1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ЭРЕС-МААДЫРЛЫГ ЧОРУККА ТУРАСКААТКАН

Ада-чурттуң Улуг дайы­нының 70 чыл оюнга турас­кааткан хүреш маргыл­даазы майның 21-де Кызылдың «Хүреш» стадионга болуп эрткен, аңаа республиканың эң шыырак дээн 262 мөгелери  киришкен.

Рубрика: 

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ШҮҮЛГЕН

Күш-ажылдың болгаш частың байырлалы Май 1-де Хүреш стадионунга тыва чоннуң эң ынак оюннарының бирээзи хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Бо удаада 78 мөге күжүн шенешкен.

Рубрика: 

УС-ШЕВЕР, СПОРТЧУ БАШКЫ

Амыдыралдың кадык овур-хевири дээш...

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛГА СПАРТАКИАДАЗЫ

Апрель 11-де Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалдайга Седен-оол Оюн аттыг уругларның немелде спорт школазынга (ДЮСШ) кожууннуң  хөй-ниитичи аныяк­тары база өөреникчилер аразынга Бүгү-делегейниң кадыкшыл хүнүнге спартакиада болуп эрткен.

Рубрика: 

«УЛАН» — БИРГИ ЧЕРДЕ

Черногорск хоорайга апрель 4-6 хүннеринде элээди оолдар аразынга «Саянның чазы-2015» деп бут бөм­бүү маргылдаазынга Кызылдың бут бөм­бүү клуву «Улан» бирги черни алган.

Рубрика: 

Чадаанада чаа спортчу өргээ

Тос оруктуң белдиринде, Чадаана хоорайда чаа-чаа тудуглар каракка көзүлдүр-ле немежип турар. Ийи чыл бурун­гаар универсалдыг спорт өргээзи туттунуп эгелээн. Бо чылдың эгезинде ол улуг ажыл доозулган.

Рубрика: 

ДЕЛЕГЕЙ ЧЕРГЕЛИГ МАРГЫЛДАА

Тыва Республиканың волейбол федерациязының шаңналы дээш делегей чергелиг ажык маргылдаа марттың 20-21 хүннеринде Кызылдың «Херел», Ярыгин аттыг спорт залдарынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ХААККА УЗУН ХЕМЧЭЭЛДИГ ЧАРЫШТА

Февраль 27-ден март 1-ге чедир Новосибирск хоорайга регионнар аразының дош кырынга марафону болуп эрткен.

Рубрика: 

ХАМЫКТЫ КАЙГАТКАН АРСЕНИЯ

Бо чылдың март 17-де Кемерово хоорайга болуп эртер Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш хөл шыдыраа маргылдаазынга киржир эң шыырак спортчуларны шилип алыр, оларны бо улуг маргылдаага белеткээр сорулга-биле Тываның Күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факульте

Рубрика: 

АФГАНЧЫЛАРНЫҢ ШАҢНАЛЫ ДЭЭШ...

Чылдың-на февраль айда ТР-ниң «Афган дайынының  хоочуннарының эвилели» хөй-ниити организациязының шаңналы дээш хостуг хүрешке командалар аайы-биле  маргылдаа эртери чаңчылчаан.

Рубрика: 

АЛДАР-АТТЫГ МӨГЕ БОЛЗУН!

Тываның күрүне универ­ситединиң күш-культура фа­культединиң 3-кү курузунуң сту­­дентизи, оожум-топтуг аажы-чаңныг, чараш, чаптанчыг мөзү-бүдүштүг, кижизиг, чор­гаар дурт-сынныг спортчу Айдың Монгуштуң 2014 чылда улай-улай чедип алган чайынналчак чедиишкиннеринге өөрүп, ооң дуга

Рубрика: 

Ат-алдарынга тураскааткан

Ат-алдары бүгү Тывага бил­дингир спортчу, турисчи, «Турист России» деп хүндүлүг аттың эдилекчизи, мячилиг хоккейге республиканың 17 катап чемпиону Арбай-оол Баа­вылдың чырык адынга турас­кааткан мячилиг хоккей мар­гылдаазын февраль 7-8 хүннеринде Бай-Тайга кожуун­нуң Шуй суурга

Рубрика: 

АЙ-ХААН БИЛЕ СОЛАНГЫ

Россияның дээди өөредилге черлериниң студентилериниң, аспирантыларының аразынга бирги чер дээш грек-рим, хостуг, херээжен хүрештерге чаңчыл болган маргылдаага 53 регионнардан 17 хардан 27 харга чедир назы-харлыг 1100 ажыг шыырак мөгелер январь 31-ден февраль 2-ге чедир Москва х

Рубрика: 

ВАЛЕРИЙ ОЮН

Эрткен вектиң 70-80 чылдарында хостуг хүрешке ССРЭ (Совет Социалистиг Республикалар Эвилели) чергелиг улуг маргылдааларга тыва мөгелер шүглүп үнүп, оларның аттары төп солуннарга көстүп, радио болгаш телевидениеге дыңналып турар апарган. ССРЭ чергелиг хостуг хүреш маргылдааларынга Михаил биле Валерий Оюн алышкылар бо-ла чемпионнап азы шаңналдыг черлерни удаа-дараа чаалап алыр болгаш, спортка хандыкшылдыг база сонуургалдыг кижилерниң аразынга оларның ат-сывы дыка алгыг турган.

Рубрика: 

НАЧЫН КУУЛАРНЫҢ МӨҢГҮН МЕДАЛЫ

Хостуг  база херээжен хүрештерге Голден Гран-при И. Ярыгинниң 26 дугаар бүгү делегей чергелиг чаңчыл болган маргылдаазы январьның 23-25 хүннеринде Красноярск хоорайга болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы