1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЧАА СПОРТ КЛУВУ

Рубрика: 

БАГАЙ ЭВЕС КИРИШКЕННЕР

1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга бокс спортунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш маргыл­даазы бистиң республиканың найысылалында Иван  Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 5 хүн үргүлчүлээш, апрельдиң 1-де доо­зулган. 

Рубрика: 

ТЫВАДА - БҮГҮ СИБИРЬДЕН

Рубрика: 

ЧАСКЫ ДЫШТАНЫЛГАЗЫНДА

Бистиң республиканың өөреник­чилериниң часкы дыштанылгазында суур, кожуун, республика хемчээлдиг аңгы-аңгы конкурстар, фестивальдар, солун ужуражылгалар, янзы-бүрү оюн-тог­лаалар, спортчу маргылдаалар чер бүрүзүнде хөйү-биле эртип турар. 

Рубрика: 

ХААКЧЫ КЫРГАН-АВА

Рубрика: 

АЧАВЫСТЫҢ ЭРТКЕН ОРУУН АЛДАРЖЫДЫП...

Рубрика: 

РОССИЯНЫҢ ХААК ОРУУ

Рубрика: 

ЭЛЭЭДИ СПОРТЧУЛАРНЫ ДЕМДЕГЛЭЭН

Аңгы-аңгы спортчу­ маргылдааларга эки көр­гүзүглерни чедип алган элээ­ди спортчулар-биле ужуражылга регион неделязынга дүүштүр Кызылга болган.  

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ АК АЙЫН ЧАРЛААН

Рубрика: 

ЧАСПАС ЧА АДЫКЧЫЛАРЫ

Хааглыг спорт залдарынга чыл бүрүде ча адарынга доктаамал эртип турар маргылдаа 2017 чылдың эгезинде Кызылда «Херел» спорт залынга үш хүн үргүлчүлээш, доо­зулган. Ук маргылдаага Тываның эң шыырак дээн ча адыкчылары шупту киришкеннер. 

Рубрика: 

ХҮРЕШ ЗАЛЫ АЖЫТТЫНГАН

Чоокта чаа Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурга хүреш залы ажыттынган. 

Рубрика: 

"ШЫНЧЫЛАР" ШЫЛГАРААННАР

Рубрика: 

ТЫВА ХҮРЕШ ДУГАЙЫНДА

Мээң ачам Бараа Кара-Сал (Хомушку) база мөге кижи чораан. Шаан­да ол ханныг реп­рессия­дан дескеш, кезек када өгбелериниң чурту Моолга чурттап, аңаа каш-даа хүрешкен. 

Рубрика: 

ЭРЖЕЙГЕ, СИЗИМГЕ...

Кышкы үеде Эржейге, Сизимге, Букатов ээтпээнге болгаш на­йысылалдан чоок «Тайга» станциязынга дыштанып алыр аргавыс бар. Хаактап, аъттарлыг агаарлап, чуңгулап алырга, кадыкшылга дыка эки болур. 

Рубрика: 

"БИЧЕ БУТ-БӨМБҮҮН - ШКОЛАЛАРЖЕ"

Бүгү-россияда чарлаттынган бо төлевилел езугаар ооң регионалдыг чадазының спортчу маргылдаалары школачыларның кышкы дыштанылгазының үезинде Кызылда Сүбедей аттыг спорт ордузунга болуп эрткен. 

Рубрика: 

Страницы