1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

«Иван Ярыгин» маргылдаазы — Олимпиадаже эге базымнар

Январь 24-те Иван Ярыгин аттыг спорт ордузунга хостуг болгаш херээжен хүрештерге 24-кү делегей чергелиг Голден Гран-при «Иван Ярыгин» маргылдаазы ажыттынганының дугайында парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа Красноярск крайның спорт, туризм, аныяктар херектериниң сайыды Сергей Алексеев база Россия болгаш Грузияның алдарлыг тренери Дмитрий Миндиашвили, база бистиң республикадан Аныяктар херектериниң болгаш спорт яамызының бирги оралакчы сайыды Буян Биче-оол киришкен.

Рубрика: 

Опан Саттың алдын тиилелгези

Январь 26-да хостуг болгаш херээжен улус хүрежиниң талазы-биле делегей чергелиг «Иван Ярыгин» Голден гран-при маргылдаага тыва спортчу Опан Сат 60 кг деңзиге чедир категорияга алдын медальды чаалап алган.

Рубрика: 

Хүреш маргылдаазынга Сергей Шойгу байыр чедирген

Кожууннарның ай санында Сүбедей спорт ордузунга эрттирип турары тыва хүреш маргылдаазынның ээлчээ бо удаада каа-хемчилерге таварышкан. Боттуг чылдагааннар-биле хүрештиң декабрь айда болбайн барганы организакчыларның белеткениринге немей үени берген болбайн аан.

Рубрика: 

Белек Күжүгет биле Сылдыс Ойдуп Тываны төлээлээр

Спорт болгаш аныяктар

Тываның чурукчулары Сочиге болур Олимпий оюннарының им-демдээн тударынга боттарының үлүг-хуузун киирерлер.

Рубрика: 

Тыва хүреш дугайында

Тыва чон шаг-төөгүден, салгалдан салгалче дамчып келген үш оюннуг – аът чарыжы, хүреш, ча адары. Амгы үеде суму, кожуун база республика чергелиг байыр-наадымнарга хову сыңмас кылдыр аъттарны чоруунуң аайы-биле челер, чыраа, чүгүрүк деп аңгылап, чүс-чүзү-биле чарыштырып турар.

Рубрика: 

Хүреш академиязын ажыдары – хүлээлгевис

Январь 12-13 хүннеринде Красноярск хоорайга Д.Г. Миндиашвили аттыг делегей чергелиг хүреш академиязының шаңналы дээш чаңчыл болган Россия чергелиг он бир дугаар хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Казак, Киргиз, Узбек республикаларның шыырак мөгелери-биле шупту 300 ажыг спортчу хүрешкеннер.

Рубрика: 

Тиилелге дээш ачыр-дачыр

Новосибирск хоорайга “Чоннар аразында найырал” деп дзюдога чылдың эртер Бүгү-россия чергелиг 32 ду гаар маргылдаа болуп эрткен.

Рубрика: 

Солаңгының тиилелгези — спортчу бедиктерже эге

Москва облазының  Чехов хоорайда хостуг хүрешке олимпийжи белеткел төвүнге 1996 база 1997 чылдарда    төрүттүнген уруглар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Маргылдааның кол сорулгазы — Россияның хостуг  хүреш федерациязы 2013 чылда Казань хоорайга болур бүгү делегейниң студентилериниң универсиадазынга киржир мөгелерни  шилип, тускай белеткелди чорудары.

Рубрика: 

Бичии мөгелерниң тиилелгези

Өзүп орар салгалдың аразында, ылаңгыя элээди оолдар аразынга, хостуг хүреш маргылдаазының нептереп, сайзырап турары канчаар-даа аажок өөрүнчүг.

Рубрика: 

Тываның чоргааралы

"Россияның паралимпийжи шилиндек командазының ча адыкчылары шаңналдыг черлерни шуптузун ээлээш, өске спортчуларга тиилеп алыр бичии-даа арганы бербээн. Ылаңгыя Михаил Оюн американ спортчу Эрик Беннетти 6:0 санга кончуг чараш бүзүрелдиг ойнап алгаш, хүлер медальды чаалап алган. Россия медальдар саны-биле үшкү черже үнген!" — деп, спортчу комментаторнуң үнү Лондондан Тывага, Россияга өөрүшкүнүң, чоргааралдың медээзин эккелген.

Рубрика: 

Быжыг туруш, бедик хей-аът-биле

Чаа чыл бүдүүзүнде кымның дугайында чүүл бижиир деп айтырыг тургустунуп кээрге, Тыва Республиканың Начын мөгези, сумо хүрежиниң делегей чергелиг спорт мастери, хостуг хүрештиң спорт мастери Буян Вячеславович Бурбучук дораан сагыжымга ки рип келген. Буянның черле кандыг-даа маргылдаалар үезинде онза гай, дүрген хүрежин, бодум амы-хууда, аажок сонуургаар болгаш ооң-биле ужуражылгага өөрүвес аргам чок болду. Ынчангаш Тыва ның ховар оолдарының бирээзи болур, Россия болгаш Европа чер гелиг маргылдааларның шаңнал-макталдарының эдилекчизи Буян Бурбучук-биле чугаавысты ном чук чуга бараалгаттым.

Рубрика: 

Тываның Баштыңының шаңналы дээш

Декабрьның 15-16 хүннеринде "Сүбедей" спорт ордузунга Тыва Республиканың Аныяктар болгаш спорт херээниң талазы-биле яамы база хостуг хү­реш федерациязы Тывага спорттуң кол хевирлерин сайзырадыр сорулгалыг шыырак мөгелерни илередири-би­ле Тыва Республиканың Чазааның Даргазының шаңналы дээш 1996-1997 чылдарда төрүттүнген оол­дар, кыстар ортузунга хостуг хүреш маргыл­даазын эрттирген.

Рубрика: 

Байырлалында онза белек

Хөл-шыдыраага 17 дакпыр чемпион, Тываның алдарлыг ажылдакчызы Николай Петрович Шишигин 80 харлаан юбилейи таварыштыр байыр чедириишкиннерин хүлээп ап турар.

Рубрика: 

Спорттуң кышкы хевирлерин деткиири, сайзырадыры

Кадык амыдыралды чыл­дың кайы-даа үезинде док­таамал чорудары чугула. Кыш­кы үениң спорту онза: хаак­таары, конькилээри, чуңгулаа­ры… Ынчангаш спорттуң кан­дыг кышкы хевирлери бистиң республикада колдап турарын база оларны сайзырадыр тала­зы-биле кандыг сорулга сал­дынганыл дээрзин ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызының сайыды Уран-кыс Сергеевна Ондар-биле ужурашкаш кылган ажыл-ишчи чугаавысты номчукчуларга бараалгаттывыс.

Рубрика: 

«Культура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!»

Чоокта чаа И.Ярыгин аттыг спорткомплекске  «Куль­­тура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!» деп спортчу маргылдаа болуп эрткен. Аңаа Тыва Респуб­ликаның Культура яамы­зында бактаап турар аңгы-аңгы  адырларындан коман­далар киришкен.

Рубрика: 

Страницы