1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

Тыва спортчулар – VI Бүгү-россия оюннарында

РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызы, Спорт  ямызы, «Урожай» спорт ниитилели база Красноярск хоорайның эрге-чагыргазы VI Бүгү-россияның кышкы көдээ спортчу оюннарын Красноярск хоорайга март 1-4 хүннеринде организастап эрттирген. Аңаа Россияның 52 регионундан спортчулар кээп киришкен. Тыва Республикадан спортчулар база идепкейлии-биле киришкен.

Рубрика: 

ДЕЛЕГЕЙНИҢ БИРГИ ЧЕРИ ДЭЭШ …

Самбога 1995-1997 чылдың элээди оолдар аразынга  Европа база делегейниң бирги чери дээш маргылдааларга киржир эргени чаалап алыры-биле Россияның шилилге маргылдаазы Рязань хоорайга болуп эрткен.

Рубрика: 

Спортчу чедиишкиннер

Аныяк-өскенниң спортче ханы угланыышкынының бадыткалы кылдыр республика чергелиг-даа, республикадан дашкаар-даа девискээрлерге аныяк спортчуларның маргылдааларга чедиишкиннерлиг киржип, тиилелгелерни чедип ап турары болур.

Рубрика: 

Спорт-биле туттунушкаш...

Чаян —  «Россияның спорт мастери» деп аттыг сумога Россияның хөй дакпыр чемпиону, Европаның 2 дакпыр чемпиону база делегейниң хүлер медальдарының 2 дакпыр эдилекчизи. 19 харлыг  аныяк назынында 40 ажыг медальдарның төлептиг эдилекчизи.

Рубрика: 

От чедирикчилерин шилип турар

«Сочи-2014-түң» оргкомитеди «Сочи 2014» Олимпий одунуң эстафетазын төлээлеп турар партнерлар-биле от тудукчуларын шилиириниң талазы-биле улуг хемчээлдиг ажылды кылып турар. Ооң түңнелин езугаар 14 муң кандидаттар шилиттинер, олар 123 хүннүң дургузунда Олимпий одун бүгү чуртту дургаар чедирерлер.

Рубрика: 

Сурдлимпий оюннарынче шилилге

Эрткен айның 28-30 хүннеринде Москва хоорайга дыңнаары багай, хоочулуг спортчулар аразынга Россияның бирги чери дээш база Сурдлимпий оюннарынга киржир эрге чаалап алыр дээш хостуг хүрешке маргылдаа болуп эрткен.

Рубрика: 

Эр тура-сорук, эткен сөзүнге ээ…

Эр тура-сорук, мөзү-бүдүш, эткен сөзүнге ээ… Бо шынарлар езулуг эр кижиге дорт хамааржыр. Ылаңгыя эткен сөзүнге ээ болуру кончуг чугула. Мерген угаанныг өгбелерниң чугаалаан үлегер домактары дыка өөредиг лиг болгаш кижизидилге-биле сырый харылзаалыг. «Эткен сөс – керткен ыяш» дээн чугаада безин хөйнү чугаалап турар. Эр кижи болганда, чугаалаан сөзүн, эгелээн ажылын эчизинге чедирер. Орус чонда болза, эр кижи баштай бажың тудуп алыр, оон ыяш олуртур, а сөөлүнде оглун кижизидип өстүрер дээр болгай. Дыка-ла шын чугаалаан.

Ада-чурт камгалакчызының хүнү чоокшулап олурар болганда солуннуң бо үндүрүлгезинде хүндүлүг номчукчуларывысты Тываның ховар, төлептиг оолдарының бирээзи Начын мөге Алексей Алексеевич Монгуш-биле таныштырар-дыр бис. Байырлал бүдүүзүнде аныяк мөге-биле бистиң корреспондентилеривис ужурашкан. Ынчангаш оларның интервьюзун силерге бараалгаттывыс.

Рубрика: 

Хоочуннар – хоккейде

Февраль эгезинде Барыын-Хемчик кожуунга «Тергиин ойнакчы», «Тываның сылдызы», «Тергиин халдакчы» деп аттарның төлептиг эдилекчизи Василий Кенденович Күжүгеттиң чырык адынга турас кааткан республика чергелиг хоочуннар аразынга мячилиг хоккей болуп эрткен.

Рубрика: 

Шагаа байырының хүрештери

Шагаа байырлалынга тураскааткан хөй чоннуң улуг сонуургалын болдурган хемчеглерниң аразында тыва хүреш маргылдаалары онзагай черни ээлеп турар. «Сүбедей» спорт комплекизинге январь 8-9-та хүреш көөр дээн көрүкчүлер зал сыңышпас кылдыр чыылганында кижи элдепсинер чүве чок, барып-барып, Шагаада хүрешти сонуургавас тыва кижи кайда боор. Ынчангаш эгелээр шак чоокшулаанда келген кижилер «чудурук сыңмас» черге келдивис, арай деп-ле эптиг олутту тыптывыс.

 

Рубрика: 

Шупту кадык амыдырал дээш!

Шагның чаагай байырлалы – Шагааның бүдүүзүнде, февраль 10-да, «Тайга» дыштанылга баазазынга республика чергелиг «Бүгү-россияның хаак оруу–2013» деп кадык амыдыралды суртаалдаан XXXI Бүгү-россияның массалыг хаак чарыжының кышкы спортчу байырлалы болуп эрткен. Аңаа чүгле Кызыл хоорайдан база чоок-кавы Бии-Хем, Кызыл, Таңды кожууннар эвес, орук-сууру ырак  Тере-Хөл биле Тожудан безин, а ол ышкаш кожаларывыс Хакас Республиканың төлээлери база киришкен. 600 ажыг спортчунуң назы-хары 2 хардан 73 хар четкен.

Рубрика: 

Ээлчеглиг чедиишкин

Чоокта чаа республиканың тыва спортчулары Новосибирск хоорайга болуп эрткен Сибирь федералдыг округтуң улуг улус аразынга чемпионады болгаш бирги чер дээш кикбоксинг маргылдаазынга чедиишкинниг киришкеш, тиилелгениң ээлчеглиг бай-байлак «дүжүдү-биле» чанып келген.

Рубрика: 

Тыва олимпийжи отту хүлээп алырынга белен

Республиканың вице-премьери А.Дамба-Хуурактың удуртулгазы-биле Тываның девискээринге олимпийжи оттуң эстафетазының талазы-биле организастыг комитеттиң хуралынга онза болуушкуннуң белеткелиниң дугайында сайгарып көрген.

Рубрика: 

«Иван Ярыгин» маргылдаазы — Олимпиадаже эге базымнар

Январь 24-те Иван Ярыгин аттыг спорт ордузунга хостуг болгаш херээжен хүрештерге 24-кү делегей чергелиг Голден Гран-при «Иван Ярыгин» маргылдаазы ажыттынганының дугайында парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа Красноярск крайның спорт, туризм, аныяктар херектериниң сайыды Сергей Алексеев база Россия болгаш Грузияның алдарлыг тренери Дмитрий Миндиашвили, база бистиң республикадан Аныяктар херектериниң болгаш спорт яамызының бирги оралакчы сайыды Буян Биче-оол киришкен.

Рубрика: 

Опан Саттың алдын тиилелгези

Январь 26-да хостуг болгаш херээжен улус хүрежиниң талазы-биле делегей чергелиг «Иван Ярыгин» Голден гран-при маргылдаага тыва спортчу Опан Сат 60 кг деңзиге чедир категорияга алдын медальды чаалап алган.

Рубрика: 

Хүреш маргылдаазынга Сергей Шойгу байыр чедирген

Кожууннарның ай санында Сүбедей спорт ордузунга эрттирип турары тыва хүреш маргылдаазынның ээлчээ бо удаада каа-хемчилерге таварышкан. Боттуг чылдагааннар-биле хүрештиң декабрь айда болбайн барганы организакчыларның белеткениринге немей үени берген болбайн аан.

Рубрика: 

Страницы