвүнге» бадылашканнар

Июнь 12-де, Россия хүнүнде, «Азия төвү» скульптурлуг комп­лекс чанынга аныяктар Анатолий Ландык биле Айрана Биче-кыс (Кызыл хоорайдан), Девиш Доңгак биле Алдынай Ондар (Сүт-Хөл кожуундан) оларның өг-бү

Рубрика: 

ХАЙГААРАЛ, КИЧЭЭНГЕЙ ЧОКТА...

Уруглар  болгаш  эрге-хоойлу

Рубрика: 

“ТЫВАНЫҢ ЭНЕРЕЛДИГ ЧYРЕКТЕРИ”

Аныяктар – идегел, бүзүреливис

Рубрика: 

ӨПЕЯНЫҢ БИРГИ БАЙЫРЛАЛЫ

Чырык черге чаш кижи төрүттүннери дег улуг өөрүшкү чок деп тыва өгбелеривис санап чораан. Июнь 1-де республиканың перинаталдыг төвүнден бичии Төрепчи Дамбышты үндүр бижиириниң байырлыг езулалы болган.

Рубрика: 

Огород, сад ажылы дыка ажыктыг

Чылдың-на огород ажылы кылып турар эрес-кежээ, алызындан ажылгыр акый Сарыг-оол Санчыевич Кууларның ажыл-чорудулгазын сонуургап четтим.

Рубрика: 

Бөдүүн ишчи кижи

Павел Лагааевич Иргит 1955 чылдың февральдың 12-де Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа суурунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Ол 2 харлыг турда ада-иези амыдыралының аайы-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Искраже көжүп чоруткан.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ЛОПСАҢ ЧАМЗЫНЫҢ ТЫВАНЫҢ ЧОНУНГА КЫЙГЫРЫЫ

Ыдык айда буян кылып, бурунгаар сайзыраар

Рубрика: 

ХОНГАНЫ ДЭЭШ – 1200 РУБЛЬ

Кызылдың мэриязының административ-техниктиг хайгаарал эргелелинде хонуктап азы шактап хөлезилээр 130 хире квартиралар “кара даңзыда” кирген.  Бо квартираларга дүн, хүн дивейн, аныяктар хөйү-биле чыглып, арагалап, подъезд долдур таакпылап, хөгжүмнү дааштыг ырладып, чанын

Рубрика: 

САЛГАЛДАРЫНЫҢ ИДЕГЕЛДИГ ДАГДЫНЫКЧЫЗЫ

Езулуг эр кижиниң сеткил-сагы­жының байлаа ооң өнчү-хөреңгизиниң хөйүнде эвес, а өг-бүлези, аймак чону болгаш ада-чуртунуң мурнунга улуг харыысалгазы, хүлээлгези эң-не кол дээрзин эр улустуң хажыттынмас дүрүмүнде бижээн.

Рубрика: 

25 чылдың нүүрүнде чымыштыг иш

Чонну ажылга хаара тудар төптүң ажыл-ижи

Рубрика: 

Кырыыр назын сагындырбас…

(Репортаж)

Рубрика: 

Страницы