1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫ: чаа шылгалдалар — чаа аргалар

Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалды декабрь 12-де Улусчу чогаадылга бажыңынга кылган. Ооң ады «2015 чыл: чаа шылгалдалар – чаа аргалар». Кол утказы Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң Күрүне Думазынга кылган Айыткалы-биле хөөннеш болган.

ИНВЕСТИЦИЯ ПОЛИТИКАЗЫНЫҢ КОЛ СОРУЛГАЛАРЫ

Тываның Баштыңы үнер чылда рес­публиканың инвестиция политиказы­ның кол-кол угланыышкыннарын тодарат­кан.

ЧАА УРУГЛАР САДТАРЫ АЖЫТТЫНГАН

2014 чылдың ноябрь 19 Каа-Хем кожууннуң чурттакчы чонунга, ылаңгыя бичии чаш­тарга,    аас-кежиктиг хүн бол­ган.  Кожууннуң  Бүрен-Хем  бол­гаш Сарыг-Сеп суурларында 2 чаа уруглар садтарын ажыт­кан. Байырлалдың хүн­­дүлүг аалчылары Тываның Баш­тыңы Ш.В.Кара-оол, ТР-ниң өөредилге болгаш эртем са­йыды К.А.Бичелдей, ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды С.И.Огнев, ТР-ниң тудуг болгаш коммунал ажыл-агый чаартылгазының са­йыды А.Б.Сенсов, Каа-Хем кожууннуң  чагырга даргазы А.Х. Чалан-оол байырлыг ажы­дыышкыннарга киришкеннер.

Россия Федерациязының Иштики херектер яамызының реформаларының түңнелинде чамдык ырак-узак чурттакчы черлер камгалал чок арткан деп Тываның Баштыңы санап турар

Полицияның ажылдакчыларының санын кызырып тургаш, ооң салбырларын быжыглап эгелээн чоруктуң уржуундан чамдык ыракта чурттакчылыг черлерде корум-чурум камгалаар кижилер чок апарган.

Хөй-ниити каттыжыышкынын тургузар

Тываның Баштыңы «ВКонтакте» четки таварыштыр дилег кылган хамаатылар-биле ужурашкан.

БYРYН ЭРГЕЛИГ БОЛУРУНГА ДУЗАЛААР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Чазааның өмүнээзинден Шииткел күүселдезиниң федералдыг албанының эргелели-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага ат салган.

Улуг назылыг кижилерже кичээнгей — чаагай эгелээшкин-дир

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол улуг назылыг хамаатыларны бирги ээлчегде хүлээп алырының дугайында нормативтиг актыны ажылдап кылырын дааскан

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: «Инвесторлар чүгле боттарынга эвес, республиканың эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг»

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизиниң начальниги Александр Еханин ужурашкан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЛЫНГА ЧЫЛДЫҢ МААДЫРЛАРЫН АЛГАП МАКТААН

Аалчыларның даңзызы бе­зин аңгы-аңгы үелерниң болгаш салгалдарның уламчылалын бадыткап  көргүскен.  Аңгы-аңгы үелерде Тываның үш баштыңының чаңгыс сценадан чедирген байырын чыылганнар дыңнаар аас-кежиктиг болган. Баштай республиканың амгы удуртукчузу Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

РФ-тиң ДХЯ-зының удуртукчузу Сергей Лавров биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан

Бо чылдың декабрь 17-де Россия Федерациязының даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Москвага ажылчын ужуражылгазы болган.

ЭКСПЕРТТЕР: «Курлавыр чиг эт күчүзүн дээштиг сайзырадыры Тываның хөгжүлдезинге өзүлделиг базымны бээр»

РФ-тиң Чазааның хуралынга Тываның Баштыңының көдүрген айтырыглары чугула болгаш чогуур үезинде тургустунган деп, экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның СС-тиң нефть-газ геологиязының болгаш геофизика институдунуң сектор эргелекчизи Ирина Филимонова болгаш экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның геология болгаш геофизика институдунуң экономика бөлүүнүң удуртукчузу Леонтий Эдер олар санап турар.

ХООЧУННАРНЫ ХААРА ТУДАР

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Хову-Аксы суурда туттунган чаа котельнаяны ажыг-лалче кииреринге ол адырның хоочуннарын чалаарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шиитпирлээн.

АЖЫЛ ХYНYН ОДАЛГАДАН ЭГЕЛЭЭР

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кожууннар удуртукчуларындан хүннүң-не, ажылче бар чоруй, одалга-энергетика комплекизиниң объектилерин таварыырын негээн.

БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

(№108 (18383), 17.09.2013 ч.)

 

ДУГУРЖУЛГА – КАДЫ АЖЫЛДААРЫ

Тываның Баштыңы сентябрь 12-де Москвага Россияның спорт сайыды-биле ужуражып, ажыл-агыйжы ужуражыышкынны эрттирген.

Страницы