1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

ХООЧУННАР БАЙЫРЛААН

Кызыл кожууннуң Ээрбек суурга ыяш олуттуг, ногаан (көк) меңгилиг 2015 Хой чылын үдеп, от олуттуг, 2 кара меңгилиг кызылзымаар 2016 Мечи чылын уткуп,  хоочуннар аразынга «Шагааже аян-чорук» деп темалыг кежээ эрткен.

Рубрика: 

НОМ САҢЫНГА БАЙЫРЛААН

Корней Чуковский аттыг уруглар ном саңының ажылдакчылары Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскаадып Кызылдың №1, 7 ортумак школаларының 7, 8 класстарының өөреникчилериге солун оюн хевирлиг хемчегни эрттирген.

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛГЕ ЫНАК БОЛГАШ…

Эр мөзү-бүдүш

Рубрика: 

Камгалакчы ада

Эр тура-сорук, мөзү-бүдүш, эткен сөзүнге ээ… Бо шынарлар езулуг эр кижиге дорт хамааржыр. Мерген угаанныг өгбелерниң үлегер домактары ханы уткалыг, өөредиглиг болгаш кижизидилге-биле сырый харылзаалыг.

Рубрика: 

Бажыңыңарны хуужудуп алырынче далажыңар

Чурттап орар бажыңын ээзи  кижи төлевир чокка хуужудуп алыры-биле хуусааны ам база 2017 чылдың март 1-ге чедир узадып каан.

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ ЧИГИРЗИГ БЕЛЕКТЕРИ

ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруг­лар херектериниң талазы-биле агентилелдиң солагай болгаш оң талакы дачаларда, найысылалдың Заводская кудумчузунда чурттап турар социал байдалы нарын өг-бүлелерниң уругларынга

Рубрика: 

КЫШКЫ ДЫШТАНЫЛГАНЫ — АРТЕККЕ!

Кышкы дыштанылга хүн­неринде Тывадан 10 школачы «Артек» лагеринче дыштанып чораан. Кышкы дыштанылга үезинде уруглар Воронцовтарның, Юсуповтарның ордуларын, сураг­лыг орус чогаалчы А. П.

Рубрика: 

Мурнуку өзүлдени сөөлүнде немеп бээр

Пенсия хоойлузунда чаартылгалар

Рубрика: 

ХАРЫЛЗААНЫҢ ТЕРГИИН МАСТЕРИ

Тамара Бораевна Күжүгет Барыын-Хемчик кожууннуң почта адырында ам 38 чыл үзүктел чок ажылдап турар. Ол аныяанда Улан-Удэ хоорайга почта харылзаазының техникумун дооскаш-ла, төрээн черинге эртеминиң аайы-биле ажылдай берген.

Рубрика: 

«СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК»

Араганың кырынга чам үнер

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛ КИЧЭЭНГЕЙ, ХАЙГААРАЛДА

Бай-Тайга кожууннуң өг-бүле болгаш ие-чашка дуза чедирер төвү 1995 чылда тургустунган.        2004 чылдан бээр төптүң директору — Чодураа Комбуевна Сегбе.

Рубрика: 

БЫЖЫГ МӨЗҮ-БҮДҮШТҮГ КИЖИЛЕР

Каттышкан Нациялар Организациязының Кол Ассамблеязының шиитпири-биле 1992 чылдан бээр Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн чыл бүрүде, де­кабрь­ның 3-те, демдеглээрин доктааткан.

Рубрика: 

90 хуузу кижиниң бодундан хамааржыр

Чылдың-на декабрь эгезинде Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур декаданы чарлаары, хемчеглер планын тургузары чаңчыл болган.

Рубрика: 

«АЖЫК ЭЖИКТЕР» ХYНY

Уругларның эргелериниң талазы-биле Тыва Республикада бүрүн эргелиг төлээ черинге ноябрь­ 19-та «Ажык эжиктер» хүнүн эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Ноябрь 13 – Бүгү-делегейниң караа көрбестер хүнү

Рубрика: 

Страницы