1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

БАШТАЙГЫ 15 ТОННА ЭЪТТИ ЧОРУТКАН

Тывадан хой эъдин Москвага аппарып садар дугайында дугуржулганы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москва облазының губернатору Андрей Воробьев-биле эрткен чылын-на кылган. Бо чылын ол дугуржулганы амыдыралга боттандырып эгелээн.

ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫН ТЫВАНЫ ТАВАРТЫР

Азия чурттарынче электри энергия­зын Тываны тавартыр үндүр садар апаар.

ЭЛДИГ-ХЕМГЕ ЭЛЕКТРИ ЧЫРЫЙ БЭЭР

Өре дээш электри чырыын «Тываэнергосбыт» компанияның өжүрүп каап­­каны-биле Элдиг-Хем суурнуң (Чөөн-Хемчик ко­жуун) чурттакчылары­ чаңгыс чер-чурттуу Эрес Кууларны Тываның Баш­тыңы Шолбан Кара-оолче төлээледип чоруткан.  

ЧАА ШКОЛА ТУДАРЫН ШИИТПИРЛЭЭН

Тываның Баштыңы Шол­­бан Кара-оол Улуг-Хем кожуунга ажылчын аян-чорук кылып чораан. Ол кожууннуң Ийи-Тал болгаш Иштии-Хем суурларының школаларынга четкен. 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДАРГАЗЫНЫҢ КАБИНЕДИНГЕ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын аян-чорук-биле Москвада сургакчылап турар. 

ХУУ АЙТЫРЫГЛАР-БИЛЕ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Тула областа «Тула­чер­мет-Сталь» заводтуң тудуунга вахта аргазы-биле ажылдап тургаш, шалыңын албаан республиканың 30 чурттакчызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дузалажып эгелээн.

УРУГЛАР САДТАРЫНЫҢ ООЧУРУН КОНТРОЛЬГА АЛЫР

ДАЧАЛАРДА ЧАА УРУГЛАР САДЫ

ЭГЕЛЭЭШКИННИ ХӨЙ-НИИТИ ДЕТКЭЭН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирериниң дугайында саналды киир­ген. 

ЫДЫКТЫГ ВЛАДЫКА-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Вос­кресенскиниң кафедралдыг хүрээзинге чораан база Кызылдың болгаш Тываның епискову Владыка Феофанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген.

КҮРҮНЕ ЧАГЫЫ БОДУНУҢ ЧЕРИНГЕ АЖЫК КИИРЕР

Тываның эрге-чагыргалары күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларның күүселдезин республика иштинче, тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринче угландырар сорулгалыг. 

ПОСТУЛАРНЫ ТУРГУСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хакасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

КАДРЛАР-БИЛЕ АЖЫЛДЫ ЭКИЖИДЕР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол респуб­ликаның Көдээ ажыл-агый яамызының коллективи-биле ужурашкан.

ТАТАРСТАН СОНУУРГАЛДЫГ БОЛГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыска хуусаалыг ажылчын аян-чорук кылып, Татарстан Республиканың найысылалынга чораан.

ЭКОЛОГИЯ АЙТЫРЫЫН ЧУГУЛАЛАП КӨРГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол декабрь 27-де Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

Страницы