1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

"ӨГ-БҮЛЕ" АССОЦИАЦИЯЗЫ - ЭРТЕМ ТӨВҮ

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛДҮҢ АЗЫРАЛЫНГА ӨМЕК-ДӨМЕК

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛ БОЛГАШ КҮЗЕЛ БАРДА...

“Бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаары-биле мээң дужааган ханым дузалаан деп бодал мээң сагыш-сеткилимни өөртүптер” – деп, бо үндүрүлгениң маадыры Мөңгүн-оол Соян чугаалаар.

Рубрика: 

ӨСКЕЛЕРГЕ ДИРИГ ЧИЖЕК

Рубрика: 

СОҢГУ АДАНЫҢ СООК КАРАА

Рубрика: 

УЖУР-ДУЗАЗЫ УЛУГ НИИТИЛЕЛ

Рубрика: 

КАДЫК АМЫДЫРАЛ ДЭЭШ...

Тес-Хем кожуунда со­циал төлевилелдерниң боттандырылгазы кандыг чоруп турарының дуга­йында номчукчуга таныштырары-биле чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Чейнеш  Каржал-биле ужуражып, чугаалаштым.

Рубрика: 

ХАР-ДҮВҮ ДИВЕЙН...

Федералдыг автоорук М-54 «Енисейниң» Абаканче углаан талазынче оруктарның байдалын хынаа­ры-биле эргелелдиң кол инженери Сергей Квашинге удурткан ажылчын бөлүк ноябрь 10-да үнүптүвүс.  

Рубрика: 

"ЧЕДЕР" ЧЕРЛЕ КАЖАН АЖЫЛДААРЫЛ?

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ ЭҢ ҮНЕЛИГ БАЙЛАА

Рубрика: 

ТҮҢНЕЛДЕР, ПЛАННАР

Рубрика: 

КАЖАРЛААШКЫНГА АЛЫСПАҢАР

Рубрика: 

КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕ ДЭЭШ КОМПЕНСАЦИЯ

Эрткен чылдан тура коммунал ачы-дузалар дээш төлевир саазыннарынга база бир квитанция немежип келген. Ол дээрге хөй каът бажыңның капитал септелгезин кылырынга баш бурунгаар акша-төгерик чыылдазы чүве-дир. Бажыңнарның эрги-чаазы-даа хамаанчокка, квартира ээлериниң шуптузунга өй-шаанда төлээрин негеп каан квитанциялар кээп-ле турар апарган. Бир ай төлевээн болзуңза, дараазында айда артында-ла торгаал акша база немеп каан келир.
 

Рубрика: 

Чаа бажың алыры - улуг аас-кежик

Рубрика: 

Пассажирниң айыыл чок чоруу – чолаачыда

«Шынның сылдызы» мөөрейге

Чидиг айтырыг

Рубрика: 

Страницы