1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЧАСПАС ЧА АДЫКЧЫЛАРЫ

Хааглыг спорт залдарынга чыл бүрүде ча адарынга доктаамал эртип турар маргылдаа 2017 чылдың эгезинде Кызылда «Херел» спорт залынга үш хүн үргүлчүлээш, доо­зулган. Ук маргылдаага Тываның эң шыырак дээн ча адыкчылары шупту киришкеннер. 

Рубрика: 

ХҮРЕШ ЗАЛЫ АЖЫТТЫНГАН

Чоокта чаа Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурга хүреш залы ажыттынган. 

Рубрика: 

"ШЫНЧЫЛАР" ШЫЛГАРААННАР

Рубрика: 

ТЫВА ХҮРЕШ ДУГАЙЫНДА

Мээң ачам Бараа Кара-Сал (Хомушку) база мөге кижи чораан. Шаан­да ол ханныг реп­рессия­дан дескеш, кезек када өгбелериниң чурту Моолга чурттап, аңаа каш-даа хүрешкен. 

Рубрика: 

ЭРЖЕЙГЕ, СИЗИМГЕ...

Кышкы үеде Эржейге, Сизимге, Букатов ээтпээнге болгаш на­йысылалдан чоок «Тайга» станциязынга дыштанып алыр аргавыс бар. Хаактап, аъттарлыг агаарлап, чуңгулап алырга, кадыкшылга дыка эки болур. 

Рубрика: 

"БИЧЕ БУТ-БӨМБҮҮН - ШКОЛАЛАРЖЕ"

Бүгү-россияда чарлаттынган бо төлевилел езугаар ооң регионалдыг чадазының спортчу маргылдаалары школачыларның кышкы дыштанылгазының үезинде Кызылда Сүбедей аттыг спорт ордузунга болуп эрткен. 

Рубрика: 

ЕВРОПАНЫҢ ҮШ ДАКПЫР ЧЕМПИОНУ

Рубрика: 

ТЫВАЗЫН АЛДАРЖЫТКАННАРНЫ ШАҢНАП-МАКТААН

Рубрика: 

ЧАА ЧЫЛДА ТЕРЕ-ХӨЛЧҮЛЕР ЭРТТИРЕР

Рубрика: 

ЧЕМПИОННАР ИЛЕРЭЭН

Чоокта чаа Кызылдың «Авто­мобилист» спорт залынга каратэниң каратэ-до хевиринге республика чергелиг маргылдаа болган.

Рубрика: 

АЖЫЛГА, СПОРТКА-ДАА БИРГИ ЧЕРДЕ

Эрткен неделяда «Тайга» станциязынга Тываның орук ажыл-агыйының ажылдакчыларының кышкы спартакиа­дазы болуп эрткен. Ону орук ажыл-агыйының 80 чыл оюнга тураскаадып, «Тываның оруктары» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел организастап эрттирген.

Рубрика: 

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Рубрика: 

АЛДАРЛЫГ ТРЕНЕРГЕ ТУРАСКААДЫП...

Рубрика: 

ХААКЧЫЛАР ЧАРЫШКАШ...

Чоокта чаа Шагаан-Арыг хоо­райга республиканың арга-арыг ажылдакчыларының аразынга хаак маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Барыын-Хемчик биле Тожудан аңгыда, шупту кожууннар киришкен.

Рубрика: 

ӨСКЕЛЕРДЕН ЧЫДА КАЛБААН

Рубрика: 

Страницы