1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Ужуражылгага сагыш-сеткилин үлежип…

Тываның Чазааның Бажыңының хуралдаар залынга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Чазааның үрер хөгжүм оркестриниң коллективи-биле ужуражылганы кылган. Республиканың аъттыг үрер хөгжүм оркестри чоокта чаа Тайваньга болуп эрткен хөгжүм фестивалынга чайынналчак че диишкинниг киришкеш, чанып келген дугайында сагындыраалыңар.

Чаа чылдың белээ — өг-бүлелерге чурттаар оран-сава

2012 чылдың декабрь 30-де  Кызыл хоорайның Дружба кудумчузунуң 3/2 болгаш 3/1 бажыңнарын байырлыг байдалга ажыглалче киирген. Ниитизи-биле 77 өг-бүлениң Чаа чыл бүдүүзүнде чурттаар оран-савалыг болганы канчаар-даа аажок өөрүнчүг.

Чаа чыл — эң-не омак-хөглүг байырлал

Тываның В.Көк-оол аттыг Национал театрынга чылдың-на болур чаагай чаңчыл апар ган Тываның Баштыңының - Чазааның Даргазының рес публиканың уруг ларынга эрттирип турар Чаа чылдың байырлалы декабрьның 26-да болуп эрткен. Аңаа бүгү Тываның кожуун-сумулары ның тергиин өөредилгелиг болгаш янзы-бүрү угла­ныышкынныг мөөрейлерниң тиилекчилери база хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерден уруглар хөйү-биле киришкен.

Чаа одалга черлерин тудары...

Шагаан-Арыг, Ак-Довурак хоорайларга чаа одалга черлерин тударының эргежок чу­гулазының дугайында айтырыгны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Күрту­дуунуң мурнунга тургус­кан.

Чаагай сеткил фондузу тургустунган

Тываның Башты­ңы­ның айтыыш­кынын езу­гаар Хову-Аксы суур­­нуң чурттак­чыла­рынга деткимче көргү­зер чаа­гай сеткил фонду­зун тургускан.

Оруктар талазы-биле дугуржулга чардынган

Ниити узун дурту 530 км регионнуң ийи оруунга хамаарыштыр концессия дугуржулгага ат сал­дынган.

«Туран — республиканың эгези-дир»

Дүүн, декабрь 19-та, Чазак Бажыңынга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазы Ш.Кара-оол Бии-Хем кожуунда күүсекчи эрге-чагырга органының төлээлери-биле ужуражып, "муниципалдыг шакты" азы ажык чугааны чоруткан.

ЧАЗАК БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫ

"ЧҮС ЧЫЛ БӨГҮН ЭГЕЛЕП ТУРАР. БОДУҢ ҮЛҮҮҢ КИИРИШТИР"

Дүүн Кызылга, Улус­чу чогаадылга бажы­ңын­га ТР-ниң Дээди Ху­ралының (парламенти­зиниң) бешки сессиязы­ның ээлчег чок сески ху­ралы болуп эрткен. Ону ТР-ниң ДХ-ниң (пар­­ламентизиниң) дар­газы К.Т.Даваа ажыткан.

Страницы