1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ: «Инвесторлар чүгле боттарынга эвес, республиканың эрге-ажыктарынга база ажылдаар ужурлуг»

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Төп-Сибирь округунуң талазы-биле бойдус курлавырларының ажыглалының департаментизиниң начальниги Александр Еханин ужурашкан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЛЫНГА ЧЫЛДЫҢ МААДЫРЛАРЫН АЛГАП МАКТААН

Аалчыларның даңзызы бе­зин аңгы-аңгы үелерниң болгаш салгалдарның уламчылалын бадыткап  көргүскен.  Аңгы-аңгы үелерде Тываның үш баштыңының чаңгыс сценадан чедирген байырын чыылганнар дыңнаар аас-кежиктиг болган. Баштай республиканың амгы удуртукчузу Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

РФ-тиң ДХЯ-зының удуртукчузу Сергей Лавров биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан

Бо чылдың декабрь 17-де Россия Федерациязының даштыкы херектер сайыды Сергей Лавров биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Москвага ажылчын ужуражылгазы болган.

ЭКСПЕРТТЕР: «Курлавыр чиг эт күчүзүн дээштиг сайзырадыры Тываның хөгжүлдезинге өзүлделиг базымны бээр»

РФ-тиң Чазааның хуралынга Тываның Баштыңының көдүрген айтырыглары чугула болгаш чогуур үезинде тургустунган деп, экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның СС-тиң нефть-газ геологиязының болгаш геофизика институдунуң сектор эргелекчизи Ирина Филимонова болгаш экономика эртемнериниң кандидады, РЭА-ның геология болгаш геофизика институдунуң экономика бөлүүнүң удуртукчузу Леонтий Эдер олар санап турар.

ХООЧУННАРНЫ ХААРА ТУДАР

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Хову-Аксы суурда туттунган чаа котельнаяны ажыг-лалче кииреринге ол адырның хоочуннарын чалаарын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол шиитпирлээн.

АЖЫЛ ХYНYН ОДАЛГАДАН ЭГЕЛЭЭР

№109 (18384). 2013 чылдың сентябрь 19

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кожууннар удуртукчуларындан хүннүң-не, ажылче бар чоруй, одалга-энергетика комплекизиниң объектилерин таварыырын негээн.

БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

(№108 (18383), 17.09.2013 ч.)

 

ДУГУРЖУЛГА – КАДЫ АЖЫЛДААРЫ

Тываның Баштыңы сентябрь 12-де Москвага Россияның спорт сайыды-биле ужуражып, ажыл-агыйжы ужуражыышкынны эрттирген.

Максим Соколов: «Кызыл – Курагино» демир-орук тудуу – эң кол сорулга»

Сентябрь 7-де ТР-ниң Чазааның Бажыңынга РФ-тиң транспорт сайыды Максим Соколов болгаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле улуг хурал болуп эрткен.

ЭЭЛЧЕГЛИГ ХYЛЭЭП АЛЫЫШКЫНДА

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынынга чамдыкта хууда айтырыгларлыг эвес хамаатылар база бо-ла келгилээр.

Хөмүр-даш үлетпүрү — хөгжүлдениң бир кол кезээ

Август 23-те, шахтернуң байырлалының бүдүүзүнде, Тываның даг-руда компаниязының (ТДРК) оран-савазынга байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң үлетпүр болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол, КХН ТДРК-ның чиңгине директору Евгений Дмитриев дээш, оон-даа өскелер чыглып келгеннерге байыр чедирип, шаңнал-макталдарны тывыскан.

Чаа өөредилге чылынга

Школаларның чаа өөредилге чылынга 100 хуу белен болурун өөредилге болгаш эртем яамызындан, тус чер чагыргаларының баштыңнарындан болгаш өөредилге черлериниң удуртукчуларындан  Чазакка Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы негээн. «Чаа өөредилге чылы кандыг-даа доктар чокка долузу-биле эгелээр ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Чаа өөредилге чылынга школаларның чүү хире белениниң дугайында медээлерни амга чедир тода бербээн Бии-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Эрзин, Тожу ышкаш кожууннарже шыңгыы кичээнгейни салырын Чазак Даргазы саналдаан.

«ТӨРЭЭН ЧУРТУҢАРЖЕ ЧАНЫП КЕЛГЕНИҢЕР — ШЫН ШИЛИЛГЕ-ДИР»

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның дээди өөредилге черлериниң бо чылгы доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген. Чазак Даргазы онза кичээнгейни даг ажыл-агыйлыг дээди өөредилге черлериниң доозукчуларынче угландырып, оларны үлетпүр бүдүрүлгезиниң адырынче ажылче хаара тудары-биле аңгы даңзыже киирип алган. Шак ындыг дугуржулганы республиканың казымал байлактарын казып болбаазырадып турар чогуур бүдүрүлгелерниң удуртукчулары-биле кылган. База ол ышкаш Тываның Баштыңы демир-орук тудуунуң доозукчуларынга Тывага демир-орук тудуу эгелегижеге чедир амдыызында Красноярск край болгаш Новосибирскиге ажылдаарын аазаан. Шолбан Кара-оол бо төлевилелдиң боттанырынга чигзиниишкин чок болгаш турбаан-даа деп демдеглээн. «Демир-орук тудуунуң төлевилелиниң боттанырынга бүзүрелдиг мен дээрзин база катап чугаалап тур мен. Ол туруштан кажан-даа дүшпээн мен. Ынчангаш удавас демир-орук тудуунуң дээди өөредилге албан черлерин дооскан специалистер чугула херек апаар» – деп, ол чугаалаан.

Кичээнгейде – Чөөн-Хемчик кожуун

Кожууннарның хөгжүлдезин таварыштыр бүгү республиканың турум хөгжүлдезин хандырар ужурлуг бис» — деп, август 13-те Чадаанага болган үнүүшкүннүг хуралга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол медеглээн. Түңнелдерни  үндүрүп тура, ол сайыттардан база Чазак Даргазының оралакчыларындан Чөөн-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге «республика көрүжүн ажыглаарын» негээн.

В.Толоконский: «Күүсеттинмес сорулгалар турбас»

Дүүн ТР-ниң  Чазааның Бажыңынга РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Виктор Толоконскийниң Тывага чораан ийи ажылчы хүннериниң түңнели кылдыр ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле улуг хурал болуп эрткен. Аңаа рес­публиканың шупту сайыттары, федералдыг албан черлериниң, ведомстволарның удуртукчулары, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары, кожууннар баштыңнары дээш, оон-даа өскелер киришкен. 

Страницы