1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

Тываның чоргааралы

"Россияның паралимпийжи шилиндек командазының ча адыкчылары шаңналдыг черлерни шуптузун ээлээш, өске спортчуларга тиилеп алыр бичии-даа арганы бербээн. Ылаңгыя Михаил Оюн американ спортчу Эрик Беннетти 6:0 санга кончуг чараш бүзүрелдиг ойнап алгаш, хүлер медальды чаалап алган. Россия медальдар саны-биле үшкү черже үнген!" — деп, спортчу комментаторнуң үнү Лондондан Тывага, Россияга өөрүшкүнүң, чоргааралдың медээзин эккелген.

Рубрика: 

Быжыг туруш, бедик хей-аът-биле

Чаа чыл бүдүүзүнде кымның дугайында чүүл бижиир деп айтырыг тургустунуп кээрге, Тыва Республиканың Начын мөгези, сумо хүрежиниң делегей чергелиг спорт мастери, хостуг хүрештиң спорт мастери Буян Вячеславович Бурбучук дораан сагыжымга ки рип келген. Буянның черле кандыг-даа маргылдаалар үезинде онза гай, дүрген хүрежин, бодум амы-хууда, аажок сонуургаар болгаш ооң-биле ужуражылгага өөрүвес аргам чок болду. Ынчангаш Тыва ның ховар оолдарының бирээзи болур, Россия болгаш Европа чер гелиг маргылдааларның шаңнал-макталдарының эдилекчизи Буян Бурбучук-биле чугаавысты ном чук чуга бараалгаттым.

Рубрика: 

Тываның Баштыңының шаңналы дээш

Декабрьның 15-16 хүннеринде "Сүбедей" спорт ордузунга Тыва Республиканың Аныяктар болгаш спорт херээниң талазы-биле яамы база хостуг хү­реш федерациязы Тывага спорттуң кол хевирлерин сайзырадыр сорулгалыг шыырак мөгелерни илередири-би­ле Тыва Республиканың Чазааның Даргазының шаңналы дээш 1996-1997 чылдарда төрүттүнген оол­дар, кыстар ортузунга хостуг хүреш маргыл­даазын эрттирген.

Рубрика: 

Байырлалында онза белек

Хөл-шыдыраага 17 дакпыр чемпион, Тываның алдарлыг ажылдакчызы Николай Петрович Шишигин 80 харлаан юбилейи таварыштыр байыр чедириишкиннерин хүлээп ап турар.

Рубрика: 

Спорттуң кышкы хевирлерин деткиири, сайзырадыры

Кадык амыдыралды чыл­дың кайы-даа үезинде док­таамал чорудары чугула. Кыш­кы үениң спорту онза: хаак­таары, конькилээри, чуңгулаа­ры… Ынчангаш спорттуң кан­дыг кышкы хевирлери бистиң республикада колдап турарын база оларны сайзырадыр тала­зы-биле кандыг сорулга сал­дынганыл дээрзин ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызының сайыды Уран-кыс Сергеевна Ондар-биле ужурашкаш кылган ажыл-ишчи чугаавысты номчукчуларга бараалгаттывыс.

Рубрика: 

«Культура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!»

Чоокта чаа И.Ярыгин аттыг спорткомплекске  «Куль­­тура болгаш спорт – кадыкшылдың магадылалы!» деп спортчу маргылдаа болуп эрткен. Аңаа Тыва Респуб­ликаның Культура яамы­зында бактаап турар аңгы-аңгы  адырларындан коман­далар киришкен.

Рубрика: 

Хостуг хүреш

«Херел» спорт залынга ТывКУ-нуң хуу команда­ларның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен.

Рубрика: 

ЧУРТУНУҢ АДЫН ТӨЛЕПТИГ КАМГАЛААН

Абакан хоорайга 1993-1995 чылдарда төрүттүнген улуг оолдар болгаш аныяк­тар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Ооң дуга­йында республиканың төлээзи база маргылдааның шиит­кекчизи, тренер башкы Ай-Даш Самдан тайылбырны берген.

Рубрика: 

КЫШКЫ "БАЙЫРЛАЛ" АЖЫТТЫНГАН

Кыштың бир дугаар хүнүнде «Тайга» станциязынга 2013 чылдың кышкы спортчу сезонунуң ажыдыышкынынга тураскааткан хар дүрзүлер, кышкы мини-футбол болгаш хаак чарыжы эрттирип турган Тываның бүгү булуңнарындан хаакчы спортчулар чыглып келген. Кышкы бойдус безин үрде манааны аалчыларга болгаш спортчуларга өөрүп турганзыг. Бүдүүзүнде чаапкан хар безин маргылдааның организаторларынга хаак оруун белеткээринге шаптыг болбаан. Кышкы спортчу сезоннуң ажыдыышкыны бичии-даа, улуг-даа кижилерге езулуг байырлал болган.

Рубрика: 

ХҮЛЕР МЕДАЛЬ — ТЫВАДА

Чоокта чаа Белоруссияның төвү Минск хоорайга делегейниң бирги чери дээш самбо хүрешке 36 дугаар маргылдаа болуп эрткен. Россияның чыынды командазының кежигүнү бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Саян Хертек 57 кг деңзилиг мөгелер аразынга хүрешкен. Бо чылын Россияның бирги чери дээш болуп эрткен маргылдаага Саян бирги черни 57 кг деңзиге алгаш, делегей маргылдаазынга хүрежир эргени чаалап алган. Бистиң тыва мөгелерден Саян самбо хүрешке Россияның тиилекчизи база делегей маргылдаазынга киришкен бир дугаар тыва мөге болуп, төөгүже кирген.

Рубрика: 

«ТАЙГА» СТАНЦИЯЗЫНДА...

Эрткен дыштаныр хүн­нерде “Тайга” станциязынга ТывКУ-нуң күш-культура болгаш спорт факультединиң база башкы кол­лед­жизиниң 1-2-ги курузунуң студентиле­риниң аразынга 3 км бичии хемчээлдиг хыналда хаак маргылдаазын эрттирген.

Рубрика: 

ТЫВА ХҮРЕШ

Чаңчыл болган кышкы хүреш маргылдаазын ноябрь 24-те Чеди-Хөл кожуун 20 чылдаан байырлалынга уткуштур “Сүбедей” спорт комплекизинге бедик дең­нелге эрттирген. Маргыл­даага ниитизи-биле шупту 66 мөге хүрешкен. Оларның ара­зында 3 Арзылаң мөге – Маадыр Монгуш, Сайын-Белек Түлүш, Эрес Кара-Сал база 8 Начын мөге киришкен.

Рубрика: 

ПРОФЭВИЛЕЛДЕР МАРГЫЛДААЗЫНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ

Железногорск хоорайның «Горный» спортчу кадыкшыдылга төвүнге Россияның профэвилел­дерниң төп чөвүлелиниң бирги чери дээш 1995-96 чылдарда төрүттүнген элээди оолдар аразынга бокс маргылдаазы болуп эрткен. Ук маргылдааның кол сорулгазы – декабрь айның 10-15 хүннеринде Россия кубогунуң бирги чери дээш ниитилелдер аразында маргылдааже төп профэвилелдерниң чыынды командазын шыырак спортчулар-биле хандырары база белеткелди чорудары.

Рубрика: 

КИКБОКСКА ЕВРОПА ЧЕМПИОНУ

Октябрь 28-тен ноябрь 3-ке чедир Анкара хоорайга (Турцияның) Европаның бирги чери дээш кикбокстуң үш хевиринге (лоу, к-1, лайт-контакт) Европаның 36 чурттарының шыырак дээн спортчуларының аразынга чидиг демиселдиг маргылдаа болуп эрткен. Лоу дээр эң кадыг хевирге Россияның чыынды командазының кежигүнү болуп, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергек Ооржак 57 кил деңзилиг спортчулар аразынга чедиишкинниг киришкен.   

Рубрика: 

Страницы