1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ТЫВА ХҮРЕШ

Чаңчыл болган кышкы хүреш маргылдаазын ноябрь 24-те Чеди-Хөл кожуун 20 чылдаан байырлалынга уткуштур “Сүбедей” спорт комплекизинге бедик дең­нелге эрттирген. Маргыл­даага ниитизи-биле шупту 66 мөге хүрешкен. Оларның ара­зында 3 Арзылаң мөге – Маадыр Монгуш, Сайын-Белек Түлүш, Эрес Кара-Сал база 8 Начын мөге киришкен.

Рубрика: 

ПРОФЭВИЛЕЛДЕР МАРГЫЛДААЗЫНЫҢ ТИИЛЕКЧИЗИ

Железногорск хоорайның «Горный» спортчу кадыкшыдылга төвүнге Россияның профэвилел­дерниң төп чөвүлелиниң бирги чери дээш 1995-96 чылдарда төрүттүнген элээди оолдар аразынга бокс маргылдаазы болуп эрткен. Ук маргылдааның кол сорулгазы – декабрь айның 10-15 хүннеринде Россия кубогунуң бирги чери дээш ниитилелдер аразында маргылдааже төп профэвилелдерниң чыынды командазын шыырак спортчулар-биле хандырары база белеткелди чорудары.

Рубрика: 

КИКБОКСКА ЕВРОПА ЧЕМПИОНУ

Октябрь 28-тен ноябрь 3-ке чедир Анкара хоорайга (Турцияның) Европаның бирги чери дээш кикбокстуң үш хевиринге (лоу, к-1, лайт-контакт) Европаның 36 чурттарының шыырак дээн спортчуларының аразынга чидиг демиселдиг маргылдаа болуп эрткен. Лоу дээр эң кадыг хевирге Россияның чыынды командазының кежигүнү болуп, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергек Ооржак 57 кил деңзилиг спортчулар аразынга чедиишкинниг киришкен.   

Рубрика: 

Страницы