1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Социал адырда

АЖЫ-ТӨЛ КИЧЭЭНГЕЙ, ХАЙГААРАЛДА

Бай-Тайга кожууннуң өг-бүле болгаш ие-чашка дуза чедирер төвү 1995 чылда тургустунган.        2004 чылдан бээр төптүң директору — Чодураа Комбуевна Сегбе.

Рубрика: 

БЫЖЫГ МӨЗҮ-БҮДҮШТҮГ КИЖИЛЕР

Каттышкан Нациялар Организациязының Кол Ассамблеязының шиитпири-биле 1992 чылдан бээр Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн чыл бүрүде, де­кабрь­ның 3-те, демдеглээрин доктааткан.

Рубрика: 

90 хуузу кижиниң бодундан хамааржыр

Чылдың-на декабрь эгезинде Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүн демдеглеп эрттирип турар. Аңаа уткуштур декаданы чарлаары, хемчеглер планын тургузары чаңчыл болган.

Рубрика: 

«АЖЫК ЭЖИКТЕР» ХYНY

Уругларның эргелериниң талазы-биле Тыва Республикада бүрүн эргелиг төлээ черинге ноябрь­ 19-та «Ажык эжиктер» хүнүн эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Ноябрь 13 – Бүгү-делегейниң караа көрбестер хүнү

Рубрика: 

Амызынга четтинип болбас

Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы бодунуң тынынга четтинер чоруктарны болдурбазы-биле чыл санында сентябрь 10-ну суицидтерге удур Бүгү-делегейниң хүнү кылдыр демдеглеп эрттирип турар.

Рубрика: 

Хандагайтыда — хөй талалыг төп

Күрүне ачы-дузазы

Өвүр кожууннуң төвү Хандагайтыда  чонга ачы-дуза чедирер хөй талалыг төп бо чылдың январь айда ажыттынган.

Рубрика: 

«НАЙЫРАЛ БЫЖЫГДА, ТӨРЭЭН ЧУРТ КҮШТҮГ БООР!»

Мындыг кыйгырыг-биле июль 28-29 хүннеринде Ак-Довурак хоорайның «Таежный» лагериниң девискээринде Шолбан-Ак деп чараш бойдус чурумалдыг черге найыралдың фестивалы болуп эрткен.

Рубрика: 

Чүрек-Дөргүн аржааны

Төрээн Тывавыста онзагай булуңнар, бойдустан бүткен хуулгаазын эм шынарлыг аржааннар хөй. Оларның бирээ­зинге Чүрек-Дөргүн аржаанын хамаарыштырып болур.

Рубрика: 

ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ ХАЛАС ОРУК

Интервью

Рубрика: 

ЫНАКШЫЛ БОЛГАШ ШЫНЧЫ ЧОРУК ДЭЭШ

Чыл санында июль 8-те бүгү Россияда Өг-бүле, ынакшыл бол­гаш шынчы чорук хүнүн дем­деглеп эрттирип турар. Ону бир дугаар 2008 чылда – Өг-бүле чылында байырлап эгелээн. Бо байырлал «Ынакшыл болгаш шынчы чорук дээш» деп медальдыг, ромашка чечээ демдектиг.

Рубрика: 

НАЙЫРАЛДЫГ КАШПАГАЙЛАР МӨӨРЕЙИ

Уруглар камгалалының хүнүн уткуштур янзы-бүрү хемчеглер эгелээн. Хоорайның 5 чыл стадионунга Кызылдың уруглар садтарының аразынга өөредиглиг-күш-культуржу «ДРОЗД»   — «Россияның уруглары билиглиг болгаш кадык» деп фес­тиваль болуп эрткен.

Рубрика: 

УРУГЛАР БАЙЫРЛАЛЫ

Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутаттарының мур­нундан Наталья Ондар Бүгү-делегейниң Уруглар хүнүн таварыштыр харык-шинээ кызыгаарлаттынган уругларга байыр чедирип, ойнап-хөгледири-биле май 29-та Аныяктар сесерлиинче оларны

Рубрика: 

ХӨГЛҮГ ЧАЙ КЕЛДИ!

Чайгы дыштанылга

Каш-ла хонгаш уругларның чайгы дыштанылгазы эгелээр. Ол дугайында ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының немелде өөредилге килдизиниң эргелекчизи Ч.Х. Сенди-биле чугаалаштывыс.

Рубрика: 

БИБЛИОТЕКАҢАР БАР БЕ?

Шагда, компьютер биле Интернет чок үеде, кижи өске делегей дугайында медээни ийи каналдыг телевизор, солуннар, радио болгаш номнардан билип ап чораан. Кайыын медээ алыры кижи бүрүзүнүң сонуургалы, хандыкшылындан хамааржыр.

Рубрика: 

Страницы