1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Ужуражылгада чугула айтырыглар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң энергетиканың улуг российжи «En+Group» корпорациязының чиңгине директору Артем Волынец-биле ажыл-херекчи ужуражылгазы январь 29-та Москвага болган.

Дээди өөредилге чериниң удуртукчузунуң келдерели

Студентилер хүнүнде

Студентилер хүнү-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның күрүне университединиң болгаш өске-даа өөредилге черлериниң студентилеринге байырны чедирген.

Шагаа бетинде ужуражылга

«Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» төлевилел дугайында

Малчын бүрүзү малды чүге азырап өстүрерин ыяк медереп билирил, 87 харлыг хоочун хойжу  Иван Данзырын республиказының эрге-ажыы дээш кызып ажылдаар ужурлуг деп санап чоруур. Ооң бодалы-биле алырга, амгы үениң аныяктары мал-маганны байыыр,бажың-балгат, квартиралар садып алыр дээш азырап, республиканың сайзыралынга боттарының үлүүн киирериниң дугайында бодавайн турар. Ол дээрге кончуг шын эвес. Ооң аныяк назынының үезинде малчыннар чүгле боттары бай-шыырак чурттаар дээш эвес, күрүнеге база ажылдап берип, Тываның мал ажыл-агыйының сайзыралынга улуг үлүүн киирип чорааннар. Тываның ат-алдарлыг малчыннарының бирээзи Ленин, Күш-ажылдың Кызыл Тук орденнериниң эдилекчизи Иван Симчитович Данзырын, Кызыл хоорайның мурнуу чүгүнде, оон шоолуг-ла ырак эвес Калбак-Даг-Эдээ деп черде кыштаанга республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол аалдап чедип кээрге, чугаазын ынчаар эгелээн. Чылдың бо үезинде, Шагаа байырлалының бүдүүзүнде Тываның Чазааның Даргазы малчыннарның аалдарынга барып, оларның мал-маганы кышты канчаар ажып эртип турарын сонуур-гаар чаңчылдыг. А кол-ла чүве — көдүрбээн хөнээ чок, көрбээн чүвези чок хоочуннар-биле чугаалажып, оларның бодал-сагыжын билип ап, арга-сүмезин алыры. Бо удаада база Шолбан Валерьевич малчынның коданын кезип, мал-маганының өзүп көвүдеп турарын сонуургаан. Аалчы-биле чугаа үезинде малчын тыва кижи чүге мал-маганны азырап өстүрүп чоруурунуң дугайында айтырыгны көдүрүп келген. «Малды кызып азырап, ооң баш санын көвүдедип алган-дыр сен. Оон ыңай чүл? Ол дугайында малчын бүрүзү шыңгыы боданыр ужурлуг. Бодуңга кандыг ажыктыгыл? Чонуңга ажык-дузаң чүл?». Малчын биле Тываның Баштыңының аразында чугаага Тывада мал ажылында нарын айтырыглар чайгаар-ла тургустунган. Малчыннарга дуза дугайында Иван Симчитовичиниң бодалынга Шолбан Кара-оол каттыжып: «Күрүне малчыннарны албан деткиир ужурлуг» — деп бүзүреткен. Оларның аразында чугаага «күш-ажылдың кижизи чонунга, чуртунга ажыктыг чүүлдерни кылып чоруур ужурлуг» деп бодал чаңгыс болган.

Тываның Баштыңы конкурс чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының экономиктиг айтырыглар талазы-биле чөвүлекчизиниң албан-дужаалынга конкурсту Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол бодунуң «Вконтакте» деп блогунга чарлап дыңнаткан.

РФ-тиң Регионнар яамызы: «Тывага халап ЧЭТ-тиң эргижирээнинден болган»

Россияның Регионнар сайзыралының яамызының сайыды Игорь Слюняевтиң даалгазы-биле келген ажылчын бөлүк Ак-Довурак хоорайда ЧЭТ-ти, Шагаан-Арыг хоорайның, Хову-Аксы болгаш Хайыракан суурларның котельнаяларын үр үеде септевейн келгенинден болгаш эргижирээнинден оларның орнунга чааларын тудары ажыктыг апарган деп түңнелди үндүрген.

Чоннуң өмүнээзинден

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгуга юбилейлиг төрүттүнген хүнү-биле холбаштыр байыр чедирген.

Шолбан Кара-оол 46 дугаар турушта

Ужуражылгага сагыш-сеткилин үлежип…

Тываның Чазааның Бажыңының хуралдаар залынга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң коллективи-биле ужуражылганы кылган. Республиканың аъттыг үрер хөгжүм оркестри чоокта чаа Тайваньга болуп эрткен хөгжүм фестивалынга чайынналчак че диишкинниг киришкеш, чанып келген дугайында сагындыраалыңар.

Чаа чылдың белээ — өг-бүлелерге чурттаар оран-сава

2012 чылдың декабрь 30-де  Кызыл хоорайның Дружба кудумчузунуң 3/2 болгаш 3/1 бажыңнарын байырлыг байдалга ажыглалче киирген. Ниитизи-биле 77 өг-бүлениң Чаа чыл бүдүүзүнде чурттаар оран-савалыг болганы канчаар-даа аажок өөрүнчүг.

Чаа чыл — эң-не омак-хөглүг байырлал

Тываның В.Көк-оол аттыг Национал театрынга чылдың-на болур чаагай чаңчыл апар ган Тываның Баштыңының - Чазааның Даргазының рес публиканың уруг ларынга эрттирип турар Чаа чылдың байырлалы декабрьның 26-да болуп эрткен. Аңаа бүгү Тываның кожуун-сумулары ның тергиин өөредилгелиг болгаш янзы-бүрү угла­ныышкынныг мөөрейлерниң тиилекчилери база хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерден уруглар хөйү-биле киришкен.

Чаа одалга черлерин тудары...

Шагаан-Арыг, Ак-Довурак хоорайларга чаа одалга черлерин тударының эргежок чу­гулазының дугайында айтырыгны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Күрту­дуунуң мурнунга тургус­кан.

Чаагай сеткил фондузу тургустунган

Тываның Башты­ңы­ның айтыыш­кынын езу­гаар Хову-Аксы суур­­нуң чурттак­чыла­рынга деткимче көргү­зер чаа­гай сеткил фонду­зун тургускан.

Оруктар талазы-биле дугуржулга чардынган

Ниити узун дурту 530 км регионнуң ийи оруунга хамаарыштыр концессия дугуржулгага ат сал­дынган.

«Туран — республиканың эгези-дир»

Дүүн, декабрь 19-та, Чазак Бажыңынга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы Ш.Кара-оол Бии-Хем кожуунда күүсекчи эрге-чагырга органының төлээлери-биле ужуражып, "муниципалдыг шакты" азы ажык чугааны чоруткан.

ЧАЗАК БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫ

"ЧҮС ЧЫЛ БӨГҮН ЭГЕЛЕП ТУРАР. БОДУҢ ҮЛҮҮҢ КИИРИШТИР"

Дүүн Кызылга, Улус­чу чогаадылга бажы­ңын­га ТР-ниң Дээди Ху­ралының (парламенти­зиниң) бешки сессиязы­ның ээлчег чок сески ху­ралы болуп эрткен. Ону ТР-ниң ДХ-ниң (пар­­ламентизиниң) дар­газы К.Т.Даваа ажыткан.

Страницы