1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

НИИТИ АЙТЫРЫГЛАРНЫ КАДЫ САЙГАРГАН

Республиканың Чазааның болгаш Дээди Хуралының чөвүлелдериниң кады эрттирген ээлчеглиг хуралы март 18-те болган, аңаа юбилейлиг 2014 чылга белеткелдиң айтырыгларын чугаалашкан болгаш депутаттарның болгаш бүгү деңнелдиң күүсекчи эрге-чагыргаларының ниити шиитпирлээр айтырыгларын сайгарган.

АЛГЫ-КЕШ АЖЫЛЫН ДЕТКИИР

Эрзинниң алгы-кеш эттеп даарап турар кижилериниң кылыглары чүгле ол кожууннуң эвес, Тывада кол чүүл кылдыр санаттына берген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың мурнуу кожууннарынга сургакчылап чорааш, Эрзинде «Бай-Хөл» көдээ ажыл-агыйның бүдүрүлге кооперативиниң алгы эттээр болгаш хой кежинден кылыглар даараар цегиниң ажылын онзалап демдеглээн.

«ЧАҢГЫС СУУР – ЧАҢГЫС БYДYРYЛГЕ» — ЭРЗИН, ТЕС-ХЕМДЕ

2013 чылдың кол сорулгазы — «Чаңгыс суур — чаң­гыс бүдүрүлге» деп Чазак Даргазының төлевилели бүгү Тываның экономиктиг сайзыралынга көскү идигни бээр болгаш сайгарлыкчы чорукту (бизнести) чаа деңнелче көдүреринге быжыг даянгыыш болур. Төлевилел чүгле ажылчын олуттарлыг чаа бүдүрүлгелер ажыдары эвес, а кайда-даа чок катаптаттынмас онзагай демдек болур бараанны бүдүреринче кыйгырып турар.

ЧОНГА ДЫҢНАДЫГНЫ — ЧОГУУР ДЕҢНЕЛГЕ

Онза байдалдың айыылы тургустунуп келгенде, ооң чоогунда чоруур кижилерге ол дугайын, онза байдалдар дугайында медээлерни, бодун канчаар алдынарының дүрүмнерин болгаш камгаланырының аргаларын чарлап дыңнадырын хандырар талазы-биле комплекстиг системаны 2014 чылдың январь 1-ге чедир тургузарын 2012 чылдың ноябрь 13-те Россияның Президентизиниң Чарлыын езугаар РФ-тиң Чазаанга дааскан. Ындыг дыңнадыышкынны бүгү деңнелдерге: федералдыг, регионнар аразының, регионнарның, объектилерниң деңнелдеринге тургузар. Ол ышкаш чонга чарлап дыңнадыышкынны амгы үениң информастыг технологияларын, электроннуг болгаш парлалга МИЧ-лерин ажыглаар.

ЕЗУЛУГ УДУРТУКЧУ

Оон бээр ам элээн айлар эрте берди. Бодум ыраккы Тожу кожуунда чурттап чорзумза-даа, амыдыралымның аайы-биле Кызыл хоорайже аъттаныптым. Кежээки үе, телевизорну ажыдып алгаш, Тываның чонунуң ажыл-амыдыралын сонуургап, дыңнап олурар арамда хенертен Тываның Баштыңы—Чазак Даргазы Шолбан Валерьевич Кара-оол дыка качыгдалдыг, хомудаан үнү-биле чонну кыйгырып, Бай-Тайга кожуунга болган коргунчуг өрт халаптан когарааннарның өг-бүлезинге, чоок кижилеринге качыгдалды илередип тура, бодунуң езулуг-ла сагыш-сеткилинден карааның чажын төп, туттунуп турары шуут-ла аргажок илдең болду.

Тываның Баштыңы – МӨҢГYН-ТАЙГАДА

Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбан Москвадан ээп келген дораан хар көшкезинге бастырган алды школачы оолдарны дилеп тывар камгалал ажылдарының оперативтиг штавын удуртулгага алыр дээш Мөңгүн-Тайга кожуунче улаштыр чорупкан. Ынаар баарының мурнунда Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелелиниң начальниги Андрей Назаров база Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит-биле ужурашкан. Хар көшкезинге бастырган оолдарны дилеп  тывар талазы-биле хемчеглерни шалыпкын алыр дугайында Шолбан Кара-оолдуң Москвадан берген даалгалары шуптузу күүсеттингенин олар аңаа илеткээннер.

ТЫВА СПОРТТУҢ ТЕРГИИННЕРИНГЕ

Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде чаңчыл болган тыва хүреш маргылдаазын Таңды кожууннуң чагыргазы бедик деңнелге, демниг байдалга эрттирген.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗААНЫҢ ДОКТААЛЫ

Тыва Республиканың девискээринге грипп болгаш чидиг респираторлуг инфекция талазы-биле кызыгаар хемчеглерин (карантинни) киирериниң дугайында

«Енисейниң» угланыышкынын өскерткен

Федералдыг М-54 автомобиль оруунуң «Кызыл—күрүне кызыгаары» участогунуң угланыышкынын өскертирин Тыва чедип ап шыдаан.

Тайбың дээш, аяс дээр дээш...

Февраль 22-де Виктор Көк-оол аттыг Национал  хөгжүм-шии театрынга Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан «Ада-чурт камгалакчылары оолдарывыска тураскаадып тур» деп байырлыг кежээге Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң байырланчыг үнү чаңгыланып үнген соонда байырлыг кежээни башкарыкчылар ажыттынган деп чарлааш, ТР-ниң Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолду сценаже чалады.

Кады ажылдажылганың дугуржулгазы чардынган

Февраль 16-да Тываның Чазааның Бажыңынга Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол биле «Тываның энергетика үлетпүрүнүң корпорациязы» КХН-ниң чиңгине директору Р.Байсаров Тываның энергетика болгаш чылыг инфраструктуразын хөгжүдер адырынга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Эгелээшкинни деткээн

Республиканың энергетика айтырыгларынче кичээнгей салырын Тываның Баштыңы база катап федералдыг эрге-чагыргалардан дилээн. Шолбан Кара-оолдуң ол эгелээшкиннерин Сибирьниң губернаторлары деткээннер.

Тыва — ажыглаттынмаан курлавырларның девискээри

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң, Элегес-Аксында хөмүр-даш курлавырын шиңгээдип алырының «Кызыл—Курагино» демир-орук тудуунуң айтырыгларын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле информас-аналитиктиг «Эксперт-ТВ» каналдың журналистери дорт эфирге январь 29-та чугаалашканнар.

Ужуражылгада чугула айтырыглар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң энергетиканың улуг российжи «En+Group» корпорациязының чиңгине директору Артем Волынец-биле ажыл-херекчи ужуражылгазы январь 29-та Москвага болган.

Дээди өөредилге чериниң удуртукчузунуң келдерели

Студентилер хүнүнде

Студентилер хүнү-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның күрүне университединиң болгаш өске-даа өөредилге черлериниң студентилеринге байырны чедирген.

Страницы