1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

АФГАНЧЫЛАРНЫҢ ШАҢНАЛЫ ДЭЭШ...

Чылдың-на февраль айда ТР-ниң «Афган дайынының  хоочуннарының эвилели» хөй-ниити организациязының шаңналы дээш хостуг хүрешке командалар аайы-биле  маргылдаа эртери чаңчылчаан.

Рубрика: 

АЛДАР-АТТЫГ МӨГЕ БОЛЗУН!

Тываның күрүне универ­ситединиң күш-культура фа­культединиң 3-кү курузунуң сту­­дентизи, оожум-топтуг аажы-чаңныг, чараш, чаптанчыг мөзү-бүдүштүг, кижизиг, чор­гаар дурт-сынныг спортчу Айдың Монгуштуң 2014 чылда улай-улай чедип алган чайынналчак чедиишкиннеринге өөрүп, ооң дуга

Рубрика: 

Ат-алдарынга тураскааткан

Ат-алдары бүгү Тывага бил­дингир спортчу, турисчи, «Турист России» деп хүндүлүг аттың эдилекчизи, мячилиг хоккейге республиканың 17 катап чемпиону Арбай-оол Баа­вылдың чырык адынга турас­кааткан мячилиг хоккей мар­гылдаазын февраль 7-8 хүннеринде Бай-Тайга кожуун­нуң Шуй суурга

Рубрика: 

АЙ-ХААН БИЛЕ СОЛАНГЫ

Россияның дээди өөредилге черлериниң студентилериниң, аспирантыларының аразынга бирги чер дээш грек-рим, хостуг, херээжен хүрештерге чаңчыл болган маргылдаага 53 регионнардан 17 хардан 27 харга чедир назы-харлыг 1100 ажыг шыырак мөгелер январь 31-ден февраль 2-ге чедир Москва х

Рубрика: 

ВАЛЕРИЙ ОЮН

Эрткен вектиң 70-80 чылдарында хостуг хүрешке ССРЭ (Совет Социалистиг Республикалар Эвилели) чергелиг улуг маргылдааларга тыва мөгелер шүглүп үнүп, оларның аттары төп солуннарга көстүп, радио болгаш телевидениеге дыңналып турар апарган. ССРЭ чергелиг хостуг хүреш маргылдааларынга Михаил биле Валерий Оюн алышкылар бо-ла чемпионнап азы шаңналдыг черлерни удаа-дараа чаалап алыр болгаш, спортка хандыкшылдыг база сонуургалдыг кижилерниң аразынга оларның ат-сывы дыка алгыг турган.

Рубрика: 

НАЧЫН КУУЛАРНЫҢ МӨҢГҮН МЕДАЛЫ

Хостуг  база херээжен хүрештерге Голден Гран-при И. Ярыгинниң 26 дугаар бүгү делегей чергелиг чаңчыл болган маргылдаазы январьның 23-25 хүннеринде Красноярск хоорайга болуп эрткен.

Рубрика: 

ЧОРГААРАЛЫ — ШОРААН

Шораан Хайдып школачы   үе­­­­­леринден янзы-бүрү маргылдааларга бирги черлерни   ээлеп, школаның болгаш төрээн кожуунунуң спортчу ат-алдарын камгалап турган. Чаа-Хөл ортумак школазын 1996 чылда эки өөредилгелиг дооскаш, спортка хандыкшылдыг болгаш, келир   үе­­де күш-культура башкызы болур мергежилин күзелдии-биле шилээш, ол-ла чылын Тываның күрүне университединче кирип алган. Университетти 2011 чылда чедиишкинниг дооскан. Ол-ла чылда баштайгы ажыл-ишчи базымнарын төрээн школазындан эгелээн аныяк башкы Сат Шулуу аттыг Чаа-Хөл ортумак школазында чүткүлдүг, тура-соруктуг ажылдап чоруур.

Рубрика: 

АНЫЯК МӨГЕЛЕР ХҮРЕЖИ

Январь 16-да кадеттер школазының баазазынга Кызыл хоорайның ниити өөредилге черлериниң 7-11 класс өөреникчилер аразынга ай санында эртип турар национал хү­реш маргылдаазы болган. 

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАРНЫҢ ҮЛЕГЕРИ

Суббота — неделяның онза­гай хүннериниң бирээзи.  Ол хүннү езулуг шын дыштанып эрттирерин организастаар деп шиит­пирни эрге-чагырга хүлээп алган. Аргалыг болза удуртукчулар, чон­ну баштап турар улус, боттарының амыдыралында үлегери-биле дыштаныр хүннерни ажыктыг болгаш солун кылдыр эрттирерин дугурушкан. 

Рубрика: 

Тыва хүреш дугайында

АРБАК ОГЛУ

Рубрика: 

ХҮРЕШ ДУЗАЗЫ-БИЛЕ...

Александр 1991 чылда Красноярскиниң уран чүүл институдунга өөренип турган. Бир чайын Канск хоорайның майолика заводунга практика эрттирип тургаш, дедир чоруурда, сөөлгү автобустан озалдап калган. Ам канчаар, чадаг базыпкан. Көвүрүг кырынга үш оол ону эттээр деп барган. Оолдар Александрны бүзээ­лепкеш, хол-хаптарын кедип турар аразында, ол ийи холун дың­зыдыр часкаштырыпкаш, серт кылдыр ушта халааш, четтирбейн барган. Шак ынчалдыр бир секундада кунг-фу хүреште иштики күштү ажыглаар арга-биле бодун камгалаан.

Рубрика: 

ЧЫЛДЫҢ ТЕРГИИННЕРИ

Улусчу чогаадылга бажыңынга  декабрь 27-де «Спортчу элита» деп ба­йырлал эрткен. Аңаа спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге алдаржаан олимпий, сурдолимпий, паралимпий оюннарның тергииннеринге, тренерлерге, хоочуннарга болгаш спорттуң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун кииргеннерге күрүне шаңналдарын тывыскан. ТР-ниң Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолду сценаже башкарыкчылар чалапты.

Рубрика: 

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ДЕВИП ТУР!

Ачылыг ак-көк дээрде ай-хүнден эгелээш, дүнеки дээр­ниң сылдыстары бирде чайынналдыр херелдени бээр, бирде булут тыртып, бүргей бээрин кым-даа билир. Дээр-дең­герлер безин ынчаар чаңнап турда, бистерниң, кижилерниң, салым-чолунуң оюну оон каш янзы  ындынналып кээ­ринге чөпшээрежирден башка... Хөй чоннуң аразындан күштүглерниң күштүү кылдыр хартыганың кашпагайы-биле тыва мөгелер теп үнүп кээрге, сүрлүг-ле. 2014 чылдың эң кол, эң улуг байырлалы Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чыл ою база Кызылдың үндезилеттинип тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан улуг хүрешке шүүлген Сайын-Белек Түлүш-биле   чоок таныжып алырынче номчукчуларны чаладым.

Рубрика: 

УШУ — БЫЖЫГ КАДЫКШЫЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Бурунгу кыдат дайынчы уран чүүлдүң  ушу хевири амгы үеде бистиң республикада бурунгаар сайзырап турар. Кыдаттан  ужукталып үнген бо хевирге  чоокта чаа делегей чергелиг маргылдаа болуп эрт­кен. Аңаа Россияның болгаш Тываның адын камгалап, бис­тиң  спортчуларывыс киришкеш, келген.

Күстүң ортаа  айының төнчүзүнде Кыдат чурту четкен тыва спортчуларның бирээзи  Чойган Николаевна Самбыланы номчукчуларга таныштырайн.

Рубрика: 

ТЫВАНЫҢ МӨГЕЛЕРИ ШЫЛГАРААН

Россияның чоннарының хүрештериниң чаңчыл болган хевирлериниң IX фестивалынга тыва мөге тулган чемпион болган.

Рубрика: 

Страницы