1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ДУГУРЖУЛГА – КАДЫ АЖЫЛДААРЫ

Тываның Баштыңы сентябрь 12-де Москвага Россияның спорт сайыды-биле ужуражып, ажыл-агыйжы ужуражыышкынны эрттирген.

Максим Соколов: «Кызыл – Курагино» демир-орук тудуу – эң кол сорулга»

Сентябрь 7-де ТР-ниң Чазааның Бажыңынга РФ-тиң транспорт сайыды Максим Соколов болгаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле улуг хурал болуп эрткен.

ЭЭЛЧЕГЛИГ ХYЛЭЭП АЛЫЫШКЫНДА

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынынга чамдыкта хууда айтырыгларлыг эвес хамаатылар база бо-ла келгилээр.

Хөмүр-даш үлетпүрү — хөгжүлдениң бир кол кезээ

Август 23-те, шахтернуң байырлалының бүдүүзүнде, Тываның даг-руда компаниязының (ТДРК) оран-савазынга байырлыг хурал болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң үлетпүр болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол, КХН ТДРК-ның чиңгине директору Евгений Дмитриев дээш, оон-даа өскелер чыглып келгеннерге байыр чедирип, шаңнал-макталдарны тывыскан.

Чаа өөредилге чылынга

Школаларның чаа өөредилге чылынга 100 хуу белен болурун өөредилге болгаш эртем яамызындан, тус чер чагыргаларының баштыңнарындан болгаш өөредилге черлериниң удуртукчуларындан  Чазакка Аппарат хуралынга Тываның Баштыңы негээн. «Чаа өөредилге чылы кандыг-даа доктар чокка долузу-биле эгелээр ужурлуг» — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Чаа өөредилге чылынга школаларның чүү хире белениниң дугайында медээлерни амга чедир тода бербээн Бии-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Эрзин, Тожу ышкаш кожууннарже шыңгыы кичээнгейни салырын Чазак Даргазы саналдаан.

«ТӨРЭЭН ЧУРТУҢАРЖЕ ЧАНЫП КЕЛГЕНИҢЕР — ШЫН ШИЛИЛГЕ-ДИР»

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның дээди өөредилге черлериниң бо чылгы доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген. Чазак Даргазы онза кичээнгейни даг ажыл-агыйлыг дээди өөредилге черлериниң доозукчуларынче угландырып, оларны үлетпүр бүдүрүлгезиниң адырынче ажылче хаара тудары-биле аңгы даңзыже киирип алган. Шак ындыг дугуржулганы республиканың казымал байлактарын казып болбаазырадып турар чогуур бүдүрүлгелерниң удуртукчулары-биле кылган. База ол ышкаш Тываның Баштыңы демир-орук тудуунуң доозукчуларынга Тывага демир-орук тудуу эгелегижеге чедир амдыызында Красноярск край болгаш Новосибирскиге ажылдаарын аазаан. Шолбан Кара-оол бо төлевилелдиң боттанырынга чигзиниишкин чок болгаш турбаан-даа деп демдеглээн. «Демир-орук тудуунуң төлевилелиниң боттанырынга бүзүрелдиг мен дээрзин база катап чугаалап тур мен. Ол туруштан кажан-даа дүшпээн мен. Ынчангаш удавас демир-орук тудуунуң дээди өөредилге албан черлерин дооскан специалистер чугула херек апаар» – деп, ол чугаалаан.

Кичээнгейде – Чөөн-Хемчик кожуун

Кожууннарның хөгжүлдезин таварыштыр бүгү республиканың турум хөгжүлдезин хандырар ужурлуг бис» — деп, август 13-те Чадаанага болган үнүүшкүннүг хуралга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол медеглээн. Түңнелдерни  үндүрүп тура, ол сайыттардан база Чазак Даргазының оралакчыларындан Чөөн-Хемчик кожууннуң хөгжүлдезинге «республика көрүжүн ажыглаарын» негээн.

В.Толоконский: «Күүсеттинмес сорулгалар турбас»

Дүүн ТР-ниң  Чазааның Бажыңынга РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Виктор Толоконскийниң Тывага чораан ийи ажылчы хүннериниң түңнели кылдыр ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртулгазы-биле улуг хурал болуп эрткен. Аңаа рес­публиканың шупту сайыттары, федералдыг албан черлериниң, ведомстволарның удуртукчулары, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары, кожууннар баштыңнары дээш, оон-даа өскелер киришкен. 

Өй-шаанда доозары чугула

Август 8-те РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Виктор Толоконский ийи хүн дургузунда ажылдаары-биле Тывада чедип келген. 

Тибет медицинаны ажыглаарын дугурушкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол АКШ-тан билдингир буддолог, 14-кү Далай-Ламаның эжи, Голливудтуң кинодивазы Ума Турманның ачазы, Колумбия университединиң профессору Роберт Турман-биле ужурашкан.

СТУДЕНТ ОТРЯДТАРНЫ КИИРИШТИРЕР

Студент тудугжу отрядтарны республиканың тудугларынга чайгы дыштанылга үезинде ажылдадырының дугайында айтырыгны чамдык өөредилге черлеринде тургустунган студент тудугжу отрядтарның командирлери болгаш тудуг организацияларының удуртукчулары-биле ужуражылгага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдүрген. 

Эң шылгараан доозукчуга

Июнь 23-те, воскресеньеде, бүгү школаларга доозукчулар кежээлери болган. Кызылга чаңчыл езугаар оларга байырны Арат шөлүнге чедирген, аңаа оолдар, уруглар школачы вальсты танцылааннар.

РЕДАКТОРЛАР КЛУВУНГА ХУРАЛ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кол редакторлар клувунуң ээлчеглиг хуралынга республиканың улуг-улуг МИЧ-лериниң удуртукчулары-биле ужурашкан.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫ ЧЕДИ-ХӨЛДЕ СYТ БОЛБААЗЫРАДЫР БYДYРYЛГЕНИ ДЕТКИП ТУРАР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чеди-Хөл кожуунда муң малдыг малчын Чечена Оюннуң бүдүрүлгезинге чораан. Ол — «Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелиниң идепкейлиг киржикчизи. Байырлыг езулалдың чылдагааны чүл дизе, сүт болбаазырадыр талазы-биле амгы  үениң  бичии  бүдүрүлгезиниң ажыдыышкынын кылганы.

ТӨРЭЭН ЧУРТТУ КАМГАЛААРЫ — ЫДЫК ХYЛЭЭЛГЕ

Май айның 28-те чылдың-на Кызыгааржылар хүнүн демдеглээри чаңчылчаан. Бо байырлалды 1918 чылда эрттирип эгелээн. Россияның кызыгаары 18 чурттар-биле кожаланчып, 60 муң километр черде шөйлүп чоруткан. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрү­не кызыгаарын камгалап болгаш хайгаарап турарлар.

Страницы