1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Тывызык-ла чон-дур бис...

СОЛУН-ДУР ОО!

“МӨГЕН-БҮРЕН” АТТЫГ КУБ 50 ХАРЛААН

         Бо чыл республиканың төөгүзүнге база бир уттундурбас чыл бооп артар. Чүге дээрге республиканың дыка хөй кожууннары Наадым байырлалдары-биле кады үндезилеттинип тургустунганындан бээр мугур харлаан юбилейлерин демдеглеп эрттиргилээн.

Мөңгүн-Тайгада дизельдиг чаа станцияны ажыткан

       Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың эң ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң суурларын чырык-биле хандырар дизельдиг генераторну тургускан соонда, ооң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.

КЕСТИНГЕН СИГЕННИ - АНЫЯК МАЛЧЫННАРГА

"Бии-Хем кожууннуң эм оъттуг, сиген-биле бай байлак шөлдеринге сиген кезилдезинге республика чергелиг мөөрейге киришкеш келдим. Наадым неделязын көдээ ишчилер сиген кезикчилери болгаш саанчылар аразында маргылдаалар-биле эгелеп турары дыка эки-дир.

ТЭЭЛИ - КЫЗЫЛ-ДАГ КӨВҮРҮҮ

Июль айның төнчүзүнде Бай-Тайга кожууннуң чурттакчыларының, ылаңгыя малчыннарының амыдыралынга, ажыл-ижинге онза чугула херек чүүл, Тээли

ДЕМИН КАТТЫШТЫРГАН

                                                                                                                      2016 чылдың АВГУСТ 2. № 86 "ШЫН" солун

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ШОЛБАН КАРА-ООЛ: «Хөгжүлдевиске географтыг байдалды ажыглаар ужурлуг бис»

«Комсомолкага» Тываның Баш­тыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол аалдап барып чораан. Бодунуң регио­нунда амыдырал дугайында ол “КП”-ниң радиозунга чугаалаан.

МЫЙЫСТАН ЭВЭЭШ ЭВЕС ОРУЛГА

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2013 чылда тургус­тунган «Туран» сыын ажыл-агыйы» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинге чораан. Амгы үеде ол ажыл-агыйда эр болгаш кыс 613 баш сыын, бо чылын төрүттүнген 32 бызаа бар.

Байыр чедириишкини

Тываның массалыг информация чепсектериниң хүндүлүг ажылдакчылары!

«ТӨРЭЭН ЧУРТУҢ ТӨӨГҮП БЕРЕМ»

«Шын» солун Россия биле Тываның демнежилгезиниң 100 чылынга турас­каадып, «Төрээн чуртуң төөгүп берем» деп мөөрейни ТР-ниң Баштыңының грант-деткимчези-биле чарлаан турган. Киржикчилерниң болгаш материалдарның хөй болганындан ону түңнээр хуусаазы узай берген. 2014 чылдың декабрьның 23-те мөөрейниң жюри кежигүн­­нери тиилекчилерни илереткен. Мөөрейге ниитизи-биле алдан ажыг кижи ажылдарын чоруткан. Каш-ла чагаа утка-шынарының талазы-биле чегей болганындан солун арнынче  үнмейн барган. 55 ажылды редакция­ның корреспондентилери ажылдап кылгаш, чырыкче үндүр­­ген. Ол дээрге улуг ажыл дээрзин демдег­левес аргажок. Жюри кежи­­гүн­­­нери эң эки ажылдарны шилип тура, мөөрейниң кол негелдези — кижиниң сагыш-сеткилин, төрээн чуртунга ооң ынакшылын, чоргааралын көргүскен хууда сагыш-бодалдарын ханы утка-шынарлыы-биле илереткенин онзалай көрүп, шиитпирни  үн­­дүр­­ген. Тиилекчилеривис бо:

ОЮН-ТОГЛААЛЫГ, ЫРЫ-ШООРЛУГ ЧАА ЧЫЛ КЕЛДИ!

Декабрь 25-те В.Көк-оол аттыг Национал театрга рес­публиканың кожуун бүрүзүн төлээлээн тергиин өөредилгелиг, хөй чедиишкиннерлиг уруглар Тываның Баштыңының елказынга чыглып келген.   Чаңчыл езугаар  чылдың төнчүзүнде республиканың   онза чедиишкиннерлиг 7 хардан 14 харга чедир школачылары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң уругларга елказынче  чалалганы алыр аас-кежиктиг болуп турарлар. 

БЕРГЕЛЕРНИ ДЕМНЕЖИП АЛГАШ, АЖЫП ЭРТЕР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ниити-россияның Улусчу фронтузунуң регион активи-биле ужурашкан.

«2015 ЧЫЛ: ЧАА ШЫЛГАЛДАЛАР — ЧАА АРГАЛАР»

Тыва Республиканың Баштыңының Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) 2015 чылда республикада болгаш иштики политикада ажыл-херектерниң байдалының дугайында

АЙЫТКАЛЫ

Хүндүлүг Каң-оол Тимурович!

Дээди Хуралдың хүндүлүг депутаттары!

Коллегалар! Эш-өөр! Чаңгыс чер-чурттугларым!

Москвадан чоокта чаа чедип келдим, аңаа республика парламентизиниң удуртукчузу-биле, бистиң сенаторларывыс болгаш депутаттарывыс-биле кады чурттуң Президентизиниң Россия Федерациязының Федералдыг Хуралынга Айыткалын дыңнаар аргалыг болдум. Ол дээрге бүгү делегейге, бистиң шуптувуска хамааржыр Айыткал-дыр.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ АЙЫТКАЛЫ: чаа шылгалдалар — чаа аргалар

Тыва Республиканың Баштыңы Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалды декабрь 12-де Улусчу чогаадылга бажыңынга кылган. Ооң ады «2015 чыл: чаа шылгалдалар – чаа аргалар». Кол утказы Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң Күрүне Думазынга кылган Айыткалы-биле хөөннеш болган.

ИНВЕСТИЦИЯ ПОЛИТИКАЗЫНЫҢ КОЛ СОРУЛГАЛАРЫ

Тываның Баштыңы үнер чылда рес­публиканың инвестиция политиказы­ның кол-кол угланыышкыннарын тодарат­кан.

Страницы