1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

БЫЖЫГ ДЕМ ХЕРЕК

Рубрика: 

ТЫВАЛАРНЫҢ БЕШ ОЮНУ

Рубрика: 

ЭРТКЕН ЧЫЛЫН 73 ЭМЧИ ЧОРУПКАН

Рубрика: 

ИНТЕРНЕТТЕ АЗАЛАР БАЗА БАР

Рубрика: 

МЭЭ-МЕДЕРЕЛИН КАЖАН-ДАА ЧИДИРИП БОЛБАС

Рубрика: 

ОН БЕШ УРУГНУҢ АВАЗЫ

Өг-бүле херээжен кижиниң сагыш човаашкыны, мерген угааны, шыдамык чоруу-биле туттунар. Ава кижиниң ады амыр-тайбың, менди-чаагай, чаяал­га ышкаш эң үнелиг чүүлдер-биле тудуш. Иелер делегейни чырык, буянныг, арыг болдуруп чоруурлар…   

Рубрика: 

ОФИЦЕРЛЕР БАЛЫ

Рубрика: 

ЭРЕС-ДИДИМ ШОЛБАН

Рубрика: 

АЖЫЛЧЫН ОЛУТТАРНЫ АЖЫК БОЛДУРГАН

Рубрика: 

КИЖИНИҢ АМЫ-ТЫНЫН КАМГАЛААН

Рубрика: 

"ӨГ-БҮЛЕ" АССОЦИАЦИЯЗЫ - ЭРТЕМ ТӨВҮ

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ АЗЫРАЛЫНГА ӨМЕК-ДӨМЕК

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛ БОЛГАШ КҮЗЕЛ БАРДА...

“Бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаары-биле мээң дужааган ханым дузалаан деп бодал мээң сагыш-сеткилимни өөртүптер” – деп, бо үндүрүлгениң маадыры Мөңгүн-оол Соян чугаалаар.

Рубрика: 

ӨСКЕЛЕРГЕ ДИРИГ ЧИЖЕК

Рубрика: 

СОҢГУ АДАНЫҢ СООК КАРАА

Рубрика: 

Страницы