1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

Камгалакчы ада

Эр тура-сорук, мөзү-бүдүш, эткен сөзүнге ээ… Бо шынарлар езулуг эр кижиге дорт хамааржыр. Мерген угаанныг өгбелерниң үлегер домактары ханы уткалыг, өөредиглиг болгаш кижизидилге-биле сырый харылзаалыг.

Рубрика: 

Бажыңыңарны хуужудуп алырынче далажыңар

Чурттап орар бажыңын ээзи  кижи төлевир чокка хуужудуп алыры-биле хуусааны ам база 2017 чылдың март 1-ге чедир узадып каан.

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ ЧИГИРЗИГ БЕЛЕКТЕРИ

ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруг­лар херектериниң талазы-биле агентилелдиң солагай болгаш оң талакы дачаларда, найысылалдың Заводская кудумчузунда чурттап турар социал байдалы нарын өг-бүлелерниң уругларынга

Рубрика: 

КЫШКЫ ДЫШТАНЫЛГАНЫ — АРТЕККЕ!

Кышкы дыштанылга хүн­неринде Тывадан 10 школачы «Артек» лагеринче дыштанып чораан. Кышкы дыштанылга үезинде уруглар Воронцовтарның, Юсуповтарның ордуларын, сураг­лыг орус чогаалчы А. П.

Рубрика: 

Мурнуку өзүлдени сөөлүнде немеп бээр

Пенсия хоойлузунда чаартылгалар

Рубрика: 

ХАРЫЛЗААНЫҢ ТЕРГИИН МАСТЕРИ

Тамара Бораевна Күжүгет Барыын-Хемчик кожууннуң почта адырында ам 38 чыл үзүктел чок ажылдап турар. Ол аныяанда Улан-Удэ хоорайга почта харылзаазының техникумун дооскаш-ла, төрээн черинге эртеминиң аайы-биле ажылдай берген.

Рубрика: 

«СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК»

Араганың кырынга чам үнер

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛ КИЧЭЭНГЕЙ, ХАЙГААРАЛДА

Бай-Тайга кожууннуң өг-бүле болгаш ие-чашка дуза чедирер төвү 1995 чылда тургустунган.        2004 чылдан бээр төптүң директору — Чодураа Комбуевна Сегбе.

Рубрика: 

БЫЖЫГ МӨЗҮ-БҮДҮШТҮГ КИЖИЛЕР

Каттышкан Нациялар Организациязының Кол Ассамблеязының шиитпири-биле 1992 чылдан бээр Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн чыл бүрүде, де­кабрь­ның 3-те, демдеглээрин доктааткан.

Рубрика: 

90 хуузу кижиниң бодундан хамааржыр

Чылдың-на декабрь эгезинде Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур декаданы чарлаары, хемчеглер планын тургузары чаңчыл болган.

Рубрика: 

«АЖЫК ЭЖИКТЕР» ХYНY

Уругларның эргелериниң талазы-биле Тыва Республикада бүрүн эргелиг төлээ черинге ноябрь­ 19-та «Ажык эжиктер» хүнүн эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Ноябрь 13 – Бүгү-делегейниң караа көрбестер хүнү

Рубрика: 

Амызынга четтинип болбас

Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы бодунуң тынынга четтинер чоруктарны болдурбазы-биле чыл санында сентябрь 10-ну суицидтерге удур Бүгү-делегейниң хүнү кылдыр демдеглеп эрттирип турар.

Рубрика: 

Хандагайтыда — хөй талалыг төп

Күрүне ачы-дузазы

Өвүр кожууннуң төвү Хандагайтыда  чонга ачы-дуза чедирер хөй талалыг төп бо чылдың январь айда ажыттынган.

Рубрика: 

«НАЙЫРАЛ БЫЖЫГДА, ТӨРЭЭН ЧУРТ КҮШТҮГ БООР!»

Мындыг кыйгырыг-биле июль 28-29 хүннеринде Ак-Довурак хоорайның «Таежный» лагериниң девискээринде Шолбан-Ак деп чараш бойдус чурумалдыг черге найыралдың фестивалы болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы