1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Спорт

ИНТЕРНАЦИОНАЛЧЫ АПАРГАН ХҮРЕШ

Бичиимде миннип келгеш-ле көргеним, билгеним спорт – хүреш чүве. Ачам мөге кижи турган болгаш ындыг. 1950 чылдарның эгезинде хү­реш езулуг тыва чүве. Хүрешти чаа-ла чарлаптарга, мөге салыкчыларының мөгелерин, ырлай аарак, алгап-мактап турары шуут кулак уюк боор. Оларның чечен-мергени кайгамчыктыг. Мээң сагыжымда мөгелерниң канчаар хүрежип турары уттундура берген. А мөге салыкчыларының девий аарак та кайыын куттулуп кээп турар ыр аянныг, мөгезин мактаан  шүлүк­­­тээн  сөстери мени, 4-5 харлыг бичии оолактың, бүгү кичээнгейин аптар турган. Ол үннер ам-даа кулактарымда дыңналып чоруур хевээр.

Рубрика: 

Дөртче — дөрт Арзылаң

Россия биле Тываның демнежилгезиниң байырлалынга тураскааткан хоочуннар аразынга республика маргылдаазы  2014 чылдың сентябрьның 27-де Кызылга болуп эрткен.

Рубрика: 

АНЫЯКТАР ХYНYНYҢ ХYРЕЖИ

Июнь 29-та Совет Тываның 5 чылы стадионунга Аныяктар хүнүнге тураскааткан тыва хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа 35 хар чедир назылыг чүс чыгыы мөгелер күжүн шенешкен. Халыын изиг хүн турза-даа, көрүкчүлер стадионга хөйү-биле чыылган. Олуттарын ээлепкен, маргылдааның эгелээрин четтикпейн манап орган көрүкчүлер бо хүреште Чаан мөге Эрес Кара-Сал, Начын мөге Айдың Очуржап олар хүрешпес дээрзин билип алган аажок хараадап ордулар. «Аныяк мөгелер ортузунда дыка хөй шыырак оолдар бар апарган. Ынчангаш хүрешке кым шүүрүн баш удур чугаалаары нарын» дижип, Сайын-Белек Түлүш шүүр ирги бе азы Ай-Демир Монгуш бе дээрзин аразында, маргыжа аарак, чугаалажып орарын дыңнадым.

Рубрика: 

Бувайсар Сайтиев: «Тываның оолдары Олимпий оюннарының чемпионнары болур дээрзинге бүзүрээр мен»

Хостуг хүреш маргылдаазы

Рубрика: 

Тываның каратэжилери – ийиги черде

Кызыл хоорайның «Сүбедей» спорт өргээзинге Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң 25 чылынга тураскааткан Сибирь федералдыг округтуң чемпионады болгаш Бүгү-россия чергелиг «Азия төвүнүң кубогу» каратэ маргылдаазы болуп эрткен. 

Рубрика: 

УЛУГ ӨӨРYШКY, ЧОРГААРАЛ-БИЛЕ УТКААН!

Ноябрь 28. Дүъштекиниң 12 шак. Тыва Республиканың эң-не чараш «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекизи. Олимпий одунуң эстафетазының «аян-чоруу» Тывага эгелээринге чедир санныг-ла минуталар арты. Отту республиканың алдарлыг мөгелери, Национал театрның сураглыг артистери база «Саян» ансамбли тыва езу-чаңчыл езугаар уткуурунга белен. 

Рубрика: 

Олимпий одун уткууру – хүндүлүг хүлээлге

Тыва Республиканың Олимпий одунуң эстафетазын уткуп алыр хүнүнүң бүдүүзүнде Тываның Чазааның Бажыңының бирги хуралдаар залынга массалыг информация чепсектериниң төлээлеринге Олимпий одунуң эстафетазынга тураскааткан парлалга конференциязы болуп эрткен. 

Рубрика: 

АРЗЫЛАҢ МӨГЕ АДЫН СЫКПААН

Кышкы үеде республиканың кожууннары ээлчег аайы-биле тыва хүрештиң маргылдаазын Сүбедей спорт комплекизинге эрттирип турары чаңчылчаан. Бо удаада ындыг ээлчег Тожу кожуунга таварышкан. Хүреш маргылдаазы эгелээр бетинде Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол, Тожу кожууннуң чагырга даргазы В.К. Торжу мөгелерге болгаш аарыкчыларга байыр чедирип, спортчу чедиишкиннерни күзээн.

Рубрика: 

ЧОНУ-БИЛЕ БАЙЫРЛААН

№115 (18390)  2013 чылдың октябрь 3

Сентябрьның 29. Тываның Арзылаң мөгези Маадыр Монгуштуң 45 харлаанынга тураскааткан хүреш маргылдаазы. Агаар-бойдус соок, хадып, чаъстап турар хүн турза-даа, национал парктың «Хүреш» стадионунга бо оюнга ынак көрүкчүлер чыглып келген. Спортка ынакшылы, мөзү-бүдүштүү база чаагай сеткилдии-биле хөйнүң хүндүткелин чаалап алган алдарлыг мөгевиске байыр чедириксээн хүрештиң езулуг  мөгейикчилери-дир. 

Рубрика: 

«Барыын» команда тиилээн

№115 (18390)  2013 чылдың октябрь 3

Тываның хоорайларынга болгаш кожууннарынга маргылдааларга эң тергиин болган сес команда неделя дургузунда Кызылга Тываның Баштыңының шаңналы дээш күжүн шенежип келген. Сөөлгү оюн сентябрь 29-та, улуг-хүнде, болган.

Рубрика: 

«Нация крозу» – магадап ханмас өөрүшкү

№111 (18386). 2013 чылдың сентябрь 24

«Нацияның крозу» — Россияның девискээринде эң хөй киржикчилерлиг  спортчу улуг хемчег. Россияның хамаатыларынга «Нацияның крозу» спорт болгаш күш-культурага хандыкшылды, кадык-чаагай амыдыралды суртаалдап турар. 

Рубрика: 

СОЧИ БААРЫ – КӨҢГYС БЕЛЕН

(№108 (18383), 17.09.2013 ч.)

Рубрика: 

«НАЦИЯНЫҢ КРОЗУ»

(№108 (18383), 17.09.2013 ч.)

Рубрика: 

МИХАИЛ — Сибирь чемпиону

Сентябрь 6-8 хүннеринде Сүбедей спорт ордузунга интернацио­налчы дайынчы Евгений Коровинниң чырык адынга турас­кааткан Сибирьниң бирги чери дээш дзюдо маргылдаазы  107 эр база 36 херээжен мөгелер аразынга болуп эрткен.

Рубрика: 

ХYРЕШТИ УЛАМ САЙЗЫРАДЫР ДЭЭШ…

Эр мөзү-бүдүш

Рубрика: 

Страницы