1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

Огород, сад ажылы дыка ажыктыг

Чылдың-на огород ажылы кылып турар эрес-кежээ, алызындан ажылгыр акый Сарыг-оол Санчыевич Кууларның ажыл-чорудулгазын сонуургап четтим.

Рубрика: 

Бөдүүн ишчи кижи

Павел Лагааевич Иргит 1955 чылдың февральдың 12-де Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа суурунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Ол 2 харлыг турда ада-иези амыдыралының аайы-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Искраже көжүп чоруткан.

Рубрика: 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ЛОПСАҢ ЧАМЗЫНЫҢ ТЫВАНЫҢ ЧОНУНГА КЫЙГЫРЫЫ

Ыдык айда буян кылып, бурунгаар сайзыраар

Рубрика: 

ХОНГАНЫ ДЭЭШ – 1200 РУБЛЬ

Кызылдың мэриязының административ-техниктиг хайгаарал эргелелинде хонуктап азы шактап хөлезилээр 130 хире квартиралар “кара даңзыда” кирген.  Бо квартираларга дүн, хүн дивейн, аныяктар хөйү-биле чыглып, арагалап, подъезд долдур таакпылап, хөгжүмнү дааштыг ырладып, чанын

Рубрика: 

САЛГАЛДАРЫНЫҢ ИДЕГЕЛДИГ ДАГДЫНЫКЧЫЗЫ

Езулуг эр кижиниң сеткил-сагы­жының байлаа ооң өнчү-хөреңгизиниң хөйүнде эвес, а өг-бүлези, аймак чону болгаш ада-чуртунуң мурнунга улуг харыысалгазы, хүлээлгези эң-не кол дээрзин эр улустуң хажыттынмас дүрүмүнде бижээн.

Рубрика: 

25 чылдың нүүрүнде чымыштыг иш

Чонну ажылга хаара тудар төптүң ажыл-ижи

Рубрика: 

Кырыыр назын сагындырбас…

(Репортаж)

Рубрика: 

ХООЧУННАР БАЙЫРЛААН

Кызыл кожууннуң Ээрбек суурга ыяш олуттуг, ногаан (көк) меңгилиг 2015 Хой чылын үдеп, от олуттуг, 2 кара меңгилиг кызылзымаар 2016 Мечи чылын уткуп,  хоочуннар аразынга «Шагааже аян-чорук» деп темалыг кежээ эрткен.

Рубрика: 

НОМ САҢЫНГА БАЙЫРЛААН

Корней Чуковский аттыг уруглар ном саңының ажылдакчылары Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскаадып Кызылдың №1, 7 ортумак школаларының 7, 8 класстарының өөреникчилериге солун оюн хевирлиг хемчегни эрттирген.

Рубрика: 

АЖЫ-ТӨЛГЕ ЫНАК БОЛГАШ…

Эр мөзү-бүдүш

Рубрика: 

Камгалакчы ада

Эр тура-сорук, мөзү-бүдүш, эткен сөзүнге ээ… Бо шынарлар езулуг эр кижиге дорт хамааржыр. Мерген угаанныг өгбелерниң үлегер домактары ханы уткалыг, өөредиглиг болгаш кижизидилге-биле сырый харылзаалыг.

Рубрика: 

Бажыңыңарны хуужудуп алырынче далажыңар

Чурттап орар бажыңын ээзи  кижи төлевир чокка хуужудуп алыры-биле хуусааны ам база 2017 чылдың март 1-ге чедир узадып каан.

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ ЧИГИРЗИГ БЕЛЕКТЕРИ

ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруг­лар херектериниң талазы-биле агентилелдиң солагай болгаш оң талакы дачаларда, найысылалдың Заводская кудумчузунда чурттап турар социал байдалы нарын өг-бүлелерниң уругларынга

Рубрика: 

КЫШКЫ ДЫШТАНЫЛГАНЫ — АРТЕККЕ!

Кышкы дыштанылга хүн­неринде Тывадан 10 школачы «Артек» лагеринче дыштанып чораан. Кышкы дыштанылга үезинде уруглар Воронцовтарның, Юсуповтарның ордуларын, сураг­лыг орус чогаалчы А. П.

Рубрика: 

Мурнуку өзүлдени сөөлүнде немеп бээр

Пенсия хоойлузунда чаартылгалар

Рубрика: 

Страницы