1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Перинаталдыг төптүң Кызылда херээженнер консултациязында немелде участоктарны ажыткан

Кызылдың оң талакы микрорайонунда Тываның Перинаталдыг төвүнүң херээженнер консультациязының немелде участоктарын байырлыг байдалда ажыткан. Ам хоорайның сес муң хире херээжен чурттакчылары бирги акушер-гинекологтуг дузаны аңаа алырлар.

ВЕТЕРИНАРИЯ ЭРГЕЛЕЛИ МОТОРЛУГ ХЕМЕНИ АЛЫР

Чаа-Хөл кожууннуң ветеринария эргелелинге «Хонда» маркалыг моторлуг хеме садып алыр сертификатты тывыскан. Кожууннуң тускайлаңын өөренип көрбүшаан, оларның ажылынче сагыш салыышкыны дээш организацияның удуртукчузу чазакка өөрүп четтиргенин илереткен.

БУРГАННЫҢ БУРУНГУ ЧУРУУ КАДАГАЛАТТЫНГАН ЧЕРДЕ ХҮРЭЭНИ ТУТКАН

Кожуун Наадымынга тураскааткан байырлал хемчеглериниң программазында ол болуушкун – онзагай чүүл болган. Саян-Шушенское суг шыгжамырының чоогунда, Чаа-Хөл суурнуң кыдыында, бедигээштиг ажык черде хүрээни туткан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ БИЛЕ ЫДЫКТЫГ ДАЛАЙ-ЛАМАНЫҢ ТӨЛЭЭЗИ БУДДИЙЖИ КОМПЛЕКС ТУДУУНГА ҮНЕЛЕЛДИ БЕРГЕН

                         «Ыдыктыг Далай-Ламаның төлээзи, Калмык Республиканың шаджин-ламазы, хүндүткелдиг Тэло Тулку Ринпоче база катап бисте аалдап келген.

СҮЛДЕ-СҮЗҮҮВҮС БЕДЭЭН

""Артыш" арат ажыл-агыйында

Тываның Баштыңының болгаш Чазак Даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Кара­-оол Бии-­Хемниң Өөк деп черде «Артыш» арат ажыл-­агыйынга чедип, сүт бүдүрүлгези болгаш ферма тудуунуң чоруп турар байдалы-­биле танышкан.

АЛДАР-АДЫН МӨҢГЕЖИТКЕН

Улуг-Хемде  кожууннар аразының медицина төвүнге эмчи Арыш-оол Балганның адын тывыскан.

Тывызык-ла чон-дур бис...

СОЛУН-ДУР ОО!

“МӨГЕН-БҮРЕН” АТТЫГ КУБ 50 ХАРЛААН

         Бо чыл республиканың төөгүзүнге база бир уттундурбас чыл бооп артар. Чүге дээрге республиканың дыка хөй кожууннары Наадым байырлалдары-биле кады үндезилеттинип тургустунганындан бээр мугур харлаан юбилейлерин демдеглеп эрттиргилээн.

Мөңгүн-Тайгада дизельдиг чаа станцияны ажыткан

       Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың эң ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң суурларын чырык-биле хандырар дизельдиг генераторну тургускан соонда, ооң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.

КЕСТИНГЕН СИГЕННИ - АНЫЯК МАЛЧЫННАРГА

"Бии-Хем кожууннуң эм оъттуг, сиген-биле бай байлак шөлдеринге сиген кезилдезинге республика чергелиг мөөрейге киришкеш келдим. Наадым неделязын көдээ ишчилер сиген кезикчилери болгаш саанчылар аразында маргылдаалар-биле эгелеп турары дыка эки-дир.

ТЭЭЛИ - КЫЗЫЛ-ДАГ КӨВҮРҮҮ

Июль айның төнчүзүнде Бай-Тайга кожууннуң чурттакчыларының, ылаңгыя малчыннарының амыдыралынга, ажыл-ижинге онза чугула херек чүүл, Тээли

ДЕМИН КАТТЫШТЫРГАН

                                                                                                                      2016 чылдың АВГУСТ 2. № 86 "ШЫН" солун

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдевиске географтыг байдалды ажыглаар ужурлуг бис»

«Комсомолкага» Тываның Баш­тыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол аалдап барып чораан. Бодунуң регио­нунда амыдырал дугайында ол “КП”-ниң радиозунга чугаалаан.

МЫЙЫСТАН ЭВЭЭШ ЭВЕС ОРУЛГА

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2013 чылда тургус­тунган «Туран» сыын ажыл-агыйы» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинге чораан. Амгы үеде ол ажыл-агыйда эр болгаш кыс 613 баш сыын, бо чылын төрүттүнген 32 бызаа бар.

Страницы