1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ХУУ АЙТЫРЫГЛАР-БИЛЕ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Тула областа «Тула­чер­мет-Сталь» заводтуң тудуунга вахта аргазы-биле ажылдап тургаш, шалыңын албаан республиканың 30 чурттакчызынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дузалажып эгелээн.

УРУГЛАР САДТАРЫНЫҢ ООЧУРУН КОНТРОЛЬГА АЛЫР

ДАЧАЛАРДА ЧАА УРУГЛАР САДЫ

ЭГЕЛЭЭШКИННИ ХӨЙ-НИИТИ ДЕТКЭЭН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол патриотчу күштерниң республика шуулганын эрттирериниң дугайында саналды киир­ген. 

ЫДЫКТЫГ ВЛАДЫКА-БИЛЕ ЧУГААЛАШКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Вос­кресенскиниң кафедралдыг хүрээзинге чораан база Кызылдың болгаш Тываның епискову Владыка Феофанга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген.

КҮРҮНЕ ЧАГЫЫ БОДУНУҢ ЧЕРИНГЕ АЖЫК КИИРЕР

Тываның эрге-чагыргалары күрүне болгаш муниципалдыг чагыгларның күүселдезин республика иштинче, тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринче угландырар сорулгалыг. 

ПОСТУЛАРНЫ ТУРГУСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва, Хакасия болгаш Кемерово облазында Россияның көдээ ажыл-агыйының хайгаарал эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызы Мерген Докпер-оол-биле ужурашкан.

КАДРЛАР-БИЛЕ АЖЫЛДЫ ЭКИЖИДЕР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол респуб­ликаның Көдээ ажыл-агый яамызының коллективи-биле ужурашкан.

ТАТАРСТАН СОНУУРГАЛДЫГ БОЛГАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыска хуусаалыг ажылчын аян-чорук кылып, Татарстан Республиканың найысылалынга чораан.

ЭКОЛОГИЯ АЙТЫРЫЫН ЧУГУЛАЛАП КӨРГЕН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол декабрь 27-де Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен.

55 АЪТТЫ ДАМЧЫДЫП БЕРГЕН

Тывада 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазынга тураскааткан хүндүткелдиң езулалын декабрь 21-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга эрттирген. 

ОЮН-ТОГЛААЛЫГ ЧАА ЧЫЛ КЕЛДИ!

ТӨРЭЭН ТЫВАВЫСКА - ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛ-ИШТИ БОЛГАШ АНЫЯКТАРГА КҮЧҮ-КҮШТҮ!

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге)
республикада ажыл-херектерниң байдалының болгаш 2017 чылда иштики политика дугайында 

ӨӨРЕДИЛГЕ БОЛГАШ ЭРТЕМ САЙЫДЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызынга бистиң респуб­ликага уруглар садтарын тударының аңгы программазын тургузарының дугайында чугаа кылган.

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: "РОССИЯНЫҢ КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙ ЯАМЫЗЫ ТЫВАГА ДУЗАЗЫН ЧЕДИРЕР"

Москвага Россия Феде­рациязының көдээ ажыл-агый сайыды Александр Ткачев биле Тываның Баш­тыңы Шолбан Кара-оолдуң ужуражылгазы болган. 

Страницы